betonové květináče

Datum interpelace:
11. 09. 2012
Datum odpovědi:
11. 10. 2012
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Vážený pane starosto,

 

během léta se v ulicích objevily betonové květináče, které městskou část hyzdí nebo v ní překážejí, zpravidla obojí současně. Žádám o sdělení:

  1. Kdo a kdy schválil podání tohoto projektu.
  2. Kdo a kdy schválil uzavření smlouvy na tento projekt.
  3. Kdo a kdy zadal výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele.
  4. Kdo a kdy schválil smlouvu s dodavatelem.
  5. Jak Rada MČ hodlá naložit s těmito betonovými příšerami, předpokládám, že v ulicích je překážet a hyzdit nenechá.

 

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 11. 9. 2012

 

Odpověď:

 

Vážený pane zastupiteli,

 

k Vaší interpelaci ve věci projektu „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti….“ Vám sděluji následující:

 Ad 1 a 2) Návrh na zpracování projektové dokumentace k žádosti o získání podpory dle XVII. výzvy OPŽP v rámci prioritní osy 2 pro podoblast podpory 2.1.3. – „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, výsadba a regenerace izolační zeleně“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 9. 3. 2010 svým usnesením č. 10/300/2010. Předmětem tohoto usnesení bylo i schválení zhotovitele projektové dokumentace, projekční firmy KVS Projekt, s. r. o.

 Ad 3) Návrh na zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 1. 3. 2011 svým usnesením 8/228/2011. Předmětem tohoto usnesení bylo i schválení zadávací dokumentace. Návrh dílčích kroků ve věci dotace „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 5. 4. 2011 usnesením 12/375/2012, kdy byla jmenována hodnotící komise a vybráni zhotovitelé pro výkon autorského a technického dozoru.

 Ad 4) Závěry z jednání hodnotící komise veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže  z dopravy ozeleněním ulici pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 dne 10. 5. 2011 usnesením č. 17/567/2012. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Pražské služby a.s. Zároveň byla schválena smlouva s vybraným zhotovitelem. Dodatek k této smlouvě, jehož obsahem byla změna termínu provádění díla, byl schválen 17. 1. 2012 usnesením č. 2/67/2012.

 Ad 5) Vedení MČ Praha 5 v současné době pracuje na modifikaci projektu dle potřeb a námitek občanů. O ukončení projektu však v tuto chvíli není uvažováno.

 

 

 S pozdravem

 

 

 

                                                                                                 MUDr. Radek Klíma

                                                                                           starosta Městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě