azylový dům Strakonická

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
08. 04. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
Mgr. Jan Smetana
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: zřízení azylového domu pro akutně a chronicky nemocné v objektu Strakonická 2582, Praha 5  

Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

 

 

Interpelace

 

 

Vážený pane zástupce starosty,

 

občané Prahy 5 se na mě obrací s dotazy týkajícími se Vašeho rozhodnutí zřídit azylový dům pro akutně a chronicky nemocné v objektu Strakonická 2582, Praha 5, (viz unesení Rady MČ Praha 5 ze dne 10.2.2015 č. RMČ 2015/6/21). Já sám jim odpovědět nedovedu, a proto se na Vás s dotazy občanů obracím cestou interpelace.

 

1. Byla před tímto rozhodnutím vypracována studie či analýza, která by odůvodnila zřízení tohoto zařízení a jeho potřebnost pro občany Prahy 5?

 

2. Pokud byla tato studie zpracována, bude poskytnuta veřejnosti? Kolik stálo zpracování této studie?

 

3. Proč byla zvolena právě lokalita v ulici Strakonická?

 

4. Byla veřejnost (zejména obyvatelé této lokality) seznámení s tímto záměrem?

 

5. Byly posuzovány bezpečnostní aspekty umístění tohoto zařízení v dané lokalitě?

 

6. Bylo zřízení tohoto zařízení konzultováno s Policií ČR a MP?

 

7. Kdo bude provozovatelem tohoto zařízení?

 

8. Pokud nebude provozovatelem tohoto zařízení městská část, kdy bude uspořádáno výběrové řízení na provozovatele tohoto zařízení?

 

9. Jak dlouhá doba provozování tohoto zařízení je předpokládána, resp. na jak dlouhou dobu bude uzavírána nájemní smlouva s případným provozovatelem tohoto zařízení?

 

10. Jak vysoké budou náklady na zřízení tohoto zařízení a kolik z těchto nákladů bude hradit Městská část Praha 5?    

 

11. Jak vysoké budou náklady na roční provoz tohoto zařízení hrazené z prostředků městské části Praha 5?

 

Pouze poznamenávám, že pokud by byla řádně zpracována důvodová zpráva materiálu do Rady (který jste vlastnoručně podepsal), patrně by občané, kteří Vás obdivují, byli moudřejší a nemuseli by klást řadu výše uvedených dotazů mým prostřednictvím.

 

Závěrem ocituji skutečnou perlu z důvodové zprávy k materiálu, na kterou mě upozornili občané Smíchova, „Návrh vychází z … rozhovorů vedených na toto téma se zástupcem starosty MČ Praha 5 pro sociální oblast.“

 

 

V Praze dne 19.3.2015

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                   JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                   zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď:

Téma: zřízení azylového domu pro akutně a chronicky nemocné v objektu Strakonická 2582, Praha 5 

Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

Interpelaci podal: JUDr. Petr Lachnit, zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

Odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 19. 3. 2015 ve věci dotazů, které se týkají záměru zřídit azylový dům pro akutně a chronicky nemocné v objektu Strakonická 2582, Praha 5.

1. Byla před tímto rozhodnutím vypracována studie či analýza, která by odůvodnila zřízení tohoto zařízení a jeho potřebnost pro občany Prahy 5?

 

Na území MČ Praha 5 se v porovnání s ostatními MČ vyskytuje poměrně vysoký počet osob bez přístřeší. Dle údajů charitativní organizace Naděje a podle zkušeností terénních pracovníků a různých výzkumů se denně po Praze 5 pohybuje cca 300 – 400 bezdomovců. Stav se za posledních několik let fakticky nemění. Ze statistik Městské policie hl. m. Prahy z roku 2013 (aktualizace k 30. 6. 2013) vychází následující počet přespávajících osob na městských částech (první tři dle nejvyššího počtu): Praha 1 – 165, Praha 9 – 162, Praha 5 -124. To znamená, že Praha 5 je jedna ze  čtvrtí  s nejvyšším výskytem.  Pražská koncepce návrhů řešení problematiky lidí bez přístřeší předpokládá rozdělení služeb pro bezdomovce na všechny městské části Prahy. Dle těchto analýz nedojde k navyšování počtu v jednotlivých čtvrtích. Nesmyslné vytlačování bezdomovců z jedné městské části na druhou a následně opět zpátky vytváří pouze tzv. efekt přesýpacích hodin. Přitom ve vztahu k jejich počtu, byla v minulosti faktická pomoc těmto lidem na Praze 5 skoro nulová. Vzhledem k výše uvedeným počtům těchto osob připomínám, že smyslem zřízení azylového domu pro akutně a chronicky nemocné není pouze pomoc těmto osobám bez přístřeší, ale mj. i ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob.

 

2. Pokud byla tato studie zpracována, bude poskytnuta veřejnosti? Kolik stálo zpracování této studie?

 

Při přípravě tohoto projektu byla využita data získaná od organizací Naděje a Armáda spásy, které na MČ Praha 5 dlouhodobě poskytují sociální služby osobám bez přístřeší, žádné náklady pro MČ tedy nevznikly.

 

3. Proč byla zvolena právě lokalita v ulici Strakonická?

 

Objekt v ulici Strakonická se nenachází v rezidenční oblasti. V blízkém okolí jsou pouze výrobní haly a domy s nebytovými prostorami. Pro občany MČ Praha 5 by poskytování této sociální služby nemělo znamenat větší zátěž.

 

4. Byla veřejnost (zejména obyvatelé této lokality) seznámení s tímto záměrem?

 

O záměru zřídit tento azylový dům byl napsán článek v měsíčníku Pětka pro vás (3/2015). Vzhledem k tomu, že se objekt v ulici Strakonická nenachází v rezidenční oblasti a nejsou zde obytné domy, nebyly zaznamenány žádné negativní podněty ze strany občanů MČ Prahy 5.  

 

5. Byly posuzovány bezpečnostní aspekty umístění tohoto zařízení v dané lokalitě?

 

Ano, opět uvádím, že ulice Strakonická je dále od centra a mimo rezidenční oblast, tudíž by poskytování této sociální služby nemělo mít větší vliv na bezpečnost lokality.

 

6. Bylo zřízení tohoto zařízení konzultováno s Policií ČR a MP?

 

Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy byly požádány o stanovisko v březnu 2015. Policie ČR i Městská policie hl. m. Prahy byly seznámeny s projektem na bezpečnostním výboru.

 

7. Kdo bude provozovatelem tohoto zařízení?

 

Zájem o provozování tohoto azylového domu projevila organizace Naděje, která se také od počátku projektu aktivně zapojuje do příprav tohoto projektu.

 

8. Pokud nebude provozovatelem tohoto zařízení městská část, kdy bude uspořádáno výběrové řízení na provozovatele tohoto zařízení?

 

Provozování tohoto zařízení bylo předjednáno s organizací Naděje, která se od počátku projektu podílí na jeho přípravě. Organizace Naděje jedná s hl. městem Prahou o krytí nákladů provozu s jejího rozpočtu formou dotace. Pokud nedojde k dohodě, bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele.

 

9. Jak dlouhá doba provozování tohoto zařízení je předpokládána, resp. na jak dlouhou dobu bude uzavírána nájemní smlouva s případným provozovatelem tohoto zařízení?

 

Je plánováno, že nájemní smlouva s provozovatelem azylového domu pro akutně a chronicky nemocné bude uzavřena na dobu 5 let.

 

10. Jak vysoké budou náklady na zřízení tohoto zařízení a kolik z těchto nákladů bude hradit Městská část Praha 5?

 

Konkrétní výše nákladů na zřízení azylového domu pro akutně a chronicky nemocné bude vyčíslena v rámci vypracovaného projektu. Výběrové řízení na projektanta probíhá.

 

11. Jak vysoké budou náklady na roční provoz tohoto zařízení hrazené z prostředků městské části Praha 5?

 

I tyto náklady budou vyčísleny v rámci projektové přípravy. V současné době jednáme z hl. městem Prahou o spolupráci na financování tohoto projektu. Předběžně vyčíslené náklady na jednu osobu bez přístřeší v léčení na jeden měsíc jsou cca 16 000 Kč. Jako bývalý místostarosta určitě víte, že v odlehčovacím zařízení, v Domě sociálních služeb Na Neklance 15, Praha 5, byl hrazen pobyt jednoho seniora průměrně 39 000 Kč měsíčně, (z této částky si hradil senior 14 000 Kč a MČ Praha 5 – 25 000 Kč – z dotace do CSOP) běžná cena v jiných zařízeních provozovaných hl. m. Prahou je 24 000 Kč měsíčně při spoluúčasti cca. 9 000 Kč měsíčně. Pouze poznamenávám, že většina výše uvedených údajů je upřesňována v projektové přípravě projektu a nebyla známa při schvalování záměru v radě MČ Prahy 5.

Mgr. Jan Smetana

místostarosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě