chodník k předpolí Barr. mostu pro cyklisty

Datum interpelace:
22. 11. 2016
Datum odpovědi:
19. 12. 2016
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
JUDr. Tomáš Homola

Interpelace:

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

 

Interpelace č. 2

JUDr. Tomáš Homola
Radní ÚMČ Praha 5

 

 

Věc: Legalizace chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty

 

Vážený pane radní,

 

ve své interpelaci se na Vás obracím v záležitosti legalizace skutečného stavu chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty. Police ČR k tomu v minulosti vydala negativní stanovisko – z důvodu, aby nebyli ohroženi chodci či dva cyklisté, pokud se náhodou potkají a jeden by jel příliš rychle. Chodník je přitom široký 2 a více metrů. Pokud bude realizován jako stezka pro pěší s povoleným vjezdem kol, není třeba splňovat normy pro společné stezky pro pěší a cyklisty, do kterých by se díky nízkým intenzitám stejně vešel (s jedinou výjimkou, a to výšky zábradlí 130 cm – v tomto místě je 110 cm).

 

Navíc v květnu městská část se SPŠ Dopravní v Motole provedla sčítání intenzit dopravy, ze kterého vyšlo, že za dva dny tudy ve špičce! neprošel jediný člověk. Není tam totiž ani odkud kam chodit, je to dlouhá cesta prakticky odnikud nikam a chodci mají jiné a kratší cesty, byť se schody. Zato nelegálně tímto místem projela každý den tak desítka cyklistů (a další po tramvajové trati, protože v té době byla nelegální i právě řešená Barrandovská).

 

Další nezanedbatelnou informací je, že stanovisko Policie ČR je jen doporučující, nikoli závazné.

 

Ptám se vás, pane radní:

  • Jaký je další postup městské části ohledně legalizace daného stavu pro cyklisty?
  • Bude se předkládat žádost o stanovení dopravního značení?
  • Pokud byla žádost již podána, v jakém stavu je řízení v této věci?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď:

Městská část Praha 5                                                                                 

JUDr. Tomáš Homola                                                                         

radní MČ P5    

Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                          Členka ZMČ Praha 5

 

 

 

MC05 77846/2016                                                                                                   V Praze dne 19.12.2016

                                                                                             

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

k Vaší interpelaci ve věci umožnění jízdy cyklistů na pěším spojení propojující chodník podél ul. K Barrandovu s ul. Zbraslavskou uvádím, že úkony související s jeho legalizací nenáleží do samosprávné působnosti orgánů městské části Praha 5, ale jsou plně v kompetenci odboru dopravy Ú MČ P5, který je řeší v přenesené působnosti v intencích platného znění zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Po prověření této problematiky sděluji, že podmínky, za kterých lze jízdu cyklistů povolit (zvýšení podjízdné výšky u dopravního značení umístěného podél ul. K Barrandovu, instalace výplní, či jiného opatření do stávajícího zábradlí tak, aby nedošlo k úrazu dětských cyklistů pádem ze svahu) formou dopravního značení stezka pro pěší C 7a s dodatkovou tabulkou E 13 „Vjezd cyklistů povolen“ byly sděleny odboru rozvoje  a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Ten by měl nyní zpracovat návrh dopravního značení a předat jej ke stanovení dopravního značení výše uvedenému odboru.

K Vaší interpelaci dále uvádím, že stanovisko Policie ČR je sice pouze doporučujícím, avšak v případě vzniku dopravní nehody, kterou řeší Policie ČR je žádoucí toto stanovisko zohlednit, neboť je orgánem, který vykonává státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V případě, že výše uvedený odbor rozvoje a financování dopravy MHMP návrh našemu odboru dopravy Ú MČ P5 nepředloží, bude o jeho zpracování a předložení požádána Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která má  v kompetenci  rozvoj cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy.

 

 

 

S pozdravem

  

 

 

JUDr. Tomáš Homola

Radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě