bezmotorová doprava

Datum interpelace:
16. 02. 2017
Datum odpovědi:
22. 03. 2017
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
JUDr. Tomáš Homola
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace číslo 3

JUDr. Tomáš Homola
Radní ÚMČ Praha 5

Věc: Plán na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5

 

Vážený pane radní,

 

světovým trendem vývoje dopravy i urbanismu je humanizace veřejného prostoru. V rozvinutých zemích dochází k usměrňování motorové dopravy ve prospěch nemotorových vozidel, ekologické mobility a hromadné dopravy. Příkladem je plošné budování bezmotorových zón v centrech, zklidněných oblastí v obytných územích a vytváření “umělých” překážek motorové dopravě tak, aby byla umožněna nezbytná dopravní obslužnost motorovými vozidly rezidentům, ale které zabraňují tranzitu motorové dopravy mimo k tomu určené koridory. Oproti tomu pro bezmotorovou dopravu je zajišťována dopravní preference a plošná prostupnost území. Příkladem mohou být jak legislativní opatření, kdy Francie povolila jízdu v protisměru všemi jednosměrkami, kde je nižší povolená rychlost než 30 km/hod (typicky centra velkých měst, jako je Paříž), a není to vysloveně zakázáno dopravním značením. V Berlíně díky politice zklidňování motorové dopravy, snižování počtu parkovacích míst a podpory hromadné a bezmotorové dopravy již sedm let klesá počet registrovaných vozidel (aktuálně cca 350 vozidel na 1 000 obyvatel), stoupá podíl přepravních výkonů a ziskovost MHD i přepravní výkony cyklistické a pěší dopravy.
 
Je prokázáno, že zvyšování podílu bezmotorové dopravy příspívá ke:

 • snižování emisí motorové dopravy, otěru pneumatik a brzd a sekundárních zdrojů prašnosti. Motorová doprava je v Praze původcem více než 70 % plynných emisí a hlavním faktorem, působícím smog a zvyžujícím riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a chorob dýchacího ústrojí;
 • snižování hluku;
 • zlepšování zdravotní kondice jejích účastníků;
 • zvyšování plynulosti motorové a veřejné dopravy;
 • zvyšuje kvalitu veřejného prostoru a jeho užitnou hodnotu.

 

Za podobu veřejného prostoru a organizaci cílové a zdrojové dopravy i její regulaci zodpovídá vždy především městská část. Městská část má největší přímý vliv na kvalitu veřejného prostoru a tedy i života svých obyvatel.

 

Městská část vykonává roli silničního správního úřadu (SSÚ) pro všechny komunikace, které nejsou ve správě MHMP. V kompetencích SSÚ však není územní rozvoj, ani rozvoj veřejné dopravy, kultivace veřejného prostoru či zajišťování bezpečných, rychlých a souvislých dopravních vazeb pro bezmotorovou dopravu.

 

Ptámse Vás, pane radní:

 • Co dělá MČ pro to, aby byla zajištěna plošná prostupnost území pro pěší a cyklistickou dopravu? Jak MČ podporuje plynulost a bezpečnost bezmotorové dopravy? Který odbor tuto činnost vykonává, jaké má personální a rozpočtové možnosti, jaké úkoly má v plánu na tento rok. Čeho chce městská část dosáhnout?
 • Jakým způsobem MČ vyhodnocuje intenzitu bezmotorové dopravy na svém území?
 • Jakým způsobem MČvyhodnocuje bezpečnost bezmotorové dopravy na svém území?
 • Jak chce MČ podpořit zvyšování přepravních výkonů bezmotorové dopravy?
 • Jaké konkrétní kroky v oblasti bezmotorové mobility MČ plánuje na nejbližší období?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                                   V Praze dne 16. 2. 2017

Odpověď:

Městská část Praha 5                                                                                 

JUDr. Tomáš Homola                                                                         

radní MČ P5                                                                                       

 

 Vážená paní

Mgr. M. Pokorná,  zastupitelka

 

                                                                                                          

 

MC05 16643/2017                                                                                             V Praze dne 20.03.2017

                                                                                             

 

Vážená paní magistro,

 

k Vaší interpelaci ze dne 16.02.2017, ve věci plánu na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5, uvádím následující:

 

 1. Městská část Praha 5 si v roce 2016 nechala zpracovat aktualizaci Akčního plánu rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v letech 2016 – 2017 s tím, že v rámci doporučení uvedených v tomto materiálu je v současné době prováděna rekapitulace dosažených opatření a prioritizace  navrhovaných opatření. Tuto činnost vykonává odbor územního rozvoje Ú MČ P5, a to v rámci svého personálního složení a finančního rozpočtu schváleného ze strany ZMČ Praha 5. Cílem Městské části Praha 5 je zlepšit prostředí pro cyklistickou dopravu na svém území a zlepšit návaznost na cyklistické trasy a stezky ležící mimo MČ Praha 5.
 2. Intenzita bezmotorové dopravy je prvkem, který je jedním z rozhodujících faktorů při zadávání studií či projektů a vychází ze znalostí pracovníků odboru územního rozvoje a dalších zúčastněných osob či institucí. Konkrétní údaje týkající se intenzity bezmotorové dopravy lze dovodit z čítačů, které jsou umístěny na některých trasách cyklistické dopravy.   
 3. Pro účely vyhodnocování bezpečnosti bezmotorové dopravy slouží zejména portál nehodovosti na komunikační síti, který je veřejně přístupný (např. http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape).
 4. Zvyšování přepravních výkonů bezmotorové dopravy hodlá MČ P5 podpořit přípravou realizace opatření ve smyslu bodu č. 1 této odpovědi.
 5. MČ Praha 5 hodlá zadat např. studii prostupnosti území Hlubočep (Barrandova) od cyklotrasy A1 po západní hranici MČ P5 (za sídlištěm Barrandov) tak, aby bylo jednoznačně definováno vedení a nutná opatření pro prostupnost bezmotorové dopravy tímto územím, a to jak stávajícím zastavěným, tak zejména územím připravovaným k urbanizaci.  

 

K výše uvedenému podotýkáme, že Městská část Praha 5 může v rámci svého omezeného rozpočtu provádět pouze dílčí úkony vedoucí k provedení opatření zlepšujících pozici bezmotorové dopravy (zadání jednoduchých projektů, studií apod.) avšak realizace těchto opatření, včetně zásadních, by měla náležet obci tj.,  hl. m. Praze v rámci celoměstské podpory bezmotorové dopravě.

 

 

S pozdravem

 

  

 

JUDr. Tomáš Homola

Radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě