Barrandov

Datum interpelace:
29. 01. 2015
Datum odpovědi:
12. 02. 2015
Interpelující:
Jan Trojánek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Starosta Městské části Praha 5

MUDr. Radek Klíma

 

 

Úřad městské části

Praha 5

 

Interpelace ve věci „Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov“

                                                                           

  1. Žádám o rekapitulaci projektu Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov, neboť se domnívám, že není dodržován harmonogram prací ani původní projektová dokumentace.
  2. Rekapitulací se rozumí:

Porovnat původní projekt se současným stavem.

Doložit průběh financování, případně sankční platby.

 

Podklady čerpány z vlastních poznatků a z časopisu Pětka pro vás číslo 2/2014 strana 13.

 

V Praze dne 29. ledna 2015

 

Jan Trojánek

Zastupitel za politické hnutí ANO 2011

 

Odpověď:

 

 

11.02.2015

 

Odpověď na interpelaci ve věci „Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov“

 

  1. A.      INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu

Parky Barrandov

Registrační číslo projektu

CZ.2.16/2.1.00/20512

Příjemce dotace

Městská část Praha 5

00063631

Oficiální adresa příjemce dotace

Nám. 14. října 1381/4, Praha   5, 150 22

Adresa místa realizace projektu

Sídliště Barrandov, Praha 5

Číslo smlouvy o financování

INO/02/01/002433/2013 (MHMP), 007/0/OSS/14 (MČ)     

 

  1. B.      POPIS PROJEKTU

Hlavním cílem projektu bylo revitalizovat veřejná prostranství v obytném území MČ Praha 5 Barrandov a zrekonstruovat zpevněné i nezpevněné parkové plochy určené k veřejnému využití.

Popis aktivit projektu:

–        revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch

–        rekonstrukce hlavní pěší komunikační osy sídliště Barrandov

–        odstranění nevhodných dřevin a provedení náhradní a nové výsadby (sadovnické úpravy)

–        doplnění novými odpočinkovými plochami s modernizovaným mobiliářem, dětskými hřišti s herními prvky a cvičebním náčiním a drobnou architekturou

 

 

Realizací projektu vzniklo revitalizované veřejné prostranství, které svým charakterem, kvalitou vybavení a širokým spektrem poskytovaných služeb splňuje požadavky na moderní relaxačně-rekreační zónu. Vytvořením pohodlné pěší zóny, která spojuje Tilleho a Trnkovo náměstí, vzniklo místo pro setkávání občanů všech generací. Projekt byl zacílen zejména na ochranu životního prostředí, zachování a revitalizaci ploch sídelní zeleně pro zlepšení krajinného rázu a péči o kulturní krajinu.

  1. C.      VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity, které probíhaly v rámci realizace projektu:

 

Rekonstrukce zpevněných ploch:

– výměna asfaltového povrchu za betonovou dlažbu

– prodloužení dlážděné plochy vzoru “Filmový pásek”

 

Výstavba a rekonstrukce drobné architektury:

– vodní obrazovka

– amfiteátr

– vodní herní prvky

– dekorativní lomové kameny

– rekonstrukce vstupu do kolektoru

– rekonstrukce okapového chodníku

– zvýšený zelený kruh kolem stromu (s osazeným stromem)

– stromová mříž k zadláždění

 

Repase stávajícího a instalace nového mobiliáře:

– lavičky

– zábrany (proti vyšlapání zelených ostrůvků, ochrana dětských hřišť)

– sedačky

– kryty povrchových znaků inženýrských sítí

– pítko + osvětlení

 

Výstavba sportovně-rekreační infrastruktury pro děti – dětská hřiště:

– pružinové houpačky

– kolotoče

– pískoviště

– trampolína

– lanová prolézačka

– houpačka

 

Výstavba sportovně-rekreační infrastruktury pro dospělé – posilovací prvky:

– rotoped

– žebřiny

– protažení ramen a loktů

– protažení horních končetin

 

Provedení vegetačních a sadovnických úprav:

– kácení starých, nevhodně umístěných stromů

– přesazení části stávajících stromů

– výsadba nových stromů a křovin

– odstranění nevyhovujících keřových porostů

– založení nového travního porostu

– úprava stávajících porostů

– osazení nádob na okrasnou zeleň

– výsadba popínavých rostlin

  1. D.      POPIS REALIZACE PROJEKTU

Dne 28.2.2012 Rada MČ Praha 5 svým usnesením č. 7/244/2012 rozhodla o zahájení přípravné fáze projektu Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov.Proběhlo veřejné výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Výběr dodavatele schválila RMČ dne 11.4.2012 svým usnesením č. 13/501/2012. Vítěz soutěže, projektová kancelář SUNCAD s.r.o. na podzim 2012 dodala projektovou dokumentaci a položkový rozpočet plánovaných úprav.

Žádost o dotaci byla podána v rámci výzvy č. 10 Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V listopadu 2013 obdržela MČ dopis od MHMP s žádostí o doplnění podkladů pro přidělení dotace. Odbor servisních služeb zahájil potřebné kroky v souladu s platnou metodikou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.V prosinci 2013 obdržela MČ Praha 5 od MHMP návrh textu Smlouvy o financování projektu. Smlouva nabyla platnosti a účinnosti dne 7. 1. 2014.

 

Vymezení výše finanční pomoci a jednotlivých zdrojů smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost:

Zdroj finanční pomoci

Výše finanční částky

(v Kč)

Podíl

(v %)

Dotace z toho

24 179 333,93

100,00

     ERDF

22 218 847,40

91,89

     HMP

1 960 486,53

8,11

 

 

V návaznosti na usnesení RMČ č. 34/1205/2013 ze dne 23.7.2013 byla u advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, s.r.o. objednána organizace výběrového řízení na dodavatele stavby včetně zpracování zadávací dokumentace v souladu s platnou legislativou i podmínkami Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

Dne 3.12.2013 bylo usnesením RMČ č. 57/1978/2013 schválen text zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a metodickými pokyny Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Generální dodavatel realizace projektu byl vybrán na základě výběrového řízení vyhlášeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle pravidel OPPK. Vítězem VŘ se stala firma Gardenline s.r.o. Smlouva o dílo s dodavatelskou firmou nabyla platnosti dne 21.3.2014. Staveniště bylo předáno dne 26.3.2014, kdy zároveň započaly stavební práce.

 

V průběhu realizace projektu došlo k osmi změnám projektu. Změnové formuláře k projektu byly doručeny pracovníkům řídícího orgánu. Všechny navržené změny byly ŘO schváleny a následně provedeny. Jednalo se zejména o zapracování podnětů obyvatel a změny v rozpočtu. Vzhledem k neočekávaným vícepracím na chodnících byl ke smlouvě s dodavatelskou firmou připraven Dodatek č. 1. Vícepráce vznikly po odkrytí svrchní asfaltové vrstvy chodníků, kdy bylo místo štěrkového lože objeveno betonové lože. Pro odstranění betonu a přípravu pro zádlažbu byla operativně zpracována projektová dokumentace a připraven dodatek na provedení potřebných prací.  Dodatek nabyl platnosti a účinnosti dne 25. 6. 2014 a práce byly provedeny v souběhu s původní smlouvou.

 

Dne 20.6.2014 svým usnesením č. 34/1048/2014 schválila RMČ ZD a vyhlášení VZ na dodavatele

Technologie vodní stěny a navazujících vodních prvků. MČ obdržela nabídky 3 uchazečů, bohužel však žádná z nabídek nesplnila zadávací podmínky. Proto bylo v souladu se metodikou OPPK, platné legislativy a rozhodnutím RMČ vyhlášeno dne 5.8.2014 podlimitní Jednací řízení s uveřejněním,v rámci kterého byl 18.8.2014 usnesením RMČ č. 38/1349/2014 vybrán vítězný dodavatel Lentus agilis, spol. s r.o. Prodloužení fáze výběru dodavatele o více než měsíc způsobilo komplikace v souběhu dvou stavebních zakázek, jejichž harmonogram byl technologicky provázaný. Vzniklá situace měla dopad na posunu průběhu prací hlavního dodavatele společnosti Gardenline s.r.o, který byl nucen čekat na dokončení jednotlivých vrstev vodovodních instalací pod úrovní povrchu, aby mohl následně pokračovat dílčí betonáží díla.

  V září 2014 požádala firma Gardenline o prodloužení termínu dokončení akce Parky Barrandov k datu 30.11.2014 z důvodu návaznosti prací na dílo vodních prvků na Trnkově náměstí. Proto byl ke smlouvě o dílo se společností Gardenline  připraven dodatek č. 2., prodlužující dobu plnění. Dodatek nabyl platnosti a účinnosti dne 6.11.2014.

Dne 28.11.2014 bylo zahájeno převzetí hotového díla, o kterém byl vyhotoven zápis včetně soupisu vad a nedodělků. Vzhledem k faktu, že velká část nedodělků byla způsobena meteorologickými podmínkami a technologickými návaznostmi obou dodávek byl stanoven konečný termín pro jejich odstranění do 31.1.2015 včetně likvidace zařízení staveniště.

Ke dni 4.2.2014 probíhá odstranění vad na základě uplatněné reklamace: žulová obruba vodního prvku na Trnkově náměstí a dosypání křemičitého písku do zámkové dlažby před vchodem Pivcova 958.

Dne 30.1.2015 byla v souladu s podmínkami OPPK řídícímu orgánu předložena Závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu, veškeré skutečnosti průběhu stavby byly projektovým manažerem OPPK předem odsouhlaseny.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 MUDr. Radek Klíma

starosta městské části Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě