Dostavba prostor a rekonstrukce zahrady MŠ Na Laurové při ZŠ Radlice

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
01. 08. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Pan

JUDr. Milan Jančík, MBA

starosta MČ Praha 5

 

  

                                                                                                            V Praze dne 28.6. 2007

  

Interpelace ve věci investiční akce – dostavba prostor a rekonstrukce zahrady

MŠ Na Laurové při ZŠ Radlice, Radlická 140

 

 

Pane starosto,

 

   jako člen Rady školy při ZŠ a MŠ Radlice Vás musím upozornit na vážné nedostatky související s průběhem investiční akce  dostavby prostor a rekonstrukce MŠ Na Laurové 1/1983.

 

   Smlouva o provedení díla byla uzavřena s dodavatelem – Konstruktiva, a.s. v únoru letošního roku , s termínem dokončení  zakázky 15.6.2007 .

    Z neznámých důvodů začala stavební činnost až 23.5. 2007 a stavební práce probíhají nepravidelně; je v současné době jasné, že stanovený termín dodržen nebyl a práce nebudou dokončeny ani v mírně  prodloužené lhůtě.

    Tento fakt se negativně promítne i do prázdninového provozu mateřské školy a s největší pravděpodobností naruší i provoz na počátku nového školního roku.

 

    Proto Vás, pane starosto, žádám o prošetření vzniklé situace a provedení nápravy v co nejkratším možném termínu. Tak, aby nebyl ohrožen chod školy, a to především s ohledem na bezpečnost dětí.  Zároveň žádám o písemnou zprávu o provedených opatřeních.

  

Děkuji

 

      Ondřej Gál

zastupitel MČ Praha 5 

       

 

Odpověď:

V Praze dne 1. srpna 2007

 

Věc:  Interpelace ve věci ZŠ Radlická 140/115, úprava půdních prostor

 

Pane zastupiteli,

smlouva o dílo ident. znak 15/0/OIV/2007 na provedení veřejné zakázky: „ZŠ Radlická 140/115, objekt MŠ Nad Laurovou 1/1983 – úprava půdních prostor pro pobyt dětí a výměna herních prvků na zahradě“ se stavební firmou KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., Půlkruhová 20/786, 160 05 Praha 6 byla uzavřena dne 10.04.2007 a stavební práce zahájila KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., téhož dne.

U výše uvedené smlouvy o dílo v čl. III. 4 – Čas plnění díla je mj. uvedeno:

Dílo dle čl. II. bude řádně ukončeno a protokolární předání díla objednateli bude nejpozději do 30.06.2007. Zhotovitel zajistí kolaudaci stavby včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu nejpozději do 15.07.2007.

 

Vzhledem k pomalému postupu stavebních prací provedl OIV ÚMČ P5 písemnou urgenci plnění časového harmonogramu stavebních prací u zhotovitele firmy KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.. Zástupce firmy KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. telefonicky se omluvil pov. vedoucí OIV ÚMČ Ing. H. Brůhové za časový skluz  s odůvodněním nedostatkem kapacity pracovních sil z důvodu velké pracovní zátěže na mimořádně stěžejní stavební zakázce mimo Prahu. Dále ve stejné době dokončoval pro MČ Praha 5 nový objekt MŠ v areálu Tyršovy školy.

Kolaudační řízení je svoláno na 7.8.2007, následně po nabytí jeho právní moci může školka vybudované prostory bezproblémově využívat.

Tato veřejná zakázka, zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 zák.č. 137/2006 Sb., byla přidělena firmě KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., z důvodu dosud trvajících záruk na stavební úpravy celého objektu (statika, dispozice, okna, fasády) vč.výdejny jídel, které tato firma provedla ve velmi dobré kvalitě v roce 2005.

 

S pozdravem

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě