Budova ZŠ Pod Žvahovem

Datum interpelace:
18. 05. 2006
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Budova ZŠ Pod Žvahovem

 

 

Interpelace na starostu Milana Jančíka

 

Před třemi roky byla zrušena výuka hlubočepských školáků  v budově ZŠ Pod Žvahovem a před necelým rokem byla budova pronajata Osmiletému gymnáziu Buďánka o.p.s. (OGB). Zároveň byla novému nájemci smluvně umožněno podnajmout část pronajatých prostor Tanečnímu centru Praha o.p.s (TCP). To vyplývá z nájemní smlouvy přiložené v odpovědi místostarosty O. Gála na moji minulou interpelaci týkající se hlubočepské školy.

K ukončení nájemního vztahu může dojít výpovědí danou před koncem školního roku a účinnou o rok později. V usnesení Rady MČ Praha jste jako předkladatel navrhl alternativní  usnesení o ukončení smluvního vztahu s novým nájemcem schváleným Radou po výběrovém řízení a to v případě, že nedojde k uzavření nové podnájemní smlouvy se současným podnájemníkem – TCP. Důvodem výpovědi tedy není neplnění závazků z nájemní smlouvy, ale vytvoření nové podmínky tzv. přikázaného podnájemníka. TCP se však nezúčastnilo výběrového (nabídkového) řízení jako případný nájemník, podnájemní vztah nebyl uložen v nájemní smlouvě nájemci ani jako podmínka uzavření této smlouvy, MČ pouze svolila část objektu tomuto subjektu podnajmout a rozsah pronájmu, cenu a délku trvání nechala zcela na vůli OGB

Přestože MČ může vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodů, zajímalo by mne jako zastupitele, z jakých důvodů je TCP takto  preferováno a současný nájemce tlačen k uzavření nové podnájemní smlouvy či dokonce z jakých důvodů má být objekt rozdělen (což před třemi roky dle vyjádření radních pro potřeby zachování ZŠ ještě nešlo) a uzavřeny nájemní smlouvy dvě, přičemž druhý nájemník získá nájemní smlouvu již  bez výběrového řízení.

Při rušení výuky dětí místních občanů bylo opozicí na základě požadavku místních občanů navrženo ponechat v budově ZŠ Pod Žvahovem alespoň první stupeň základní školy a pronajmout pouze část z budovy.

Dle dostupných informací z webových stránek gymnázia (www.budanka.cz) TCP ve své písemnosti tvrdí, že neexistuje podnájemní vztah, resp. že podnájemní smlouvu vypovídá dne 10.8.2005. To by znamenalo uvolnění části prostor nejpozději v létě 2007. Namísto korigování vztahů mezi OGB a TCP, by bylo vhodnější zajistit smluvně možnost dalšího vhodného využití budovy pro potřeby obyvatel Prahy 5 s nájemcem s platnou nájemní smlouvou.

Jestliže je nyní již technicky možné budovu rozdělit pro dva odlišné subjekty, je namístě variantu obnovení výuky před schváleným krokem Rady ještě jednou zvážit a zajistit dostupné vzdělávání nejmenších hlubočepských obyvatel v případně uvolněné části objektu.

V dané oblasti přibylo mnoho mladých rodin s dětmi předškolního věku a proto by namísto přikázaného podnájemníka mohlo v Hlubočepích vzniknout alespoň dislokované pracoviště některé ze základních škol na Praze 5. Nemá-li ke zjišťování potřebnosti zajištění výuky  dojít až na základě sepisování petic místních občanů, je třeba zjistit počet dětí ve „spádové“ oblasti úředníky MČ a tento údaj vyhodnotit ještě před zvažovaným uzavíráním další nájemní smlouvy a se současným nájemcem smluvně upravit možnost právě tohoto potřebného využití budovy.

Žádám Vás tedy o předložení návrhu revokace únorového usnesení Rady a zajištění dalších potřebných kroků vedoucích k obnovení výuky základního školství v Hlubočepích.

Dále Vás žádám o zajištění předložení kompletní dokumentace výběrového řízení resp. nabídkového řízení a veškeré korespondence s TCP i OGB.

Nakonec Vás žádám o  sdělení, zda uvedení Vaší osoby na oficielních stránkách TCP (www.tanecnicentrum.cz) jako člena správní rady konzervatoře TCP bylo učiněno s Vaším souhlasem, případně zda tuto funkci skutečně zastáváte a jaké zájmy při uzavírání smluvních vztahů mezi MČ Praha 5 a nájemníkem budovy ZŠ hájíte.

 

 

Petr Navara

zastupitel

Přílohy ke stažení: Nájemní smlouva (MČ5 – OGB)

Podnájemní smlouva (OGB-TCP)

Odstoupení od podnájemní smlouvy

Usnesení rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď:

Praha 5. června 2006                                                                                 STA/395/06

Věc: odpověď na  interpelaci ze zasedání  ZMČ dne 18.5.2006 -Budova ZŠ Pod Žvahovem

 

Vážený pane kolego,

 

Odpovídán na Vaši interpelaci a sděluji následující:

 

Před třemi roky byla zrušena výuka hlubočepských školáků  v budově ZŠ Pod Žvahovem a před necelým rokem byla budova pronajata Osmiletému gymnáziu Buďánka o.p.s. (OGB). Zároveň byla novému nájemci smluvně umožněno podnajmout část pronajatých prostor Tanečnímu centru Praha o.p.s (TCP). To vyplývá z nájemní smlouvy přiložené v odpovědi místostarosty O. Gála na moji minulou interpelaci týkající se hlubočepské školy.

 

Nájemní smlouva byla podepsána dne 30.8.2005 s účinností ke dni 1.7.2005 a v čl.V odst.12 vyslovil pronajímatel souhlas s podpronájmem  dohodnuté části předmětu  nájmu dalšímu školnímu subjektu a to TCP konzervatoři o.p.s. a nájemce je povinen předložit podnájemní smlouvu pronajímateli.

 

K ukončení nájemního vztahu může dojít výpovědí danou před koncem školního roku a účinnou o rok později. V usnesení Rady MČ Praha jste jako předkladatel navrhl alternativní  usnesení o ukončení smluvního vztahu s novým nájemcem schváleným Radou po výběrovém řízení a to v případě, že nedojde k uzavření nové podnájemní smlouvy se současným podnájemníkem – TCP.

 

Dle dle Čl.II ods.2 ) lze takto nájemní poměr ukončit takovou výpovědí.

Rada MČ Praha 5 ve svém usnesení .9/274/2006 ze dne 21.2.2006 nepřijala žádné alternativní usnesení o ukončení nájemního vztahu s novým nájemcem schváleným Radou po výběrovém řízení a to v případě, že nedojde k uzavření nové podnájemní smlouvy se současným podnájemníkem – TCP.

 

Důvodem výpovědi tedy není neplnění závazků z nájemní smlouvy, ale vytvoření nové podmínky tzv. přikázaného podnájemníka. TCP se však nezúčastnilo výběrového (nabídkového) řízení jako případný nájemník, podnájemní vztah nebyl uložen v nájemní smlouvě nájemci ani jako podmínka uzavření této smlouvy, MČ pouze svolila část objektu tomuto subjektu podnajmout a rozsah pronájmu, cenu a délku trvání nechala zcela na vůli OGB.

 

Vzhledem k tomu, že RMČ neschválila výpověď OSG žádným svým usnesením tzn. že nemohla vytvořit žádné nové podmínky pro tzv. přikázaného podnájemníka, ale pouze trvá na plnění podepsáni nájemní smlouvy neboť v Čl. V. odst. 12 vyslovuje OSG souhlas s podpronájmem a nájemce tedy OGB je povinno předložit podnájemní smlouvu pronajímateli. Myslím si, že od 30.8.2005 do 18.5.2006 uplynula dostatečná časová lhůta, a nechám na Vašem uvážení, zda došlo ke splnění tohoto odstavce ve smlouvě a případné další kroky si pak následně dejte do souvislostí včetně přijatých úkolů RMČ k naplnění nájemní smlouvy.

K účasti na nabídkovém řízení mohu pouze konstatovat, že komise výchovy a vzdělávání projednala 7.3.2006 všechny nabídky které byly na MČ Praha 5 doručeny a svým usnesením č.12/2005 doporučila RMČ ke schválení podmínky pronájmu a využití budovy ZŠ Pod Žvahovem.

 

Přestože MČ může vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodů, zajímalo by mne jako zastupitele, z jakých důvodů je TCP takto  preferováno a současný nájemce tlačen k uzavření nové podnájemní smlouvy či dokonce z jakých důvodů má být objekt rozdělen (což před třemi roky dle vyjádření radních pro potřeby zachování ZŠ ještě nešlo) a uzavřeny nájemní smlouvy dvě, přičemž druhý nájemník získá nájemní smlouvu již  bez výběrového řízení. Při rušení výuky dětí místních občanů bylo opozicí na základě požadavku místních občanů navrženo ponechat v budově ZŠ Pod Žvahovem alespoň první stupeň základní školy a pronajmout pouze část z budovy.

 

Na základě doporučení MČ Praha 5 na využití  objektu proběhla jednání mezi OGB a TCP o možném podpronájmu části budovy, podílení se na společném investování o rozvoji…. Toto doporučení bylo učiněno z mnoha důvodů např. OGB naplní školu na plnou kapacitu až kolem roku cca 2013 (záleží na schválení navyšování počtu žáků MŠMT), nedostatek finančních prostředků OSG  na úhradu nájmu a investice atd.. Po prověření všech projektů se zdálo nejlepším, sloučit tyto dva projekty a zajistit rozvoj oběma školám a zabezpečit tak i dostatek finančních prostředků nutných pro provoz a rozvoj v pronajmuté nemovitosti. Možnou spolupráci projednalo a zahájilo jak vedení OSG tak i TCP a doložilo v některých dokumentech  MČ Praha 5. Troufán si tedy říci , nejde o preferenci, ale o nutnost pomoci  oběma stranám. Do současné doby nedošlo ke smluvnímu rozdělení budovy ZŠ z důvodu nedohody dvou v dnešní době znesvářených stran.

K získání smlouvy bez výběrového řízení mohu konstatovat, že další kroky MČ Praha 5 na využití této nemovitosti budou teprve projednávány a lze říci, že Vaše mírné spekulace nejsou ničím potvrzeny. MČ Praha 5 tedy i já věří, že dojde k dohodě mezi zúčastněnými.

 

Dle dostupných informací z webových stránek gymnázia (www.budanka.cz) TCP ve své písemnosti tvrdí, že neexistuje podnájemní vztah, resp. že podnájemní smlouvu vypovídá dne 10.8.2005. To by znamenalo uvolnění části prostor nejpozději v létě 2007.

 

MČ Praha 5 má informace o podnájemní smlouvě mezi OGM a TCP, která byla uzavřena ještě před uzavřením řádné nájemní smlouvy na budovu ZŠ mezi MČ Praha 5 a OSG. A víme že tato podnájemní smlouva byla pro neplatnost TCP vypovězena. Z tohoto tedy plyne neplnění závazků ze stávající smlouvy OSG.

 

Namísto korigování vztahů mezi OGB a TCP, by bylo vhodnější zajistit smluvně možnost dalšího vhodného využití budovy pro potřeby obyvatel Prahy 5 s nájemcem s platnou nájemní smlouvou.

Jestliže je nyní již technicky možné budovu rozdělit pro dva odlišné subjekty, je namístě variantu obnovení výuky před schváleným krokem Rady ještě jednou zvážit a zajistit dostupné vzdělávání nejmenších hlubočepských obyvatel v případně uvolněné části objektu.

 

Jsem rád Vážený pane kolego, že zastáváte podobné stanovisko jako já, či RMČ tzn. že doporučujete zajistit smluvně možnost dalšího vhodného využití budovy pro potřeby obyvatel Prahy 5 s nájemcem s platnou nájemní smlouvou. To by bylo možné jen v v případě vypovědět  stávající smlouvu  a jak cítíte a víte není to vůbec jednoduché rozhodování neboť na možné problémy upozorňujete i vy ve své interpelaci.

 

Na základě sepisování petic místních občanů, je třeba zjistit počet dětí ve „spádové“ oblasti úředníky MČ a tento údaj vyhodnotit ještě před zvažovaným uzavíráním další nájemní smlouvy a se současným nájemcem smluvně upravit možnost právě tohoto potřebného využití budovy.

 

Petice nejsou tím řešením problémů ve školství na naší MČ. Každý nápad pro zlepšení vzdělání je vítán a věřím, že Vy ve spolupráci s OŠK a VKK předložíte takovýto či jiný návrh v takové podobě aby o něm bylo možno jednat, a případně včas administrativními kroky zajistit pro tyto Vaše  projekty nemovitosti v bývalé ZŠ Pod Žvahovem.

 

Žádám Vás tedy o předložení návrhu revokace únorového usnesení Rady a zajištění dalších potřebných kroků vedoucích k obnovení výuky základního školství v Hlubočepích.

 

Vzhledem k tomu, že vím, že znáte celý obsah usnesení RMČ č.9/274/2006 ze dne 21.2.2006 a je Vám tedy známo, že RMČ k dnešnímu dni nikdy nepřijala konkrétní usnesení na ukončení nájemní smlouvy mezi MČ Praha 5 a Osmiletým gymnáziem Buďánka o. p. s.. V tomto usnesení RMČ vzala pouze na vědomí znění podnájemní smlouvy a smluvní zajištění objektu bývalé ZŠ Pod Žvahovem mezi nájemcem Osmiletým gymnáziem Buďánka o. p. s. a podnájemcem Tanečním centrem Praha o. p. s. a uložila OOA připravit úkony, řešení a podání informace pro  případ, že k podpisu podnájemní smlouvy nedojde. Zjednodušeně řečeno odbor bez souhlasu tj. usnesení RMČ nemůže dát jakoukoliv výpověď. To jen na vysvětlení k uloženým úkolům OOA.

Na základě kontroly plnění úkolů z usnesení RMČ č.9/274/2006 ze dne 21.2.2006 bylo OOA konstatováno že k 31.3.2006 nedošlo k podpisu podnájemní smlouvy a smluvního zajištění objektu Pod Žvahovem 5/463, k. ú. Hlubočepy mezi nájemcem Osmiletým gymnáziem Buďánka o. p. s. a podnájemcem Tanečním centrem Praha o. p. s. OOA informoval o tomto stavu předkladatele, a proto byl na základě těchto zjištěných skutečností odložen termín plnění usnesení RMČ č.9/274/2006 v bodu II odst1.1. do 30.6.2006 a to s odvoláním na bod v odstavci II odst. 1.2..

Vzhledem k výše uvedenému Vám tedy nemohu předložit  návrh revokace usnesení RMČ č.9/274/2006 ze dne 21.2.2006, protože v současné době není nutno toto usnesení revokovat.

Po provedení řádné analýzy a podání informace OOA RMČ,  RMČ jistě přijme k tomuto problému  řádné usnesení.

Přijetím usnesení RMČ č.9/274/2006 ze dne 21.2.2006, jak sám jistě cítíte, není jistě potřeba činit kroky vedoucí k obnovení výuky základního školství v Hlubočepích neboť ostatní základní školství v této lokalitě je řádně zajištěno a ničím neohroženo.

 

 

Dále Vás žádám o zajištění předložení kompletní dokumentace výběrového řízení resp. nabídkového řízení a veškeré korespondence s TCP i OGB.

 

Každý zastupitel má právo požádat o předložení a zajištění jakékoliv dokumentace nebo korespondence a to přímo na příslušném odboru.. V souvislostí s touto interpelací jsou OŠK i OOA připraveny  zajistit k předložení všechny  potřebné dokumenty  včetně výběrového řízení a v případě Vašeho zájmu a dle Vašeho uvážení zajistit z těchto dokumentů potřebné kopie. Je jen tedy na Vaší dohodě s odbory kdy chcete potřebné dokumenty předložit.

 

Nakonec Vás žádám o  sdělení, zda uvedení Vaší osoby na oficielních stránkách TCP (www.tanecnicentrum.cz) jako člena správní rady konzervatoře TCP bylo učiněno s Vaším souhlasem, případně zda tuto funkci skutečně zastáváte a jaké zájmy při uzavírání smluvních vztahů mezi MČ Praha 5 a nájemníkem budovy ZŠ hájíte.

 

Stanovisko ke svému členství ve správní radě TCP bylo mou osobou jasně a veřejně definováno na zasedání ZMČ konaném dne 18.5.2006.

 

S úctou

                                                                                               JUDr. Milan   J a n č í k

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě