Fungování Kontrolního výboru

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
26. 07. 2007
Interpelující:
Aleš Kohout
Interpelovaný:
Ing. Ondřej Velek

Interpelace:

Interpelace

 

 

Tímto interpeluji pana zastupitele Ing. Ondřeje Velka, jelikož musím zareagovat na e-mail, který byl rozeslán všem zastupitelům v úterý 26. 6. 2007, a mne osobně velmi rozezlil a to nikoli jen vyzváním k mé resignaci na členství v kontrolním výboru z důvodu střetu zájmů.

 

Připomínám, že základním úkolem kontrolního výboru (a to ze zákona) je kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva městské části. Proto si myslím, že ve střetu zájmů se ocitají i zastupitelé, kteří takto kontrolují sami sebe. Rozhodně se nepovažuji za někoho, kdo by v tomto výboru nechtěl aktivně pracovat, a nesnažím se o narušování běhu jednání tohoto výboru, kvůli čemuž jsou ve výše uvedeném e-mailu napadáni jiní členové. Kromě toho se  předseda kontrolního výboru pan Ing. Velek snaží do „programu jednání“ výboru  zařazovat i „kauzy“, jak to sám nazývá, které jsou mimo kompetenci kontrolního výboru a jsou v současnosti řešeny u nezávislého soudu.

 

Materiály k jednání kontrolního výboru nejsou dodávány s dostatečným časovým předstihem, jaký je obvyklý u jiných komisí a výboru. Odmítám jednat v různých případech bez možnosti jakékoli přípravy, jelikož podklady k bodům jednání jsou obvykle rozdávány přímo na zasedání výboru.

 

Zajímalo by mne, o co tedy panu Ing. Velkovi jde, zda jsou tyto jeho výzvy podloženy snahou o lepší funkčnost tohoto výboru nebo zda se jedná jen o politické tanečky, které mají zastřít skutečnost, že kontrolní výbor pod jeho vedením nefunguje tak, jak se od takového důležitého výboru očekává.

 

 

V Praze dne 28. června 2007

 

 

                                                                                  Aleš Kohout

Odpověď:

 

Odpověď Ondřeje Velka (SZ), předsedy kontrolního výboru na interpelace od členů kontrolního výboru Aleše Kohouta (ED), Milana Tučka (ED) a Milana Kudryse (ČSSD) na 7. ZMC Praha 5 dne 28.6.2007
 
Aleš Kohout (ED) – uvolněný člen RMČ
Milan Tuček (ED) – neuvolněný člen RMČ, předseda protikorupčního výboru ZMČ
Milan Kudrys (ČSSD) – uvolněný
 
předseda bezpečnostního výboru ZMČ
 
Vážení pánové,
 
Děkuji Vám za vaše vystoupení na 7. ZMČ, které především ukázalo vaši loajalitu koalici (části ODS-ČSSD-ED) pod vedením předsedajícího pana Milana Jančíka a vaše pojetí demokracie. Odpověděl jsem Vám již částečně na místě a teď doplňuji informaci písemně.
 
Od pana PhDr. Milana Kudryse jsem obdržel z Kanceláře bohužel jen nečitelný rukopis (zjevně odpovídající spěchu agilního člena koalice splnit „bojový“ úkol od pana Jančíka J), který jsem dostal v čitelné formě až ve stenozáznamu.
 
Bohužel vaše „interpelace“ neobsahovaly věcné otázky ale spíše řečnická zvolání. Přes tento deficit jsem se pokusit vyextrahovat z dodaných textů otázky, na které bych mohl odpovědět:
 
  1. Byla výzva předsedy KV O.Velka k rezignaci radních Aleše Kohouta a Milana Tučka podložena snahou o lepší funkčnost KV? (Aleš Kohout)
Ano. Funkčnosti KV by podle mne prospělo, kdyby v něm nebyli z principu členové Rady (výkonného orgánu, který má být především kontrolován) ani majorita příznivců koalice Milana Jančíka (PT. E. Kalhousová, B.Altner, J.Hlaváček, J. Bartoš, A.Kohout, M.Kudrys, M.Tuček), kterou má opozice kontrolovat. Nový KV může jen vzpomínat na programové prohlášení Rady 2002-6, kde byla pasáž č. 13 obsahující sliby: Oblast kontroly – Budeme respektovat a podporovat věcnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva i rady městské části. Budeme dbát na dodržování právních předpisů ostatními orgány městské části a úřadu městské části. Budeme podporovat řádné projednávání stížností, petic, oznámení a jiných podání týkajících se činnosti orgánů i úřadu městské části. Budeme  nadále prosazovat a respektovat již zavedený princip, že vítěz voleb přenechá oblast kontroly opoziční straně. Nová koaliční Rada (ODS-ČSSD-ED) ve svém prohlášení 2006‑2010 sliby v oblast kontroly nedala a do KV nominovala 7 členů koalice Milana Jančíka proti 2 členům opozice J
 
  1. Proč činnost KV nespočívá hlavně v přípravě programů, kompletaci materiálů, přizvávání radních resp. odpovědných osob? (Milan Tuček)
Bohužel jste zrovna na KV chyběl ale majorita KV se usnesla na svém 1. jednání 10.1.2007, že nebude pracovat podle připravených programů (např. protikorupčních apod.) ale na bázi „ad‑hoc“ předkládaných případů. Rychlejší kompletaci materiálů brání mimo jiné obstrukční a pomalé poskytování pokladových materiálů některými úředníky, kteří se řídí nepsaným příkazem tajemníka úřadu pana Karla Čudy, bez jehož souhlasu se materiál bojí vydat. Bohužel od 7 členů koalice nepřišla konkrétní pomoc při získávání materiálů. Dokonce KV opakovaně bezvýsledně žádal pana Milana Tučka, člena KV a předsedu protikorupčního výboru, o materiál k právnímu stanovisku AK Jansta ke kolonii Buďánka.
 
  1. Kdy začne KV pracovat? (Milan Tuček)
KV začal pracovat na svém 1. zasedání 10.1.2007 (jako vůbec prvý výbor nového zastupitelstva). Členové KV pan M.Tuček a B. Alter se z tohoto jednání omluvili.
 
4. Kdy budou jednání kontrolního výboru připravena tak, aby kontrolní výbor mohl řádně působit a plnit povinnosti a mohl své zprávy předat ZMČ? (Milan Kudrys)
KV předkládá zastupitelstvu pouze formálně schválenou kontrolu usnesení, které úřad. Jednání výboru jsou připravována podle podnětů veřejnosti nebo opozičních zastupitelů. Opakovaně a zatím bezvýsledně jsme žádal místopředsedkyni Evu Kalhousovou a další členy výboru, kteří kritizovali práci předsedy a tajemnice, aby aktivně spolupracovali a konkrétně pomohli. Vaši řečnickou otázku pasivním členům KV znovu položím a věřím, že tomto apelu již začnou spolupracovat.
 
  1. Které případy, které mu navrhl předseda, přijal kontrolní výbor k projednání? (Milan Kudrys)
KV bez problémů formálně schvaloval usnesení o plnění usnesení ZMČ a RMČ. Na KV došla cca dvacítka případů a cca 14 případů, o kterých jsme se s opoziční kolegyní Růženou Peterkovou domnívali, že je možné k nim přijmout na KV nějaké stanovisko, jsme předložili na KV k diskusi. Členové koalice pana Milana Jančíka dosud nenavrhli ani jeden případ ke kontrole ani žádné konstruktivní usnesení k vyřešení cca 14 případů. Většina návrhů členů KV z koalice pana Milana Jančíka směřovala podle mého názoru k zastavení šetření nebo odmítnutí případu pro formální důvody.
 
Vážení pánové,
věřím, že po 7.zastupitelstvu 28.6. jako členové kontrolního výboru jistě navrhnete vyšetřit porušení jednacího řádu ZMČ resp. Zákona o HMP předsedajícím Milanem Jančíkem, který připustil interpelace pravděpodobně v chybném pořadí (členové koalice A. Kohout, M.Tuček, M. Šesták, H. Heisler, M. Kudrys, J. Matoušek, E. Kalhousová, M. Jančík se netransparentním způsobem napsali na seznam interpelujících zjevně před členy opozice) a umožnil, aby tito zastupitelé často v rozporu se zákonem interpelovali nepříslušné osoby (J.Matoušek zastupitele L. Budína resp. J.Martince apod.). Doufám také, že se jako členové KV také kriticky vyjádříte ke zdržovací taktice tzv. „filibustrování“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Filibuster) pana Milana Jančíka, který, aby vyčerpal veškerý čas na interpelaci, se uchýlil ke čtení dopisu, který neměl s interpelovaným nic společného.
 
V Praze 26.7.2007
 
Ing. Ondřej Velek
Ondrej.velek@zeleni.cz