Bytové domy Malvazinky

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Růžena Peterková
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace „Bytové domy Malvazinky“

 

Růžena Peterková

 

Vážený pane starosto,

 

úřad Městské části Praha 5 vydal dne 26.9. 2006 stavební povolení, které dosud nenabylo právní moci, na výstavbu dvou bytových domů v Černochově ulici.

 

Při zahájení stavebního řízení bylo zainteresovaným stranám oznámeno, že se jedná o stavbu jednoho bytového domu o 7 nadzemních podlažích s obytným podkrovím celkem se 16ti byty. Následně bylo údajně Odborem územního rozhodování oznámeno, že došlo k chybě a při ústním jednání v rámci řízení v prosinci 2004 už se jednalo o dva bytové domy o devíti nadzemních podlažích a desátém ustupujícím, a dvou podzemních podlažích, celkem se 111 byty. V současnosti již je na reklamních letácích prezentováno 139 bytů a to ještě nemusí být konečný počet.

Žádám Vás v této souvislosti o vysvětlení, jak a kdy došlo ke změně projektu a to včetně změny investora.

 

Stavební pozemky od společnosti LUMA údajně odkoupila firma Homolka Delta a požádala o zápis do katastru. Od začátku územního řízení firma Homolka nikde oficiálně nefigurovala. Přesto žádala za společnost LUMA a dostala zcela protiprávně povolení k níže zmíněným výkopům.V současné době firma Homolka již neexistuje a stal se z ní Geosan se sídlem Karlovo nám. 28 a  prodává již delší dobu byty v plánovaných domech, o kterých je výše řeč, aniž by měl platné stavební povolení – prodáno je údajně již přes polovinu bytů.

 

Celé řízení probíhalo velice zmatečně, mnohokrát byl porušen zákon a různé vyhlášky. Přes protesty a kvalifikované odvolávání se účastníků řízení, postupovalo vše ve stejném duchu až do vydání rozhodnutí o umístění stavby. V odvoláních účastníků řízení byly opakovaně vznášeny námitky proti pochybením (např. chyby v číslech dotčených pozemků, protokol o ústním jednání plný chyb a nepřesností, atd.) a podjatosti úředníků při řízení, proti nedostatečnosti příjezdových komunikací, nesprávnému výpočtu koeficientu zastavěnosti a tudíž předimenzovaným návrhům zástavby, nedostatku parkovacích míst, opomenutí velkého počtu účastníků řízení, nedostačující a chybná vyjádření různých orgánů, vše marně.

Jedna ze zásadních námitek se týká tzv. koeficientu zastavěnosti. Všechny domy v okolí mají šest pater.

Jenom zvýšením na deset pater, tedy na těch dvakrát čtyřech patrech při prodejní ceně jednoho parta zhruba třiadvacet milionů korun, se tržby Geosanu významně zvýší a společnost Geosan vydělá navíc 200 milionů korun.

Zásadním problémem znemožňujícím realizovat stavbu v navrženém objemu je nedodržení závazných koeficientů zastavitelnosti dotčeného území. Nedodržení těchto koeficientů ze strany investora bylo účastníky řízení opakovaně a naléhavě namítáno v průběhu územního řízení, avšak správní orgán se opíral  o chybný a pravděpodobně záměrně zkreslený posudek v této věci vypracovaný tehdejším investorem, což odporuje §37 stavebního zákona. Oponentský posudek renomovaného architekta Ing.arch. Stýbla, dlouhodobě působícího v této odborné oblasti, který nechali zpracovat účastníci řízení a který jednoznačně prokázal zcela zásadní nesprávnost posudku investora, nebyl vzat správním orgánem územního řízení vůbec v úvahu. Zjednodušeně řečeno, pokud by se vyhovělo stanoveným požadavkům daným platným koeficientem zastavitelnosti daného území pak by to v praxi znamenalo zmenšení zastavěné plochy o zhruba polovinu oproti předloženému projektu. Popsaný postup vzbuzuje podezření, že správní orgány územního řízení postupovaly v této věci podjatě a zcela ignorovaly zásadu materiální pravdy.

Proč ÚMČ nenechal vypracovat nezávislý a objektivně zpracovaný posudek, který by zjistil pravdivý stav věcí?

 

 

V první polovině roku 2006 byla vydána tři stavební povolení na vodovodní řad, kabelové rozvody a teplovod a kanalizační stoku – všechna protiprávně, neboť zahájení stavebních  řízení k těmto stavbám a oznámení vydání stavebního povolení nebylo vyvěšeno na úřední desce. Tyto stavební práce již byly provedeny.

Proč jste toto oznámení nezveřejnili?

 

Můžete podat alespoň touto cestou vysvětlení, proč v lednu 2007 byly již na pozemku v Černochově ulici prováděny různé stavební práce související s přípravou staveniště – umístění mobilních buněk, vykácení některých stromů a keřových porostů bez povolení, přesto, že stavební povolení není pravomocné? Tyto skutečnosti byly občany oznámeny příslušným odborům ÚMČ, zatím bez odezvy.

 

Proč má navrhovatel stavby – firma Geosan – plnou podporu vedení Prahy 5 před vlastními občany  O jaký veřejný zájem se zde jedná?  

 

Oč běží dokazuje, mimo jiné, mimořádná inzertní příloha MF DNES 26.září 2006, kde se vychvalují tyto plánované stavby v textu dodaném radnicí Prahy 5 (jsou tam nazývány Malvazinky: bytové domy u Košířského parku a je tam uvedena řada nesmyslů). O úzkých kontaktech radnice s touto firmou svědčí minulý měsíc opět oživený problém revitalizace osady Buďánka. Tato firma prý má dále od Prahy 5 dostat další možnost získat pozemky na výstavbu bytových domů mezi ulicemi Plzeňská a Vrchlického v Košířích.

 

Z uvedených skutečností je zcela na místě úvaha o nutnosti nezávislého a objektivního prošetření všech výše uvedených podezření, aby se vyloučila dnes již obecně panující domněnka o zkorumpovanosti některých úředníků nebo i politiků v Praze 5.

 

 

V Praze dne 15. 2. 2007

 

Růžena Peterková, členka zastupitelstva  Prahy 5(za KSČM) 

 

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc: Interpelace   Bytové domy Malvazinky

 

Vážená paní zastupitelko,

již na jednání zastupitelstva jsem  sdělil, že tato problematika se týká výhradně přenesené působnosti státní správy – stavba probíhá na soukromém pozemku a tudíž mi nepřísluší se jakkoli vyjadřovat. Obraťte se na odbory, které správní řízení zajišťují.

           

 

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě