Barrandovské sídliště

Datum interpelace:
16. 04. 2015
Datum odpovědi:
22. 05. 2015
Interpelující:
Mgr. Zdeněk Doležal
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na starostu MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímu

 

Přesycení plochy zástavby na Barrandově

 

V Praze dne 16. 4. 2015

Vážený pane starosto.

 

Rada MČ Praha 5 na svém 12. zasedání dne 17.3.2015 v rozporu s usnesením Výboru územního rozvoje (2. zasedání VÚR, 3. bod programu) revokovala usnesení RMČ Praha 5 č. 6/2076/2014 k návrhu zadání celoměstsky významných změn vlny V. ÚPn hl. m. Prahy – 1. část a k podaným podnětům MČ Praha 5. Na svém 16. zasedání dne 14.4.2015 pak neschválila revokaci tohoto usnesení vycházející z usnesení VÚR (5. zasedání VÚR, 4. bod programu).

 

Členové VÚR přistupovali k dalšímu rozvoji Barrandovského sídliště s maximální zodpovědností, věnovali tomu 2 jednání výboru, prostudovali velké množství podkladů, absolvovali představení celé studie, vyslechli názory občanů v místě žijících i zástupce FINEPu. Výsledkem byly 2 usnesení.

 

Rada MČ Prahy 5 pak na svých jednáních jednala v rozporu s těmito usneseními a výsledkem je usnesení, kde RMČ nepožaduje nezvyšovat HPP území a naopak požaduje předmětné území řešit v souladu se studií, která navyšuje HPP území na více než dvojnásobek oproti stávajícímu územnímu plánu. Studie navíc nedostatečně řeší občanskou vybavenost.

 

Apeluji proto na Radu MČ Prahy 5, aby revokovala usnesení RMČ č. 12/337/2015 na základě usnesení VÚR a umožnila tak řešit území na základě nové studie, která by měla nalézt řešení výhodné pro stávající obyvatele Barrandova, budoucí obyvatele plánované výstavby, městskou část i vlastníky dotčených pozemků.

 

Z výše uvedeného žádám o odpověď na následující otázky:

 

Revokuje Rada MČ Prahy 5 usnesení č. 12/337/2015?

 

Uvědomujete si, že toto usnesením RMČ může výrazně omezit vliv městské části při definování tak rozsáhlého území mezi Barrandovem a Holyní?

 

Jakou váhu pro Vás má Výbor územního rozvoje a usnesení která přijímá?

 

Minulé funkční období jste jako starosta MČ Prahy 5 k Barrandovu řekl, cituji:

“Na to, že to je dvacetitisícové město, je tam jedna poliklinika, dvě školy, minimum sportovišť a žádný park. Chtěli bychom z Barrandova vybudovat samostatné město, kam by se lidé nejezdili jen vyspat, ale měli by i kam jít s dětmi, kde trávit volný čas,” uvedl Klíma.

A ke společnostem Finep a Ekospol následující:

“Jednáme s nimi, aby jejich výstavba byla trochu rozvolněná, aby mezi domy byly i oddechové plochy, dětská hřiště, sportoviště a služby. V územním řízení budeme tuto infrastrukturu vyžadovat,” dodal Klíma.

Podle Vás studie Barrandov – Západ, podle které požadujete změnit územní plán, splňuje tyto požadavky?

Na mě působí spíš tak, že současná infrastruktura Barrandova bude místo 20 tisícům sloužit 30-35 tisícům obyvatel Barrandova.

 

Mgr. Zdeněk Doležal

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                                              

                                                                                                          Mgr. Zdeněk Doležal

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 16. 04. 2015.

Vzhledem k faktu, že tato možná změna ÚP se nachází teprve v prvé fázi zahájení pořizování změny, tedy ve fázi, kdy je dostatek času na vyjádření se všech zúčastněných, tedy i MČ, tak nejsme ani my a ani obyvatelé – Barrandova v žádném prodlení. To, že je tato oblast pro nás velmi důležitá jsme vyjádřili již při sestavování rozpočtu, kde jsme vyčlenili dostatek prostředků na studii, která by postoj MČ i našich obyvatel měla zohlednit. Po jejím veřejném projednání a následném odsouhlasení pak budeme dále ve věci změny ÚP jednat.

A teď již k vašim konkrétním dotazům:

K otázce č. 1:

RMČ Prahy 5 na svém 21. zasedání konaném dne 12. 5. 2015 revokovala toto usnesení takto:

Rada městské části Praha 5

I. Požaduje

1. sloučit projednávání změn Z 2929/00 a Z 2873/00, podnětů P 019/ Barrandov západ, P 021/ Odkanalizování Barrandov západ, které se týkají lokality sídliště Barrandov. Konkrétní detaily projednávané změny vyplynou z aktualizované územní studie “Rozvoj sídliště Barrandov”.

 

 

K otázce č. 2:

RMČ Prahy 5 si je vědoma důležitosti a nutnosti koncepčního řešení takto rozsáhlého území a proto je v plánu vypracování aktualizované územní studie „Rozvoj sídliště Barrandov“, která toto rozvojové území bude řešit jako celek a zohlední veškeré požadavky kladené na řešené území. Součástí zpracování studie bude i veřejné projednání, které zohlední i názory občanů a občanských sdružení zainteresovaných v dané lokalitě.

 

K otázce č. 3:

VÚR je sice poradním orgánem zastupitelstva MČ Prahy 5 a ne rady MČ, nicméně jeho doporučení jsou členy RMČ pravidelně sledována a jsou významnou součástí v rozhodovacích procesech členů RMČ.

 

K otázce č. 4:

V územní studii Barrandov západ jsou navrženy funkční plochy SV, OV ve kterých je předepsáno umísťovat funkce pro zajištění občanského vybavení, potřeb obyvatelstva jako jsou obchodní zařízení, služby, rekreační zařízení. Toto vybavení je možno umisťovat i v plochách OB. Tento stupeň územně plánovací dokumentace je navržen v měřítku 1:5000, jehož podrobnost umístění jednotlivých konkrétních zařízení v rámci funkčních ploch neřeší.

 

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě