FV ZMČ

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Datum odpovědi:
01. 07. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Andrea Češková

Interpelace:

 
17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11.6.2009
 
Interpelace číslo 1.
 
JUDr. Andrea Češková
Předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5
 
Věc : Dlouhodobé porušování zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a dále nedodržování Čl.2 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 5.
 
 
Vážená předsedkyně Finančního výboru,
 
Je již zcela neúnosné, abychom my, členové tohoto Zastupitelstva MČ Praha 5 dále čekali na to, že si konečně přečtete zákon o hl.městě Praze a budete respektovat tu část, která se týka výborů zastupitelstva. Už více jak rok Fin.výbor, kterého jste předsedkyně, porušuje tento zákon, a to především §77, odst.4, kde je jasně uvedeno, že počet členů výboru určuje zastupitelstvo tak, aby byl vždy LICHÝ.
Připomenu vám, že na 10. zasedání ZMČ Prahy 5 v únoru 2008 člen Fin.výboru pan kolega Lukáš Budín podal svou rezignaci, kterou zastupitelstvo přijalo, a zároveň byl předložen zastupitelstvu návrh opozičních zastupitelských klubů na doplnění o 1 člena, tak aby byly splněny podmínky nejen výše uvedeného zákona ale i §20 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 5. Vy a koaliční partneři jste však tento návrh zavrhli. Věděla jste tedy, že Fin.výbor má po odstoupení kolegy Budína sudý počet členů, ale vůbec jste se nesnažila ani vy ani vaši koaliční partneři na tom únorovém ZMČ ani na žádném následujícím, a už jich bylo od té doby dalších sedm, předložit tomuto Zastupitelstvu MČ Praha 5 návrh na doplnění Fin.výboru tak aby byl v souladu se zákonem.
Na posledním zasedání ZMČ Prahy 5 dne 23.4.2009 si vaše koalice odvolala z Fin.výboru pana kolegu Z.Rygla a počet tak klesl na 7 členů. Tak tedy pokud máte základní znalosti o matematických pravidlech je číslo 7 liché, ale jak je vidět vy toto pravidlo neznáte, protože jste hned nato zvolili ODS klubem vašeho koaličního zastupitele a tak jste tímto krokem hlasovali o docílení nezákonného počtu členů Fin.výboru.
Kolegyně Češková, to si nedokážete spočítat, kolik členů Fin.výboru vám dá lichý nebo sudý výsledek?
 
Kromě toho Čl.2, odst 7 platného a odsouhlaseného Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 5 zní :,,Výstupy z jednání výboru, tedy zápisy,usnesení předkládají výbory Zastupitelstvu MČ Praha 5“. Předkládání Zastupitelstvu snad znamená předkládání na zasedáních ZMČ Prahy 5, to se však neděje i když se Fin.výbor schází několikrát mezi jednotlivými zasedáními Zastupitelstva a dělá zápisy i usnesení. My se pak dozvídáme jednou za rok, když nám předkládáte ke schválení hospodaření městské části, že se prováděla tkz. Rozpočtová opatření (např. v roce 2008 se tahle upravoval schválený Rozpočet 304krát rozpočtovými opatřeními v celkové výši přes 160 milionů Kč!) a všechny tyhle milionové přesuny jdou přes Fin.výbor.
 
Žádám vás tímto způsobem abyste zajistila, aby došlo co nejrychleji k nápravě a nebyly porušovány právní předpisy.
 
Dále vás žádám abyste přestala zakazovat tajemnici Fin.výboru paní Kubátové, která je zaměstnanec úřadu Prahy 5, aby odmítala poskytnout zastupitelům, kteří požádají o kopie materiálů, projednávaných na Fin.výboru, tak jak se již několikrát stalo. Zákon jasně říká v §51 :,,Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců…….informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak“.
A opět vám připomenu, že Fin.výbor je orgán, který si každé zastupitelstvo musí zřídit v souladu se zákonem. Nikde v zákoně ani v Jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha 5 není uvedeno, že tím že jste se stala předsedkyní tohoto Fin.výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 si můžete dělat co chcete a navíc zakazovat zaměstnanci úradu Prahy 5, aby ignoroval práva zastupitelů a zdůvodňoval to tím, že jste to zakázala.
 
Jako právnička byste měla vědět, že nemáte žádné pravomoci zakazovat či rozhodovat o právech zastupitelů.
 
 
Žádám o písemnou odpověď ve lhůtě 30 dnů v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.
 
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Zastupitelka
 
V Praze dne 11.6. 2009
 

Odpověď:

Váš dopis zn.
Naše č.j
Vyřizuje / linka
Datum
     
42/23/2009
Vosátková Renáta / 257000905
01.07.2009
 
Věc: Odpověď na interpelaci
 
 
 
Vážená paní zastupitelko,
 
v odpovědi na Vaši interpelaci ze dne 11.6.2009 Vám sděluji následující:
 
ZMČ Prahy 5 zřídilo v souladu se zák. č. 131/2000 Sb, v platném znění, finanční výbor a stanovilo počet jeho členů na 9. Vzhledem k tomu, že jeden ze členů rezignoval a ZMČ Prahy 5 jej uvolnilo z této funkce, zůstalo 8 členů a ZMČ Prahy 5 se neshodlo na dovolení dalšího člena. Dne 23.6.2009 požádal o uvolnění z funkce člena finančního výboru zastupitel Daniel Ebel, což bude ZMČ Prahy 5 předloženo na dalším jeho zasedání.
 
Zápisy z jednání finančního výboru jsou posílány všem zastupitelům e-mailem a zveřejňovány na webových stránkách Prahy 5. Usnesení finančního výboru jsou uvedena v zápisech.
 
S pozdravem
 
 
 
JUDr. Andrea Češková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě