bezplatná právní porada pro občany

Datum interpelace:
03. 04. 2012
Datum odpovědi:
02. 05. 2012
Interpelující:
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Interpelovaný:
JUDr. Petr Lachnit
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace ve věci bezplatné právní  poradny pro občany

JUDr Petr Lachnit, zástupce starosty

 

Rada městské části Praha 5 na svém 9. zasedání konaném dne 13. března 2012 schválila od dubna zahájení bezplatné právní poradny pro veřejnost.

Na 10. zasedání dne 20.března 2012 Rada městské části ukončila výpovědí mandátních smluv spolupráci s paní Mgr. Sedlačíkovou a JUDr Kociánovou, které 11 let vedly občansko právní poradnu. Materiál předkládala JUDr Kratochvílová, členka rady a připodepsal ho JUDr. Lachnit, zastupce starosty, který má mimo jiné v rezortu sociální problematiku. V kusé důvodové zprávě se píše, že  služby poskytované občansko právní poradnou jsou nadbytečné a nepotřebné, neboť Městská část bude sama v rámci činnosti Odboru servisních služeb poskytovat veřejnosti právní poradnu.

Je velmi zarážející, ale jak se zdá pro současné vedení radnice normální, že ani paní Sedlačíková, ani paní Kociánová nebyly slovem informovány o záměru ukončení spolupráce.  Nikomu nestály za to, aby s nimi o jejich práci  hovořil, aby řešená problematika v poradně mohla být vodítkem pro získání přehledu radnice o nejvíce ožehavých sociálních problémech našich občanů. Ani jednou nebyly pozvány na sociální komisi či výbor, kde vždy v předešlých letech předkládaly zprávu o činnosti poradny.

 O „nepotřebnosti a nadbytečnosti“ zavedené občansko právní poradny jistě svědčí její návštěvnost, která v roce 2011 byla velmi vysoká, uvážíme-li, že poradna byla přístupná veřejnosti každé úterý od 14 do 18 hodin, tedy 4 hodiny týdně. V tomto období se na poradnu obrátilo 727 občanů, což je v průměru 60 občanů v měsíci a zhruba 12 až 16 občanů za poradenské odpoledne.  Ani jeden z klientů nepřišel pouze s jedním dotazem, vždy se jednalo o komplex dotazů a problémů, které spolu úzce souvisely. Poradkyně poskytly informace, návody možného řešení a odpovědi v počtu 2 191. Navíc se někteří občané obraceli na poradnu telefonicky či poradkyně s přihlédnutím na zdravotní stav a stáří občana ho navštívily u něj doma.

Dle důvodové zprávy ke zřízení nové poradny od 1. 4. budou tuto službu vykonávat dva právníci a budou poskytovat poradenství v oblasti řešení životních situací občanů 2 hodiny týdně.

Ptám se pana místostarosty Lachnita, v případě, že o tomto vůbec něco ví, kteří právníci z právního oddělení se budou této problematice věnovat, jejich dosavadní zkušenost v poradenství – délka praxe, zda a v jakém rozsahu se orientují v problematice osob se zdravotním postižením a jaké mají zkušenosti se spoluprací s neziskovým sektorem zaměřeným na cílenou problematiku.

Pokud alespoň okrajově pana místostarostu sociální problematika našich občanů, kterou má na starosti, zajímá a konečně by chtěl pro ně něco udělat, měl by mít zájem na kvalitní náhradě občanské poradny, která zde po leta byla pro naše občany a dobře jim sloužila.

 

Mgr.Lucie Vávrová, Ph.D

Členka zastupitelstva 

 

 

 

Odpověď:

 

 

 

 

Vážená paní

Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.

zastupitelka MČ Praha 5

 

 

                                                                          e

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. dubna 2012

 

 

 

 

 

Odpověď na interpelaci ve věci bezplatné právní poradny pro občany

 

Vážená paní doktorko,

v návaznosti na moji ústní odpověď na Vaši interpelaci dále uvádím:

od 1.1.2012, v souvislosti s novou zákonnou úpravou, je Odbor sociální problematiky a prevence kriminality nastaven na sociální poradenství pro všechny skupiny občanů.

Tento odbor je rozdělen na Oddělení sociálně právní ochrany dětí, (kdy došlo ke sloučení původně samostatného oddělení kurátorů pro děti a mládež a oddělení sociálně právní ochrany dětí), které zprostředkovává poradenství dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, tj. osvojení, pěstounská péče, spolupracuje se soudy, notáři, policií, se školami, s lékaři a dalšími odborníky, dle výše uvedeného zákona v odůvodněných případech doporučuje odbornou péči i formou správního řízení vydáním rozhodnutí, vykonává funkci kolizního opatrovníka při soudním jednání, kdy se jedná o nezletilé děti, navrhuje výchovná opatření, řeší krizové situace nezletilých dětí, vztahové problémy dětí, pracuje s pachateli trestné činnosti apod. Zároveň je toto oddělení napojeno na poskytovatele sociálních služeb, neziskový sektor, manželské poradny, poradny pedagogické, psychologické, občanské, střediska výchovné péče, intervenční centra apod.

Nově vzniklé Oddělení rozvoje sociálních služeb a prevence kriminality zajišťuje dlouhodobou péči poradenskou dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality, agendu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, poradenství pro Romy a jiná etnika. Poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, ustanovují zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení, zabezpečují vydávání parkovacích karet pro zdravotně postižené občany. Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o staré a zdravotně postižené občany, v oblasti pohřebnictví, zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany. Sociální pracovníci tohoto oddělení jsou ti, kteří prostřednictvím sociální práce koordinují poskytování dlouhodobé péče, aktivně vyhledávají osoby vyžadující dlouhodobou péči a zajišťují následné odborné řešení jejich nepříznivé situace a včetně řešení krizových situací. Již za toto krátké období nastavení nového oddělení se setkáváme s případy řešení domácího násilí, zejména u seniorů, a řešení situací, kdy klientům hrozí sociální vyloučení apod.

Součástí výše zmíněného oddělení je i problematika prevence kriminality na OSK, která je zaměřena na koordinaci prevence kriminality na MČ Praha 5, soustřeďování a pravidelné vyhodnocování informací o vývoji kriminality na území MČ Praha 5, vypracování koncepce –  v rámci schváleného Plánu prevence kriminality Městské části Praha 5 na období roku 2012 až 2015, který vychází z komplexní bezpečnostní analýzy Městské části Praha 5, kde byla stanovena mimo jiné i opatření k vytvoření funkčního systému informovanosti ze zvláštním zřetelem na ohrožené a rizikové skupiny, jako jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a osaměle žijící osoby a prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Plán prevence kriminality v dalších svých opatřeních zdůrazňuje potřebu zvyšovat informovanost zejména ohrožených skupin občanů Prahy 5 formou sociální poradenské činnosti OSK a aktivním zprostředkováním informací v rámci běžného poradenství, ale i informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností, zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, ale i bezpečí svého okolí a posilování sociálně právního vědomí občanů.

OSK realizuje v této návaznosti řadu preventivních akcí pro výše uvedené rizikové skupiny, podporující jejich aktivity a propojování s poskytovateli sociálních služeb.

Poradenství ve výše uvedených oblastech je poskytováno občanům v době úředních hodin a v případě naléhavých případů i mimo úřední hodiny.

Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb a prevence kriminality

nám. 14. října č. 4, přízemí a 1. patro

 

Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Renáta Hejlová

 

pověřená vedením oddělení sociální péče, rozvoje sociálních služeb a prevence kriminality a sociální kurátor

 

renata.hejlova@praha5.cz

 

257000435

Renata Francková

Ekonom

grantová řízení a organizace akcí

renata.franckova@praha5.cz

257000432

Ivana Plášilová

základní a specializované sociální poradenství – rodiny s dětmi + osoby v nepříznivé životní situaci

ivana.plasilova@praha5.cz

257000438

Jitka Straňáková

základní a specializované sociální poradenství – senioři

jitka.stranakova@praha5.cz

257000420

Ivana Kosová

koordinátor komunitního plánování

ivana.kosova@praha5.cz

257000439

Věra Dvořáková

veřejný opatrovník

agenda zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění.

agenda sociálních pohřbů

vera.dvorakova@praha5.cz

257000431

Naděžda Čapková

základní a specializované sociální poradenství – osoby zdravotně postižené,

vydává parkovací znak pro osoby se zdravotním postižením

nadezda.capkova@praha5.cz

257000427

Bc. Igor Surmaj

poradce pro Romy a národnostní menšiny – řeší problémy v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních věcí a provádí potřebné poradenské a konzultační služby

igor.surmaj@praha5.cz

257000421

Pokud jde o ukončení spolupráce s Mgr. Sedlačíkovou a JUDr. Kociánovou, je zcela standardním postupem, že se mandatář dozví o ukončení spolupráce až doručením výpovědi mandátní smlouvy.

Po vypovězení mandátních smluv Mgr. Sedlačíkové a JUDr. Kociánové, převzalo občanskou právní poradnu právní oddělení Odboru servisních služeb. Právní poradenství je občanům poskytováno každou středu od 15:00 do 17:00 hod., přičemž doba je prodlužována, dle aktuálního zájmu občanů, a to vždy dvěma právníky právního oddělení. V současné době má právní oddělení tři členy, právníky, všichni absolvovali Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a mají za sebou minimálně čtyřletou praxi v advokacii, ale i praxi v neziskovém sektoru, např. v oblasti domácího násilí. V prosinci 2011 složili advokátní zkoušku. Z výše uvedeného je zřejmé, že kvalifikace všech tří členů právního oddělení je pro poskytování právního poradenství občanům dostatečná.

Od zahájení činnosti právní poradny, 1. 4. 2012, se na ni obrátilo 36 občanů, kterým byly veškeré jejich dotazy zodpovězeny, přičemž některé dotazy bylo samozřejmě třeba dořešit i mimo čas vymezený pro právní poradnu. Členové právního oddělení samozřejmě zodpovídají i telefonické dotazy občanů a pomáhají jim řešit jejich problémy v pracovní době v průběhu celého pracovního týdne.

Oddělení právní

Štefánikova 13-15, 4. patro

Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Klára Bechová

 právník

       klara.bechova@praha5.cz

   257000951

Mgr. Anna Rýznerová

 právník

       anna.ryznerova@praha5.cz

   257000954

Mgr. Alice Pustinová

 právník

       alice.pustinova@praha5.cz

   257000966

Je třeba rovněž poukázat na skutečnost, že tato varianta řešení šetří Městské části Praha 5 prostředky, které by jinak musela vynaložit na externí právní služby.

 

JUDr. Petr Lachnit

zástupce starosty MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě