bezplatný převod pozemků na starém Barrandově, rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště

Datum interpelace:
19. 09. 2017
Datum odpovědi:
05. 10. 2017
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter

Interpelace:

20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 9. 2017

Interpelace č. 2

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

 

Věc: Bezplatný převod pozemků na Starém Barrandově, rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci bezplatného převodu pozemků na Starém Barrandově a rozšíření stávajícího a vybudování nového dětského hřiště.

 

Rada MČ Praha 5 podle usnesení číslo 28/791/2017 ze dne 21. 6. 2017 schválila návrh požádat o bezplatný převod pozemků parc.č. 863/49 a 849/1, k. ú. Hlubočepy, z majetku státu za účelem výstavby bydlení a bez zmínky o existenci dětského hřiště. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových však žádosti MČ P5 o bezúplatný převod pozemků na MČ P5 nevyhověl z důvodu, že v žádosti prezentovaný záměr bytové výstavby není veřejným zájmem. Ještě před podáním žádosti MČ o převod pozemků podala žádost o koupi pozemků soukromá osoba podnikající v realitách. Pokud by bylo vypsáno výběrové řízení, musela by MČ ostatní zájemce přeplatit. Přitom stát by pozemky MČ dal zadarmo právě na dětské hřiště provozované ve veřejném zájmu s tím, že by se MČ zavázala, že bude dětské hřiště Na Habrové provozovat 20 let a pozemky neprodá.

 

Co by s tím Rada MČ měla dělat, až získá pozemky do své správy či vlastnictví? Domnívám se, že by Rada MČ měla jít ještě o krok dál – nevyjadřovat se k uvedeným parcelám zcela neurčitě a jen neslíbit občanům v odpovědi na jejich petici, že hřiště nezlikviduje bez náhrady. Měla by naopak hřiště rozšířit o další prvky pro děti i pro dospělé a seniory a vybudovat zázemí. Především však zapojit občany do participativního plánování rozšíření hřiště, aby sami občané mohli formulovat své potřeby.

 

Nejbližší dětské hřiště, jak potvrdil kolega Damašek, který materiál jako gesční radní k pozemkům předložil, je až na druhé straně za rušnou ulicí K Barrandovu v ulici Pražského. Což je pěšky poměrně daleko a u malých dětí bez dohledu rodičů prakticky nemyslitelné. Hřiště by měla být v rozumné docházkové vzdálenosti a podporovat komunitní život a zdravý pohyb místních občanů a občánků.

 

Přidat by se také mohla i výstavba hřiště v ulici Devonská na parc. č. 981/1, 640/101 a část 1665/1, k. ú. Hlubočepy patřící Magistrátu hl. m. Prahy s funkčním využitím OB, kde je pískoviště vybudováno před desítkami let na náklady obyvatel okolních domů. MČ by mohla zažádat o změnu ÚP z funkce čistě obytné na veřejné vybavení, nechat si svěřit pozemky do správy a postavit zde řádné hřiště pro děti. V okolí Devonské přibývá rapidně nová zástavba, do které se jistě nastěhuji další rodiny s dětmi, které přibydou k stovkám stávajících rodin. Vybudováním hřiště v Devonské byste ukázali, že umíte nejen měnit zeleň a zahrádky na výstavbu, ale také že umíte pro občany vybudovat dokonce i něco nového – tak, jak po vás už loni požadovala petice, kterou podepsalo přes 700 místních obyvatel.

 

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Je Rada MČ ochotná vyslyšet potřeby občanů v lokalitě starého Barrandova?
  • Pokud stát již neuznal výstavbu tzv. sociálních bytů za veřejný zájem a MČ může pozemky pouze odkoupit v soutěži s developery za nejvyšší cenu, jak zabrání zrušení hřiště, pokud nedokáže developery přeplatit?
  • Předloží Rada MČ novou žádost o převod pozemků z vlastnictví ČR za účelem veřejného zájmu provozování dětského hřiště pod záštitou městské části, případně o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy za stejným účelem?
    (Nevím, zda Rada MČ již takové kroky náhodou nepodnikla, nefunguje mi přístup k materiálům Rady a Zastupitelstva MČ)
  • Je Rada MČ ochotná vybudovat další hřiště v Devonské ulici na uvedených parcelách nebo na jiných, aby byla vybudována alespoň minimální infrastruktura, která zlepší a zlidští bydlení v lokalitě?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                            V Praze dne 19. 9. 2017

Odpověď:

 

 

 

 

 Městská část Praha 5                                                                                  

 Ing. pavel Richter

 STAROSTA

 

                                                                                                        V Praze dne 3. října 2017

 

 

 

 

 

Vážená paní magistro,

 

reaguji na Vaši interpelaci č. 2, která byla podána na 20. zasedání ZMČ Praha 5 dne 19. 9. 2017.

 

Úvodem bych rád předeslal, že Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 5, který byl předkladatelem materiálu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 863/49 a 849/1, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, není známa ani jedna z Vámi uváděných informací tj.  odbor neobdržel žádnou zamítavou odpověď Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v této věci a dále nebo právě proto není našemu odboru známo, že o koupi pozemků požádala soukromá osoba. Chtěl bych pouze upozornit, že požadované pozemky jsou z hlediska územního plánu zařazeny jako čistě obytné, takže je nasnadě, že účel bezúplatného převodu k výstavbě bydlení se nabízel, už jen  z toho důvodu, že naše městská část nemá ve svěřené správě (kromě drobných výjimek) skoro žádné stavební pozemky. Musím znovu zopakovat, že v současné době není zadán žádný konkrétní záměr ani vyhotovena jakákoliv studie. Prosazení stavebního projektu trvá v Praze průměrně více jak 7 let od rozhodnutí o záměru po vydání stavebního povolení. Zdůrazňuji, že dnes žádný takový záměr nemáme. Jestli některá z budoucích reprezentací tuto vizi mít bude, jistě bude mít místní komunita příležitost tento proces ovlivnit. Uvedená lokalita je  zájmovou oblastí naší městské části, nemůžeme však předjímat zda, pokud bude zamítnut bezúplatný převod pozemků,  schválí orgány obce jejich výkup, či dokonce účast v dražebního procesu. Jak Vám již bylo řečeno radním, panem Damaškem, uvedené pozemky by vlastnila naše městská část jako určitou rezervu pro případnou výstavbu v rámci sociálních potřeb. Provozování dětského hřiště by tedy nic nebránilo a v případě výstavby by byly pro instalaci dětského hřiště vybrány jiné pozemky, a to po dohodě s místními občany nebo na základě jejich podnětů.

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                                       Ing. Pavel Richter

                                                                                                              starosta MČ Praha 5

 

 

 

Vážená paní Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě