Buďánka IV.

Datum interpelace:
07. 11. 2023
Datum odpovědi:
04. 12. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Ing. Filip Karel, Ph.D.
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Buďánka IV.
Interpelovaný: Radní Ing. Filip Karel, Ph.D.

Vážený pane radní
na zasedáních Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 17. ledna 2023, dne 7. března 2023 a dne 12. září 2023 jsem se dotazoval na vývoj a záměry Rady, pokud jde o kolonii Buďánka v Košířích.
Od mého posledního dotazu uplynul opět více jak měsíc, takže se Vás dovoluji znovu tázat:
1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce na budovu tzv. Koloniálu?
2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum na Buďánkách? Minule mi bylo odpovězeno, že se stále jedná. Dovolte mi připomenout, že se v této věci jedná už asi rok!
3. Jaké záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada na zbylých pozemcích v lokalitě?
4. V odpovědi na moji interpelaci Buďánka III. ze dne 12. září 2023 mi paní starostka odpověděla, že se mj. jedná o projektu „Společenské komunitní pekárny“. V jaké fází je tento projekt?

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 7. listopadu 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc.Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5
V Praze dne 5.12.2023
Vážený pane zastupiteli,
rád bych odpověděl na vaši interpelaci přednesenou na zastupitelstvu dne 7.11. Na vaše otázky odpovím postupně tak, jak byly položeny.
1. Jaký je vývoj ve věci uzavření smluv o výpůjčce na budovu tzv. Koloniálu?
2. V jakém režimu a rozsahu bude provozováno informační centrum na Buďánkách? Minule mi bylo odpovězeno, že se stále jedná. Dovolte mi připomenout, že se v této věci jedná už asi rok!
V současné době Odbor správy majetku připravuje vyhlášení nového záměru na využití vámi zmíněných nebytových prostor (tedy budovy tzv. Koloniálu). Jak sám uvádíte, jednání o nějaké formě zasmluvnění využívání této budovy je již poměrně dlouhé, aniž by dospělo k nějakému konkrétnímu výsledku. Proto jsme se rozhodli spustit proces vypsání nového záměru na pronájem. Konkrétní nastavení smlouvy (včetně rozsahu provozu) budou součástí uzavřené smlouvy. Věřím, že tímto způsobem bude dosaženo toho, že v budově Koloniálu bude vytvořený otevřený prostor pro komunitní setkávání, který bude zároveň plnit i roli poskytování informací veřejnosti.
3. Jaké záměry využití majetku v kolonii Buďánka má Vaše Rada na zbylých pozemcích v lokalitě?
Klíčovým dokumentem pro jakékoliv další záměry je Manuál revitalizace památkové zóny Buďánka, který byl schválený RMČ dne 12.09.2022. Konkrétní realizace jednotlivých kroků závisí především na tom, kdy a v jaké výši se podaří na popsané záměry získat finanční prostředky. Samotná MČ Praha 5 potřebnými finančními prostředky v současná době nedisponuje. Je tedy potřeba v daleko větší míře pracovat na získání externích zdrojů financování (přičemž lze vyjít ze zkušeností získaných při právě probíhající rekonstrukci budovy Sazky).
4. V odpovědi na moji interpelaci Buďánka III. ze dne 12. září 2023 mi paní starostka odpověděla, že se mj. jedná o projektu „Společenské komunitní pekárny“. V jaké fází je tento projekt?
Projekt „společenské komunitní pekárny“ je jedním ze čtyř projektů, které byly schváleny v rámci programu „Zlepšuj Pětku“. V tabulce uvádím přehled všech projektů – včetně roku jejich schválení. Ve sloupci finanční náročnost je uveden odhad ze strany žadatelů, který byl deklarovaný v předloženém záměru.
Název projektu Rok přihlášení Finanční náročnost – NÁVRH
Obnova vinice sv. Kristýny na Buďánkách
2018
2 500 000 Kč
Za Buďánka krásnější!
2018
2 500 000 Kč
Společenská komunitní pekárna na Buďánkách
2019
3 000 000 Kč
Buďánka – Maják změn
2020
300 000 Kč
Bohužel, zde musíme vycházet ze zkušenosti, které máme s realizací ostatních projektů „Zlepšuj Pětku“. Tyto zkušenosti ukazují, že skutečná finanční náročnost realizace projektů je často mnohem vyšší než původně navrhovaná / předpokládaná. Bohužel až do letošního roku nebyly předložené finanční
odhady navrhovatelů podrobeny žádnému odbornému přezkumu ze strany MČ. Právě u výše zmíněných projektů týkajících se Buďánek lze důvodně očekávat, že reálná finanční náročnost bude daleko vyšší, už jen s ohledem na dlouhý čas, který uplynul od schválení návrhů.
Rád bych rovněž v této souvislosti uvedl, že stále nebylo realizováno více než 30 schválení projektů programu „Zlepšuj Pětku“. Projekty týkající se Buďánek patří těmito nerealizovanými projekty spíše k těm náročnějším – a to jak z časového, tak z finančního hlediska.
Závěrem bych rád uvedl, že vítám váš zájem o lokalitu Buďánka a jsem otevřený jakékoliv spolupráci.
S pozdravem
Ing. Filip Karel, Ph-D.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě