Agentura

Datum interpelace:
19. 02. 2009
Datum odpovědi:
20. 04. 2009
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
 
Vážený pane starosto,
 
dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Odpověď, že veškeré údaje, které požaduji, jsou k dispozici na odboru ekonomickém, evidentně není pravdivá, protože údaje, které jsou na tomto odboru k dispozici, jsou jednoznačně v rozporu s uzavřenými smlouvami. Proto jsem o totéž žádal i v interpelaci ze dne 6. 12. 2007 a v další ze dne 21. 2. 2008. Teprve v dopise ze dne 2. 4. 2008 jste přiznal věc na první pohled zřejmou, že „ze strany agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení…“ a konstatoval, že prováděná kontrola by měly být dokončena nejpozději do konce dubna 2008. Vzhledem k tomu, že ani v tomto termínu jsem se odpovědi nedočkal, 26. 6. 2008 jsem o požadované údaje žádal znovu. Odpověď, že ani v polovině září 2008 nelze na mnou položené otázky „zatím s přesností zodpovědět“, nepovažuji za dostačující. Stejně tak ujištění, že „komise s včetně příslušných pracovníků úřadu se touto causou zabývá“, které jsem obdržel na pátou v této záležitosti podanou informaci dne 18. 9. 2008 neposkytuje odpovědi na položené otázky. V odpovědi na interpelaci ze dne 11. 12. 2008 jsem se dozvěděl, že mi bylo odpovězeno přímo v průběhu zasedání ZMČ. Musím konstatovat, že nebylo, ať jsem stenozáznam prohlížel z kteréhokoliv konce, níže uvedených šest čísel jsem v něm nenalezl. Proto již posedmé žádám o zveřejnění těch samých údajů:
(1)    Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)    Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)    Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)    Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)    Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)    Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·         částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·         vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·         výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
 
Dále opětovně žádám odpověď na nezodpovězené otázky z interpelace ze dne 18. 9. 2008:
1.       Vyúčtování s Agenturou Praha 5, , a. s., probíhá neuvěřitelně dlouho. Nejsou již některé nároky MČ Praha 5 vůči této firmě promlčeny?
2.       V dozorčí radě Agentury Praha 5, a. s., byli 2 zastupitelé MČ Praha 5 delegovaní zastupitelstvem. Je s podivem, že akcionáři soukromé firmy akceptovali návrh Zastupitelstva MČ a do dozorčí rady je zvolili. Kdo jmenovitě byli akcionáři Agentury Praha 5, a. s. a kdo s nimi za MČ Praha 5 toto sjednal?
3.       S odkazem na ustanovení § 51 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze upozorňuji, že lhůta na odpovědi na interpelace není stanovena „až někdy“, ale 30 dní. Proč není toto ustanovení dodržováno?
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 19. 2. 2009

Odpověď:

 
Vážený pane doktore,
 
            na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 je pod číslem 45 předložena „Informativní zpráva o účetních datech za období od 1. 1. 2004 do 31. 8. 2008, vyplývající z kontroly postoupených pohledávek a zaúčtovaných platbách, kterou prováděla firma Centra, a. s. a Agentura Praha 5, a. s.“ Zpráva obsahuje účetní data, seznam nezapočtených plateb i dohody o započtení pohledávek. Jsem přesvědčen, že ve zprávě naleznete odpovědi na Vaše otázky.
           
S úctou                                                                     
 
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                  
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě