Dozorčí rada TCP

Datum interpelace:
15. 06. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Vážený pane starosto,

 

Dovolte, abych reagoval na odpověď k mé květnové interpelaci o budově ZŠ Pod Žvahovem a v závěru Vám položil  dvě doplňující otázky.

Váš právní názor resp. právní rozbor ustanovení smlouvy o povinnosti předložit podnájemní smlouvu pronajimateli jako podmínky pro udržení nájemního stavu se neshoduje s mým. Přestože jste též vystudoval obor právo, prosím Vás o zajištění právního rozboru této části smlouvy advokátní kanceláří, která obvykle pro radnici takovéto rozbory zpracovává.

Pojmem alternativního usnesení, jsem skutečně nesprávně označil usnesení s podmínkou, kdy výpověď oprávněnému nájemci bude dána v případě neuzavření podnájemní smlouvy a zároveň bude uzavřena smlouva s TCP, které se v řádném termínu nezúčastnilo výběrového řízení o pronájmu budovy ZŠ Pod Žvahovem.

Celá vaše odpověď je protknuta opakováním nepravdy o nedodržení smluvní podmínky – uzavření podnájemní smlouvy s TCP. Povinnost uzavření této podnájemní smlouvy s osobou, která se nestihla v termínu přihlásit do výběrového řízení možná byl pravděpodobně  záměr, jak toto výběrové řízení obejít, nicméně text nájemní smlouvy nic takového nájemci neukládá.

K uzavření dohody mezi Gymnáziem Buďánka a TCP nutíte první ze subjektů hrozbou výpovědi a z toho pramení moje mírné spekulace o pokřivenosti postoje radnice.

Ve své odpovědi mi též podsouváte upravené citace, které naprosto mění smysl položených otázek. Já nenavrhuji jako první krok sepisování petic, nýbrž moje interpelace měla být impulsem k provedení administrativních kroků a je na Vás a nikoliv na mé osobě tyto kroky zajistit. Návrh těchto kroků byl snad dostatečně pregnantně vyjádřený – zjistit počet dětí školního věku v okolí dočasně zrušené školy a v případě zjištění čísla, které by umožňovalo znovu zavést výuku prvního stupně či prvních dvou ročníků takto učinit. Nápad pro zlepšení vzdělání je tedy již popsán v mé původní interpelaci a je od Vás zbytečné ho vyžadovat znovu. Vy však hned v následujícím bodě odpovědi tvrdíte, že základní školství v této lokalitě je řádně zajištěno a ničím neohroženo. Tím je pravděpodobně celé nápad vyřešen.

Revokaci usnesení žádám dle mého názoru oprávněně, jelikož usnesení navrhuje sepsat nájemní smlouvu se subjektem, který se nezúčastnil výběrového řízení, vypovědět bez právního důvodu nájemní smlouvu oprávněnému nájemci a navíc Rada MČ svém usnesení vzala v bodě I. 2) na vědomí smluvní zajištění objektu mezi TCP a OGB – čímž TCP podmínku splnilo. Podnájemní smlouva dle dokladů byla uzavřena a jak vyplývá z dokumentace podnájemníkem vzápětí vypovězena. Považuje-li některá ze stran uzavřenou podnájemní smlouvu za neplatnou a druhá se s tím názorem neztotožňuje, musí o platnosti takovéto smlouvy rozhodnout soud na základě podané určovací žaloby.

            Očekával jsem zajištění dokumentace Vaší kanceláří a nikoliv radu, kde si ji mám sám opatřit. Uznávám, že jsem chtěl po Vás však příliš mnoho a dokumentaci si zajistím osobně. Též Vám na oplátku posloužím radou, neuvádějte na dopisy osobně Vámi podepsané e-mailové spojení na bývalého starostu Škalouda. Porozuměl jsem tomu, že jde o reziduum dokumentu Word, nicméně je už skoro konec volebního období …. .

            K tomu co píšete o Vašem veřejném prohlášení mám své dvě otázky. Tvrdil jste, že jste byl do správní rady TCP nominován resp. pověřen Radou MČ a den před konáním květnového Zastupitelstva jste z této zajistě pro MČ prospěšné funkce odstoupil. V žádném zápise z jednání Rady jsem však Vaše pověření k této funkci nenašel a stejně Vás z této funkce Rada neodvolala resp. nikde nevyjádřila svoji vůli vás požádat o odstoupení. Jakým způsobem došlo k pověření Vaší osoby Radou MČ Prahy 5 resp. i k odstoupení?

            Dále jste též veřejně prohlásil, že pokud bude uzavřena podnájemní smlouva s TCP bude nájemníkovi Radou MČ v dalším roce odpuštěno nájemné. Znamená to skutečně, že podmínkou pro odpuštění nájemného je uzavření podnájemní smlouvy s TCP?

 

 

Mgr. Ing. Petr Navara

zastupitel MČ Praha 5

 

15.6.2006

           

           

 

 

Odpověď:

 

 

Vážený kolego,

 

v současné době se vzhledem k rozsahu Vaší interpelace  zpracovává na odpověď, která  bude předložena na zasedání ZMČ Prahy 5 dne 12. 10. 2006.       

 

S úctou

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k