Dotazy na starostu

Datum interpelace:
15. 06. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto

           

1)      Dne 19. 5. 2006 svalovalo zastupitelstvo prodej pozemku č.  parc. 4547/7 v k. ú. Smíchov firmě PRE distribuce, a.s., IČO 273 76 516. Jediným akcionářem této firmy je Pražská energetika, a.s., IČO 601 93 913, v níž jste členem představenstva. Jedná se tedy o evidentní střet zájmů, proč jste tuto skutečnost před hlasováním členům zastupitelstva neoznámil?

2)      V Právu dne 7. 6. 2006 se objevil inzerát znění „Děkuji jménem zastupitelstva i svým občanům Prahy 5 za to, že se účastnili voleb. Zvláště pak děkuji jako starosta pravicové radnice všem, kteří volili doprava.“ V této souvislosti mě zajímá:

a)      Cena, kterou MČ zaplatila za tento inzerát.

b)      Číslo usnesení zastupitelstva, kterým bylo rozhodnuto o zveřejnění poděkování zastupitelstva občanům celé České republiky za obecní prostředky.

c)      Váš osobní podíl na úhradě ceny inzerátu vzhledem k tomu že současně děkujete jako fyzická osoba.

3)      V prostoru U Anděla byla instalována hrací plocha. V této souvislosti žádám o sdělení:

a)      Zda na vybudování této plochy bylo vydáno stavební povolení nebo stavební ohlášení.

b)      Kolik stála instalace této plochy a jaký je z toho podíl sponzorů vzhledem k umístěným reklamám.

c)      Kolik bude celkem stát provoz této plochy a jaký je z toho podíl sponzorů vzhledem k umístěným reklamám a reklamním akcím.

d)      Vzhledem k tomu, že na této ploše probíhala předvolební kampaň ODS

i)        jaká částka byla této politické straně fakturována,

ii)       kdy byla tato částka připsána na účet MČ.

4)      Usnesením Rady č. 48/1789/ 2005 byl schválen záměr na uzavření smlouvy s agenturou Press Publishing Group, s. r. o., Praha 2, Neklanova 15/122 v oblasti služeb na rok 2006 a tato smlouva byla 2. 1. 2006 uzavřena. Cena této služby je 95 000,- Kč/měsíc + DPH. Jistě se nejedná o skrytou úhradu volební kampaně ODS ani o platby novinářům za pozitivní informace o členech Rady MČ, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto žádám o:

a)      předložení výsledků „kontinuálního výzkumu mediálních příležitostí a mediálních hrozeb založených na sběru informací mezi novináři a dalšími neformálními zdroji“,

b)      sdělení při řešení kterých krizových situací bylo prováděno poradenství a s jakým výsledkem,

c)      sdělení kdo jsou „představitelé MČ Praha 5 připravovaní pro komunikaci s médii“ a kteří zastupitelé jsou do seznamu těchto představitelů zahrnuti,

d)      předložení zpracovaných doporučení postupu a návrhy řešení situace.

5)      V kompetenci starosty je samostatně rozhodovat o zakázkách do částky 100 000,- Kč. V souvislosti se schválením vyúčtování roku 2005 žádám o

a)      přehled takto zadaných zakázek za finanční rok 2005,

b)      vyčíslení celkové částky, která byla ve finančním roce 2005 na úhradu těchto zakázek vynaložena.

 

            S pozdravem

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 15. 6.2006

Odpověď:

 

 

Vážený kolego,

 

v současné době se vzhledem k rozsahu Vaší interpelace  zpracovává na odpověď, která  bude předložena na zasedání ZMČ Prahy 5 dne 12. 10. 2006.       

 

S úctou

 

 

 

 

                                                                                JUDr.     Milan  Jančík

 

 

 

 

 

Vážený pane kolego,

 

vzhledem k rozsáhlosti Vaší interpelace ze dne 15. 6. 2006 nelze odpovědět v určeném termínu. Na odpovědi se stále pracuje.

 

 

S úctou

 

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k