bezpečnostní situace areál Pod Žvahovem

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
19. 10. 2016
Interpelující:
Bc. Tatiana Konrádová
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace č. 2

 

Interpelovaný: MUDr. Radek Klíma, starosta

Téma: Bezpečnostní situace v areálu Pod Žvahovem

 

 

Vážený pane starosto,

 

zastupitelstvo MČ Praha 5 obdrželo výzvu od Tanečního centra Praha, z.ú., uživatele areálu Pod Žvahovem, ve věci bezpečnostní situace v areálu. Stav areálu je dlouhodobě nevyhovující, což potvrzují i nezávislé právní analýzy, které se týkají porušování právních předpisů při zajištění bezpečnosti v areálu Pod Žvahovem a které má MČ k dispozici. I přesto, že byla MČ Praha 5 nájemcem opakovaně vyzývána, aby bezpečnostní situaci řešila, doposud se tím nikterak nezabývala. V rámci zachování bezpečnosti studentů i zaměstnanců je nájemce areálu Taneční centrum Praha nucen zajistit bezpečnostní opatření na své náklady. Tážu se vás proto, proč MČ nekomunikuje s uživatelem areálu, proč stále ignoruje bezpečnost žáků i zaměstnanců a je si MČ jista, že jedná v souladu se zákonem?

 

Dále se vás tážu, proč MČ doposud nezřídila odbornou pracovní skupinu, kterou Strana zelených opakovaně navrhovala, jež by se zabývala nejen aktuální situací v areálu, ale zejména revitalizací a dlouhodobou koncepcí využití areálu Pod Žvahovem pro školské účely?

 

 

Děkuji předem za odpověď.

 

 

Bc. Tatiana Konrádová

zastupitelka, předsedkyně zastupitelského klubu SZ 

 

 

V Praze dne 22. 9. 2016

 

Odpověď:

                     

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážená paní Bc. Tatiana Konrádová

Zastupitelka MČ Praha 5

 

Vážená paní zastupitelko,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016 na téma bezpečnostní situace v areálu Pod Žvahovem, komunikace v rámci provozu areálu.

K Vaší interpelaci na shora uvedené téma mohu říci, že bezpečnostní situace a nejen ta, v areálu Pod Žvahovem 463 nás zajímá a dlouhodobě se jí věnujeme. O tom svědčí mimo jiné i to, že v polovině roku 2015 byl vzhledem k dlouhodobě neutěšenému stavu areálu vybrán nový správce areálu, AUSTIS správa s.r.o. a výsledky této změny jsou na první pohled znát. Intenzivně se začali řešit jednak opravy jednotlivých budov v areálu (např. zatékání poškozenou střešní krytinou jak na hlavní budově, tak na jednotlivých pavilonech v areálu, oprava nefunkční vzduchotechniky pro výdejnu jídla apod.)
a jednak vlastního areálu počínaje prořezem náletových dřevin po obvodě oplocení areálu, tak aby z bezpečnostních důvodů byl celý obvod areálu vizuálně pod kontrolou a neskýtal nejrůznější zákoutí k návštěvě „nezvaných hostů“, zdravotním prořezem stromů v areálu na základě dendrologického posudku (řada stromů vykazovala velmi nízkou provozní bezpečnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a tím vytvářela značná rizika pro osoby vyskytující se v jejich okolí) a konče například generální revitalizací venkovního sportovního víceúčelového hřiště a obnovou původních areálových cestiček.

Samozřejmě nás trápí i vlastní dopravně bezpečnostní situace v areálu a proto jsme zpracovali v červnu t. r. dokument s názvem „Dopravní řád ke stanovení podmínek bezpečnosti provozu dopravních prostředků v areálu školy v ulici Pod Žvahovem 436/21b, Praha 5 – Hlubočepy“, se kterým byli jednotliví nájemci areálu prokazatelně seznámeni a jeho příloha, tzv. dopravní karta je zveřejněna před vlastním vstupem do areálu. Dohled nad dodržováním tohoto dokumentu vykonává správní firma, nicméně zkušenosti s dosavadní aplikací tohoto dokumentu a věcná diskuze na toto téma s paní ředitelkou TCP-konzervatoř, o.p.s. Vlastou Schneiderovou a paní ředitelkou ZŠ a MŠ Kořenského, Mgr. Libuší Daňhelkovou nás vedly k záměru zřídit prostřednictvím správní firmy vrátnou službu pro areál. Usnesením RMČ Praha 5 č. 35/1315/2016 ze dne 21. 9. 2016 byl tento záměr schválen a počínaje pondělím 3. 10. 2016 je tato služba pro areál zřízena prozatím do konce tohoto roku a pokud bude vyhodnocena jako přínosná, bude předloženo RMČ ke schválení její prodloužení.

Z uvedeného jasně vyplývá, že MČ komunikuje s jednotlivými nájemci, bezpečnostní situace v areálu je průběžně řešena a neustále jsou hledány nové způsoby jak areál pro své uživatele učinit bezpečnějším. V současné době je zpracována projektová dokumentace k dopravnímu řešení před vlastním vjezdem do areálu s ohledem na parkování vozidel, bezpečný přístup žáků, studentů
a ostatních osob do areálu a příjezd vozidel dopravní obsluhy a návštěvníků do areálu. Intenzivně se jedná o urychlené realizaci. V neposlední řadě probíhají intenzivní jednání s OBK k vyhodnocení objektové bezpečnosti areálu a případné navržení nových opatření včetně jejich realizace.

Od září 2015, kdy byl zahájen provoz detašovaného pracoviště ZŠ Kořenského, probíhají pravidelně jednou měsíčně provozní schůzky. Na tato setkání jsou zváni všichni nájemci areálu a také zodpovědný pracovník správcovské firmy. Samozřejmostí je účast vedoucí odboru školství a vedoucího oddělení provozně technické správy budov, dále technika OŠK, který se pravidelně každou středu setkává přímo na Žvahově s pracovníky správcovské firmy a kontroluje plnění zadaných úkolů, řeší aktuální situaci, projednává všechny potřebné záležitosti.

Revitalizací a dlouhodobou koncepcí areálu se koncepčně zabýval a bude zabývat nadále školský výbor.

RMČ P5 na svém 16. zasedání přijala usnesení 16/514/2016, kterým schválila dokument „Hlavní zásady a cíle ve vztahu k areálu Pod Žvahovem 463“, kterým se řídíme a který je veřejně dostupný.

 

 

V Praze dne 18. 10. 2016

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

MUDr. Radek Klíma

Starosta MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě