Dopravní situace Hlubočepy

Datum interpelace:
18. 03. 2004

Interpelace:

Rada MČ Praha 5

zástupce starosty pro resort dopravy, výstavby územního plánu a rozvoje

radní pan Vojtěch Zapletal

                                                                                              V Praze dne 18. března 2004

Věc: Interpelace – dopravní situace Hlubočepy

 

Vážený pane místostarosto,

 

koncem měsíce listopadu jsem interpeloval s žádostí o řešení některých problémů lokality staré zástavby katastru Hlubočep. Protože se domnívám, že smyslem interpelace není jen poukázání na nedostatky práce radních MČ, ale odstranění těchto nedostatků , k čemuž v tomto případě nedošlo, obracím se na Vás opakovaně  a prosím o uvedení termínů, kdy budou požadavky uvedené v interpelaci splněny nebo skutečné důvody nemožnosti jejich splnění. Toto jsem ve Vaší písemné odpovědi obdržené před třemi měsíci nenalezl a možná již nyní znáte výsledky provedených šetření a nutných rozborů ke konkretizaci Vaší odpovědi.

Ptám se tedy opětovně v bodech.

1.                          Kdy a v jakém rozsahu bude provedena oprava komunikace Hlubočepská a chodníků v oblasti Hlubočep?

2.                          Z jakého důvodu nebyly dosud opraveny zastávky autobusů a v jakém termínu bude problém vyřešen?

3.                          Jak dopadla šetření o vytíženosti autobusů obsluhujících předmětnou oblast a zda do podkladů byla zahrnuty i počty školáků z radnicí zrušené školy v lokalitě?

4.                          Je-li skutečně zapotřebí  ochrany Prokopského údolí před náporem cykloturistů dosáhnout ohrožením cyklistů v silničním provozu na komunikaci Hlubočepská?

5.                          Zda byla vyhodnocena i účinnost umístění světelné signalizace u tramvajové zastávky Lihovar a zda toto dopravní řešení nemá spíše jen negativní dopady?

6.                          V jakém stádiu jsou výzkumy o vytvoření klidové zóny v centrální části Hlubočep? Proč nebylo doposavad umístěno alespoň dopravní značení zakazující vjezd nákladních vozidel do předmětné lokality a naopak toto značení bylo umístěno  při vjezdu na Barrandovské sídliště a nákladní doprava tak byla odkloněna do staré zástavby Hlubočep?

7.                          Co brání dopravnímu označení zúžení vozovky na komunikaci Hlubočepská v místech původní konečné tramvají? Kdy začnou a v jakém termínu a jakým způsobem budou odstraněny nedostatky stavby tramvajové rychlodráhy popsané v mé předchozí interpelaci?

Jediným, nikoliv však Vámi, vyřešeným problémem se tak stal požadavek zřízení světelné signalizace křižovatky ulic Nad Zlíchovem a Na Zlíchově, který po prověrce časem se zdá být nadbytečným, protože výjezd z lokality je bez problémů možný i bez světelné signalizace. Nadbytečná je však i  světelná signalizace u zastávky Lihovar, kde chodci na tramvajový nástupní ostrůvek přecházejí, když vidí přijíždějící tramvaj tj. ještě před padnutím červené a automobilisté naopak zrychlí jízdu tak, aby stihli  projet též před červenou.

 Stejný dostatek času uplynul i pro prověření ostatních bodů mé listopadové interpelace a žádám Vás tentokráte o odpověď, která nevyvolá potřebu další interpelace. Věřím, že Vaše odpověď bude na rozdíl od té předchozí včas zveřejněna i na internetových stránkách MČ Praha 5.

Ing. Mgr. Petr Navara v.r.

zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pane,

 

k Vaší interpelaci jsem požádal o stanovisko k jednotlivým bodům dotčené orgány, organizace a Odbor dopravy a energetiky ÚMČ Praha 5. Dosud bohužel nemám odpovědi od příslušných subjektů, takže tato odpověď je zpracována ve spolupráci s vedoucím ODE ÚMČ Praha 5 p. I. Růžičkou.

 

Stanovisko k jednotlivým bodům:

 

1.    Opravy komunikací, které byly dotčeny stavbou tramvajové trati Hlubočepy-Barrandov jsou v současné době projednávány z podnětu MČ Praha 5 na úrovni hl. m. Prahy. Potřebné finanční prostředky by měly být postupně uvolňovány, a to na základě priorit, které určí Technická správa komunikací (správce komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy) ve spolupráci s MČ Praha 5. Hodnotícím kriteriem bude především jejich technický stav včetně podloží. Přesný termín opravy ul. Hlubočepské však nelze v současné době sdělit. Technické podklady včetně finančních odhadů jsou k dispozici v mé kanceláři.

 

2.    Ve věci vybavenosti autobusových zastávek a jejich stavebně-technického stavu je kompetentní Dopravní podnik hl. m. Prahy. Obrátil jsem se na příslušný odbor DP s žádostí o úpravy. Lavičky u zastávky zdravotní středisko byly opraveny naší MČ.

 

3.    Ve věci dopravní obsluhy Hlubočep autobusovými linkami z hlediska jejich četnosti a tím i vytížení je kompetentní ROPID. Ten provádí pravidelné průzkumy a následně upravuje linková vedení či intenzitu spojů v souladu se standardy kvality městské hromadné dopravy, které byly přijaty Radou zastupitelstva hl. m. Prahy.

Zavedení školní linky je projednáváno spolu s realizací linky obsluhující oblast Žvahova. MHMP přislíbil vyčlenění vhodného typu autobusu a nyní ROPID připravuje projekt úprav trasy a spolu s DP hl. m. Prahy určuje provozní náklady linky. Předpokladem však je, že tyto náklady bude nutno hradit z rozpočtu naší MČ.

  

4.    Cyklistické trasy či stezky situované do Prokopského údolí jsou v souladu s naším předchozím sdělením (viz odpověď na Vaši interpelaci z 28. 11. 2003) vedeny tak, aby usměrňovaly cyklisty, kteří se do tohoto chráněného parku dostanou. Dle ústního sdělení příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy není záměrem správce parku cyklisty do oblasti navádět, ale pouze je usměrňovat. Návrh na změnu trasy vedoucí od Barrandovského mostu na Prahu 13 by měl být předán Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, Bolzanova 1, Praha 1 ke zvážení, neboť on je garantem vedení cyklistických stezek a tras na území hl. m. Prahy. Musíme nicméně uvést, že vedení těchto tras velmi často naráží na majetko-právní vztahy. Na pravou míru je zřejmě též nutné uvést pojmy cyklotrasa a cyklostezka. Např. od Barrandovského mostu je značení pro cyklisty provedeno formou cyklotrasy, tj. umožnění jízdy cyklistům s ostatními účastníky silničního provozu v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a nikoliv vyčleněním této komunikace pouze pro cyklisty či společně s pěšími, tj. cyklostezkou či obdobnou stezkou vč. příslušného dopravního značení.

 

5.    Silničním správním úřadem ve věci světelných signalizačních zařízení je Magistrát hl. m. Prahy, a proto jsem o zhodnocení účinnosti časového ostrůvku v prostoru tramvajové zastávky Lihovar (směr do centra) požádal odbor dopravy MHMP s jehož stanoviskem Vás seznámím po obdržení odpovědi.

 

6.     Již v předchozí odpovědi na Vaši interpelaci ze dne 28. 11. 2003 jsem se pokusil vysvětlit důvody proč nepodporujeme vytvoření klidové zóny v centrální části Hlubočep. Uvažovat lze o zřízení obytných zón (smíšený provoz všech účastníků silničního provozu v jedné úrovni) pouze v částech území Hlubočep (např. lokalita V Bokách, Pod Útesy,                 Na Srpečku). Toto zklidnění však nelze provést na celém území Hlubočep, protože např. ul. Hlubočepská, Kosořská či částečně Pod Žvahovem budou vždy zajišťovat dopravní obsluhu oblasti. Minimálně do doby zprovoznění Pražského okruhu v úseku mezi dálnicí D1 a D5 bude též ul. Hlubočepská zajišťovat náhradní spojení pro dopravní obsluhu sídliště Barrandov při dílčích uzavírkách na ul. K Barrandovu či tramvajové trati na Barrandov, tj. bude odlehčovací komunikací. Stejným způsobem funguje ul. Barrandovská, která je vedena prostorem „starého“ Barrandova. Námětu znemožnění vjezdu nákladní dopravy do oblasti Hlubočep bohužel nerozumíme, protože tranzit směřující prostorem Hlubočep do centra Prahy není možný z důvodu neexistence levého odbočení z                ul. K Barrandovu do ul. Slivenecké. Předchozí odbočení do oblasti sídliště Barrandov jsou dopravním značením ošetřeny, a proto by měl být tranzit eliminován. Opačný směr,           tj. pravé odbočení z ul. K Barrandovu do ul. Slivenecké a následná jízda přes Hlubočepy do centra postrádá logické odůvodnění, neboť tento vztah lze bezproblémově řešit odbočením z Barrandovského mostu přímo do centra. Osazení dopravního značení zakazujícího vjezd nákladních vozidel mimo dopravní obsluhy do ul. Slivenecké není samozřejmě žádným problémem, ale s ohledem na výše uvedené je dle našeho názoru nadbytečné, a tím i plýtváním finančními prostředky TSK, tj. hl. m. Prahy.

 

7.    Instalaci dopravního značení upozorňujícího na zúžení vozovky v prostoru tramvajové zastávky Hlubočepy nebrání téměř nic. Uvádíme však, že předchozí snížení rychlosti na   30 km/hod., které je v prostoru oblouku u výlukové tramvajové konečné a následná šíře vozovky 2 x 3 m je z hlediska provozních vlastností komunikace plně v souladu s příslušnými normami. Řešení úprav prostoru podél ul. Hlubočepské spočívající v ponechání pevného podkladu chodníku pod vrstvou zeminy bylo konzultováno se zhotovitelem, který by měl dodat své písemné stanovisko.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Vojtěch  Z a p l e t a l

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě