Auditorská zpráva za rok 2004 a 2005

Datum interpelace:
22. 03. 2007
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

 

 

Zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 dne 22.března 2007

 

Interpelace na starostu Městské části Praha 5  JUDr. Milana Jančíka ve věci

auditorských zpráv za rok 2004 a 2005 určených Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 5

a stav pohledávek převedených na společnost Agentura Praha 5

 

V únoru 2007 jsem požádala Ing.Pechara vedoucího odboru ekonomického MČ Praha 5 o nahlédnutí do auditorských zpráv za minulá období a požádala o kopie Zpráv o přezkoumání hospodaření MČ Praha 5 určená Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 5 za roky 2004 a 2005.

     

Ing.Pechar mě také informoval, že pro rok 2006 zpráva auditora ještě není a předpokládá, že bude do poloviny března 2007 hotová. Co se týče auditorských zpráv pro rok 2004 a 2005 jsem zjistila, že externí auditor, a to firmy CONSULTATIO – AUDIT, spol. s r.o. v obou zprávách vyjadřuje své výhrady v dopisech adresovaných Zastupitelstvu a Radu MČ Praha 5 a kromě jiného píše o vážných problémech ohledně pohledávek převedených na společnost Agentura Praha 5.

 

Cituji z Dopisu Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 5 ze dne 8.března 2005 : ,,Seznamovali jsme se s činností společnosti Agentura Praha 5 (dále Agentura), která v průběhu roku 2004 převzala pohledávky za nezaplaceným nájemným z let 1993-2003 od správních společností. Setkali jsme se s názorem, že Agentura nemá dostatečný přehled o tom, zda pohledávky, které ona vymůže, nejsou mylně poukázány na účet MČPraha 5 a naopak ani my jako auditoři jsme neměli plnou jistotu, že Agentura nezadržuje poměrnou část odměny, která dle smouvy náleží MČ. Po konzultaci s předsedou bytové komise jsme dospěli k názoru, že bude vhodné doporučit Finančnímu výboru, aby jeho členové, kteří jsou v dozorčí radě Agentury, prověřovali saldo pohledávek a včasnost vypořádání se s MČ."

 

Cituji z Dopisu Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 5 ze dne 17.března 2006 : ,, …evidovali jsme úkol posoudit činnost společnosti Agentura Praha 5, která vymáhá pro MČ Praha 5 pohledávky za nezaplaceným nájemným z let 1993-2003 a dále pohledávky, jež byly v druhé polovině roku 2005 postoupeny za rok 2004. ….do rady MČ Praha 5 byla dne 22.11.2005 podána informace o plnění Mandátní smlouvy mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5. Tento druhý dokument je značně kritický a dle našeho názoru postihuje problematiku, která ani v průběhu našeho ověřování nebyla dosud dořešena. Nejsou ani vytvořeny podmínky pro včasné vymáhání pohledávek a předcházení vzniku nedoplatků. Příkladem může být předání pohledávek pro rok 2004 až v září 2005 a v tomto mezidobí s pohledávkami za rok 2004 nikdo nepracoval, neupomínal je a nepředepisoval poplatky z prodlení. Během roku docházelo pouze k vzájemným zápočtům a pohledávky dosahují k 31.12.2005 výše 22.210.357,20 Kč. Jde o poměrně značný objem peněžních prostředků, který by si měl vyžádat zvýšenou pozornost všech zúčastněných stran. I v průběhu roku 2005 byly peněžní prostředky patřící Agentuře poukazovány na účty MČ Praha 5 chybně a ani z naší strany neexistuje plná jistota, že Agentura nezadržuje poměrnou část odměny, která dle smlouvy náleží MČ. Snižování stavu pohledávek spočívá převážně v zápočtech s MČ Praha 5 za smluvní plnění a k výraznému peněžnímu toku ve prospěch MČ Praha 5 zatím nedošlo. Domníváme se, že by bylo vhodné doporučit Finančnímu výboru, aby jeho členové, kteří jsou v dozorčí radě Agentury za MČ Praha 5, prověřovali saldo pohledávek a včasnost vypořádání se s MČ a seznámili výbor s hospodařením Agentury a jejich auditorovanými výsledky hospodaření. Na tuto závažnou skutečnost navazuje i naše další zásadní zjištění. V prosinci 2005 došlo k prodeji akcií společnosti Správa budov a.s. novému subjektu, který je majetkově propojen se společností Centra a.s. a v rámci účetní závěrky bylo zjištěno, že evidence pohledávek neodpovídá skutečnosti….. Nabízí se i otázka, jak se mohou na základě pochybných dat vymáhat nedoplatky." – konec citace.

 

Při svém přezkoumávání hospodaření  a ověřování účetních závěrek postupuje auditor podle zvláštního právního předpisu, což je zákon č.420/2004 Sb. Podle § 15 tohoto předpisu zjistí-li auditor v účetní jednotce skutečnosti, které nasvědčují tomu, že došlo k porušení zvláštních právních předpisů upravujících podmínky činnosti nebo mající zásadní negativní vliv na její hospodaření nebo mohou ohrozit její časově neomezené trvání nebo mohou vést k odmítnutí výroku, zápornému výroku nebo vyslovení výhrad, je auditor povinen stejně jako když by zjistil skutečnosti, kdy se domnívá, že tyto skutečnosti mohou naplnit skutkovou podstatu hospodářského trestného činu, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu proti majetku, neprodleně informovat zastupitelstvo územního správního celku v případě, kdy účetní jednotkou je územní samosprávní celek. Takže z auditorských zpráv pro rok 2004 a 2005 jsem zjistila, že auditor skutečně napsal své výhrady  zastupitelstvu MČ Praha 5. S těmito zprávami však zastupitelé nebyli seznámeni.

Domnívám se, že pokud auditor napíše svou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 5 jeho zastupitelstvu, jedná se o dost mimořádné skutečnosti.

 

Z tohoto důvodu žádám o :

1)  vysvětlení, proč nebyly zastupitelstvu předány tyto zprávy od auditora v době, kdy jim byly             předloženy účetní závěrky pro rok 2004 a 2005  ke schválení a zastupitelstvo tak nemohlo             přijmout opatření k ochraně majetku Městské části Praha 5,

2)  sdělení kdo nese osobní odpovědnost za to, že nepředložil tyto závažné auditorské zprávy           a tak uvedl zastupitelstvo v omyl při rozhodování a schvalování vyúčtování hospodaření MČ        Praha 5 za předmětné roky, 

3)  sdělení, jaké závěry budou vyvozeny z toho, že zastupitelstvo nebylo vůbec informováno o             těchto dopisech auditora,

4)  ujištění, že celá zpráva auditora k vyúčtování hospodaření roku 2006 bude předložena       dnešnímu zastupitelstvu MČ Praha 5 před jeho schvalováním.

 

 

Prosím o odpověď v zákonné lhůtě 30 dnů vzhledem k vážnosti této interpelace.

 

Eva B. Hochheimerová

Zastupitelka MČ Praha 5

Odpověď:

Věc: Interpelace – Auditorská zpráva za rok 2004 a 2005 pro ZMČ a stav pohledávek převedených na Agenturu Praha 5Vážená paní zastupitelko, zastupitelům jsou každoročně při projednávání Rozboru hospodaření a Závěrečného účtu za uplynulý rok předkládány ve smyslu §17- závěrečný účet bod (5) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech „ Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“. Každá zpráva obsahuje výrok. Kompletní zprávy od auditora jsou projednávány ve vedení úřadu, ve finančním výboru a v RMČ. Do zastupitelstva byla pak předkládána, tak jak to ukládá zákon Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 5 /za příslušný rok/ určená Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 5, která obsahuje výrok.Zastupitelé jak v r. 2004, tak i v r. 2005, projednali příslušné rozbory, včetně Zpráv auditora a materiály schválili podle výroku auditora. Kdyby auditor zjistil závažná pochybení na kterémkoli úseku, nemohl by konstatovat ve svých Zprávách cituji: „Při přezkoumání hospodaření MČ Praha 5 nebyly zjištěny nedostatky“.Přestože nebyly do „Zpráv“ předloženy „Dopisy“, protože nebyly součástí zprávy, tak s podněty a připomínkami auditora pracovali a to nejen příslušní – kompetentní členové rady, ale i vedoucí odborů a pracovníci odborů, kteří po odvětvové stránce měli – mají s těmito podněty a připomínkami co do činění.Připomínky externího auditora k činnosti Agentury Praha 5 spočívaly především v technických závadách, které neumožňovaly zajištění dat on line. Tento problém byl řešen od samého počátku, podařilo se jej odstranit až nyní, kdy byly odstraněny technické závady a byl zpuštěn program Building manager /program zajišťující správu nájemného včetně evidence domovního majetku/. Tato verze umožňuje Agentuře získávání dat od line o evidenci nájemného, pohledávek, čímž jsou naplněny body smlouvy o spolupráci a mandátní mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 ze dne 15.12.2003.Činnost Agentury Praha 5 byla /v r. 2004 i 2005/ a i v současné době řešena na pravidelných poradách min. 1x za 14 dní s vedoucí OSB, dále na mimořádných poradách za účasti zástupců MČ Praha 5, včetně právních zástupců MČ Praha 5 a Agentury. Vedoucí OSB a OOA kontrolují činnost Agentury. Písemné zprávy o činnosti Agentury jsou k dispozici u vedoucích odboru OSB a OEK. Zprávy o činnosti Agentury byly projednávány v RMČ i v ZMČ Praha 5.Zpráva auditora za rok 2006 bude součástí „Rozboru hospodaření a závěrečného účtu MČ Praha 5“. Bude projednávána ve FV, RMČ následně v zastupitelstvu a všem zastupitelům bude k dispozici ve stanovené lhůtě.S pozdravem JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě