Demografická studie a strategický plán

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
04. 12. 2019
Interpelující:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

Vážená paní
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

Praha, 5.11.2019

Vážená paní starostko,

na jaře jsme zadali vypracování první fáze demografické studie, která měla být podkladem pro všestranný strategický plán rozvoje městské části Praha 5. Tato první fáze měla být dodaná ke konci září tohoto roku.

Jelikož nám rozvoj městské části leží na srdci nadále, prosím o sdělení:
– Jak daleko se dostalo zpracování zmíněné první fáze demografické studie, která byla radnicí objednaná?
– Jaký je výhled na zhotovení původně zamýšlené druhé fáze této studie?
– Máte v plánu se věnovat strategickému plánu rozvoje městské části? Pokud ano, jak a v jakém časovém horizontu mohou občané očekávat výstupy tohoto úsilí? Jaké výstupy to budou?

Vřele Vám děkuji za odpovědi a přeji mnoho zdaru.

Zdraví

Daniel Mazur
zastupitel, Piráti

Odpověď:

Vážený pan
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Člen ZMČ Praha 5

Praha 4. prosince 2019

Odpověď na interpelaci ze 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 05. 11. 2019

Vážený pane doktore,
v reakci na Vaši interpelaci si dovolím odpovědět na Vaše dotazy takto:
zpracování „Prognózy vývoje obyvatelstva MČ Praha 5 na období do roku 2040“ (dále jen Prognóza) bylo zadáno na konci června tohoto roku s datem dodání 30. 9., za podmínky poskytnutí vstupních dat od Českého statistického úřadu, které byly Kanceláří starosty dodány se zpožděním oproti původní dohodě se Zpracovatelem Prognózy (13. 8.). Z tohoto důvodu nebyl Zpracovatel schopen dodat Prognózu v původně stanoveném termínu a lhůta na její dodání byl prolongována tak, že finální verze této základní populační prognózy byla převzata dne 6. 11. 2019. Prognóza je zveřejněna na internetových stránkách MČ Praha 5.
Takto získaná data jsou podkladem pro následné analýzy, studie či prognózy, které budou zadány ke zpracování zkraje příštího roku tak, aby byly pokryty potřeby všech oblastí, namátkou oblasti sociální, školství či bytové problematiky.
Výše uvedená Prognóza slouží i jako jeden ze vstupních dokumentů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 5, kdy aktuálně probíhá sběr těchto vstupních podkladů a jeho dokončení je předpokládáno v průběhu roku 2020.

S pozdravem

Mgr. Renáta Zajíčková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě