Budoucnost památkově chráněného domu Zubatého 1

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
08. 11. 2007
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

JUDr. Milan Jančík
Starosta MČ Praha 5
 
Interpelace – budoucnost památkově chráněného domu Zubatého 1
 
Vážený pane starosto,
 
Překvapuje mne, že MČ prodala v roce 2000 památkově chráněný dům ostravské firmě DENIKA REAL a.s., která zaplatila pouze o 100 tis.Kč více než nabízeli dlouholetí nájemníci domu, kteří mají k domu osobní vztah a o dům pečují.
 
Podle mých informací firma DENIKA zanedbává péči o dům (informace z konzultace NPÚ z května 2007), firma vybírá pouze nájemné ale neprovádí řádně údržbu a investice do oprav památkově chráněného domu.
 
Podle mých informací se Rada MČ zatím nepokusila o ochranu památky Prahy 5 například mimosoudním vyrovnáním mezi firmou DENIKA a nájemníky, a Rada raději vede soudní spory, které představují další výdaje pro MČ.
 
Podle mých informací jste neodpověděl v zákonné lhůtě na žádost sdružení nájemníků domu Zubatého 1 z května 2007 o informace.
 
Žádám Vás o odpovědi (a souvisejících dokumenty) k otázkám:
 
1.      Proč Rada dala v roce 2000 přednost prodeji domu u Zubatého ostravské firmě DENIKA REAL a.s. před prodejem dlouholetým nájemníkům z Prahy 5?
 
2.      Vyzve Rada MČ firmu DENIKA REAL a.s. k zlepšení údržby památkově chráněného domu na Praze 5?
 
3.      Budete prosazovat v Radě MČ mimosoudní vyrovnání, aby se ukončily nákladné soudní spory, obec mohla zlepšit údržbu památky, firma DENIKA dostala adekvátní kompenzaci?
 
4.      Jaké jsou dosavadní náklady vedení sporu pro MČ (advokátní služby a odhad nákladů práce úředníků)?  (prosím přehled nákladů).
 
5.      Proč jste neodpověděl  v zákonné lhůtě na písemnou žádost občanského sdružení z 29.5.2007 ohledně zaplacení ceny domu? (prosím kopie požadovaných dokladů)
 
Děkuji
 
Ing. Ondřej Velek
Předseda KV
Ondrej.velek@zeleni.cz
604 334424
 
Příloha: dopis občanského sdružení „Zubatého 1“


 Občanské sdružení „Zubatého l" se sídlem Zubatého 1/269, Praha 5,1Č: 67778054
Městskáčást Prahy 5 JUDr. Milan Jančík,MBA Starosta MČ Praha 5 ÚMČ Praha 5 Náměstí 14.října 4 150 22 Praha 5
V Praze dne 29.5. 2007
Věc: Žádost o dokumentaci spojenou s úhradou z kupni ceny a odpověd
Vážený pane starosto,
jak víte, je naše občanské sdružení v soudním sporu mj. s Vaší městskou částí, kde se domáhá vydání rozsudku, kdy navrhujeme, aby soud rozhodl takto: „Určuje se, že vlastníkem budovy č. p. 269 nacházející se na pozemku pare. č. 2998 a vlastníkem pozemku pare. č. 2998, vše se nacházející v katastrálním území Smíchov, obec Praha, hl. m. Praha, je žalovaný č. 2)."
Vycházíme z toho, že kupní smlouva vztahující se k nemovitosti uzavřená dne 21. 10. 2003 mezi žalovaným č. 1) zastoupeným Vámi jako starostou Milanem Jančíkem a žalovaným č. 3) jednajícím předsedou představenstva Jaromírem Pečenkou, včetně dodatku č. l ze dne 28. 1. 2004 (dále jen "kupní smlouva"), jejímž předmětem je prodej domu č. p. 269 na pozemku pare. č. 2998 a pozemek pare. č. 2998 v k.ú. Smíchov, obec Praha, na adrese Zubatého č. oř. l, Praha 5 (dále jen "předmětné nemovitosti"), je neplatná, resp. touto smlouvou nedošlo k převodu vlastnického práva k předmětných nemovitostí na žalovaného č. 3) a to z důvodů uvedených v žalobě.
Mezi občany v našem domě se často vyjadřují pochybnosti, zda vůbec byla kupní cena dle této smlouvy uhrazena. K zamezení různým fámám Vás žádám nejen jako představitel sdružení, ale i jako občan Prahy 5 o sdělení, kdy a v jaké výši a na jaký účet byla kupní cena splacena a to z pověření sdružení a členů výboru, abych tuto skutečnost mohl oznámit členům sdružení a přispět k uklidnění celé situace. Uvítáme, pokud dle možností nám dáte k dispozici i kopii příslušných částí bankovních výpisů.
S pozdravem
Ing. Jan Chmela
Na vědomí:
Ing. Velek, předseda kontrolního výboru
 

Odpověď:

  
V Praze dne 8. listopadu 2007
 
 
Věc:  Interpelace – budoucnost památkově chráněného domu Zubatého 1
 Pane inženýre,
k vašim otázkám ohledně domu Zubatého 1  Vám sděluji následující:
 
1. RMČ Praha 5 souhlasila dne 22.7.2003 s prodejem domu Zubatého 1 společnosti DENIKA REAL 2000, a.s. která jediná podala nabídku k znovu zveřejněnému záměru prodeje (6.6.2003 – 23.6.2003) a splňovala podmínky tohoto záměru. Prodej byl schválen ZMČ Praha 5 a ZHMP, uzavřená kupní smlouva byla vložena do Katastru nemovitostí 17.6.2004. Dům byl prohlášen kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 16.7.2004.
  
2. Údržba domu je věcí nového vlastníka, pod dohledem Národního památkového ústavu a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP.
  
3. Vzhledem k tomu, že prodej domu byla uzavřena platná kupní smlouva v souladu s platnými zákony není žádný důvod ke změně právního stavu. Prodej byl prošetřen Kontrolním výborem ZMČ Praha 5 a Policií české republiky a nebylo konstatováno žádné pochybení. Žaloba Občanského sdružení Zubatého 1 na zrušení kupní smlouvy byla Obvodním soudem Praha 5 zamítnuta, soudní rozhodnutí není pravomocné Občanského sdružení Zubatého 1 podalo odvolání. V této situaci není důvod k mimosoudnímu vyrovnání.
  
4. Městská část Praha 5 je v této kauze stranou žalovanou. Žaloba byla zamítnuta, ale protože se žalobce, Občanské sdružení Zubatého 1, odvolalo řízení bude pokračovat. Jedná se o náklady vynucené.
   
5. Stále ještě je v běhu řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5, kde na straně žalobce je Občanské sdružení Zubatého 1 a na straně žalované MČ Praha 5, Hl. m. Praha a spol. DENIKA REAL 2000, a.s. V uvedeném řízení byl dne 11.9.2007 OS pro Prahu 5 vynesen rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta. Proti tomuto rozsudku podalo Sdružení Zubatého 1, dne 31.10.2007 odvolání..  Dále u Obvodního soudu pro Prahu 5 vedeno řízení, kde na straně žalobce je opět Občanské sdružení Zubatého 1 a na straně žalované MČ Praha 5 a Hl. m. Praha.
Je pouze v kompetenci příslušného soudu věc posoudit a městská část nebude poskytovat jakékoliv informace týkající se prodeje předmětných nemovitostí.
 
 S pozdravem
 
  
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě