Dohodáři

Datum interpelace:
19. 12. 2023
Datum odpovědi:
18. 01. 2024
Interpelující:
Ing. Jan Kavalírek
Interpelovaný:
Mgr. Radka Šimková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Na starostku
Zastupitelstvo MČ Praha 5
19. 12. 2023

Dohodáři

Vážená paní starostko,
druhý rok po sobě sledujeme, že za vlády vaší koalice v rozpočtu zvyšujete objem prostředků pro pracovníky, kteří pracující pro Městskou část na dohodu.
V roce 2022, tehdy ještě za staré koalice, bylo v rozpočtu na tyto tzv. dohodáře 4 550 tis. Kč, v roce 2023 jste tuto částku zvýšili na 5 400 tis. Kč, a nyní ji zvyšujete pro rok příští na 6 532 tis. Kč. To je nárůst o více než 43 % za pouhé dva roky.
Tento nárůst považuji, vzhledem k aktuální finanční situaci Prahy 5, za neadekvátní, což jsem při projednávání rozpočtu silně kritizoval i na půdě finančního výboru. Tento můj podnět však nebyl brán v potaz, což mě upřímně mrzí a nepovažuji to od vaší koalice za šťastné.
Vzhledem k výše uvedenému se proto domnívám, že by mělo zastupitelstvo vidět a mít příležitost zkontrolovat, jak se s těmito prostředky nakládá. Rád bych Vás proto požádal o poskytnutí následujícího kompletního výčtu všech pracovníků, kteří vykonávali svoji činnost v roce 2023 (nehledě na to, zda vykonávali svoji činnost všech 12 měsíců nebo jen část z nich) pro Městskou část Prahu 5 na dohodu, a to v následující struktuře:
1. Jméno a příjmení dotyčného dohodáře
2. Zda se jedná o poradce některého člena Rady či zda se jedná o dohodáře spadajícího pod konkrétní odbor Úřadu
3. Pokud se v bodě 2 jedná o
o Poradce člena Rady – uvedení jména a příjmení člena Rady, kterému dohodář vykonává poradce
o Dohodáře spadajícího pod odbor Úřadu – uvedení názvu odboru, pod který dohodář spadá
4. Základní popis činnosti daného dohodáře
5. Kdo výstupy práce daného dohodáře přebírá a jak je kontroluje
6. Celková souhrnná finanční odměna v korunách za všechny činnosti dohodáře za celý rok 2023, která mu byla vyplacena

Děkuji Vám a zůstávám v dokonalé úctě,
Zastupitel za TOP 09
Ing. Jan Kavalírek

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Jan Kavalírek
člen ZMČ Praha 5

Praha, 16. ledna 2024
Č. j.: MC05 8763/2024

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 19. 12. 2023 s názvem „Dohodáři“. Ve své interpelaci jste požádal „… o poskytnutí následujícího kompletního výčtu všech pracovníků, kteří vykonávali svoji činnost v roce 2023 (nehledě na to, zda vykonávali svoji činnost všech 12 měsíců nebo jen část z nich) pro Městskou část Prahu 5
na dohodu, a to v následující struktuře:
1. Jméno a příjmení dotyčného dohodáře
2. Zda se jedná o poradce některého člena Rady či zda se jedná o dohodáře spadajícího pod konkrétní odbor Úřadu
3. Pokud se v bodě 2 jedná o
o Poradce člena Rady – uvedení jména a příjmení člena Rady, kterému dohodář
vykonává poradce
o Dohodáře spadajícího pod odbor Úřadu – uvedení názvu odboru, pod který
dohodář spadá
4. Základní popis činnosti daného dohodáře
5. Kdo výstupy práce daného dohodáře přebírá a jak je kontroluje
6. Celková souhrnná finanční odměna v korunách za všechny činnosti dohodáře za celý rok 2023, která mu byla vyplacena. …“.
Informace, které jste požadoval k bodům 1., 2., 3., 4. a 6., jsou pro větší přehlednost zpracovány do přiložené tabulky. V tabulce jsou uvedeni i „dohodáři“ (pod OEK),
jejichž činnost je zcela nebo z podstatné části hrazena z finančních prostředků získaných na realizaci projektů z evropských fondů či z jiných dotačních titulů
(např. projekt „Integrace cizinců“).

K bodu č. 5. Vám sděluji, že výstupy práce každého dohodáře přebírá a kontroluje gesční radní, případně vedoucí odboru/oddělení, pro něž dohodář činnost nebo práci vykonává Následně řádné vykonání prací či splnění úkolů potvrdí svým podpisem na výkazu práce, a to v souladu se Směrnicí č. 1/2019 Pravidla pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (k úřadu Městské části Praha 5).

Po předání řádně vyplněného a podepsaného výkazu na OPM, KTA je výkaz zkontrolován podle nastaveného kontrolního mechanismu a následně je odměna z dohody vyplacena. Pokud výkaz vykazuje nedostatky, vrací se zpět k opravě. K proplacení dojde až v okamžiku, kdy jsou všechny nesrovnalosti odstraněny.

S pozdravem

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

Příloha dle textu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě