Agentura Praha 5

Datum interpelace:
08. 12. 2009
Datum odpovědi:
15. 03. 2010
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 
Vážený pane starosto,
 
1.      Dne 15. 12. 2003 uzavřela MČ Praha 5 s Agenturou Praha 5 a. s. (dále jen „Agentura“) tři smlouvy, a to:
a)      smlouvu o spolupráci,
b)      mandátní smlouvu o správě,
c)      smlouvu o postoupení pohledávek.
Proč při výběru firmy před uzavřením každé z výše uvedených smluv nebylo postupováno podle tehdy účinného zákona o veřejných zakázkách?
2.      Na 12. zasedání zastupitelstva dne 12.2.2004 Zastupitelstvo městské části Praha 5 vzalo na vědomí informaci o podpisu smlouvy na zajištění inkasa dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agentůrou Praha 5, a.s. U Habrovky 247/11, Praha 4 (uznávám, že název firmy je chybný, ale takto to je uvedeno v usnesení). Tuto smlouvu jsem nikde nenalezl, proto žádám o její předložení.
3.      Odměna plynoucí z výše uvedené mandátní smlouvy činí 1 % z celkové částky inkasovaného nájemného za platební měsíc. Za jaké období a v jaké výši a za jaké činnosti byla tato odměna Agentuře vyplácena, když pohledávky byly od tohoto dne považovány Agentuře za postoupené (prodané)?
4.      Postoupení pohledávek výše uvedenou smlouvou o postoupení pohledávek nebylo platné, neboť platnost předmětného tohoto úkonu vyžadovala předchozí schválení zastupitelstvem, kterému je podle ust. § 89 odst. 2 písm. g) zákona o hl. m. Praze vyhrazeno rozhodovat o úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 tis. Kč. Fyzické i právnické osoby, které až do 28. 6. 2007, resp. do termínu platného postoupení pohledávek následujícím po tomto datu, Agentuře cokoliv zaplatily, činily tak bez právního titulu a Agentura musí veškeré takto získané platby převést MČ Praha 5 v plné výši. Žádám Radu MČ Praha 5, aby tyto platby začala po Agentuře vymáhat a neprodleně mi sdělila jak bude postupovat. Vzhledem k tomu, že dle obchodního rejstříku je Agentura od 29. 10. 2009 v insolventním řízení, může hrozit nebezpečí z prodlení.
5.      Protože z plateb, které vymohla Agentura v období do 28. 6. 2007, resp. do termínu platného postoupení pohledávek následujícím po tomto datu, jí nepřísluší žádná odměna, žádám Radu, aby o tom informovala občany MČ a vyzvala je ke spolupráci a k doložení plateb odeslaných Agentuře pro účely jejich vymáhání po Agentuře.
6.      Postoupením pohledávek smlouvou ze dne 10. 9. 2004 i dohodou o narovnání… schválenou ZMČ dne 28. 6. 2007 mohlo dojít i k tomu, že některé pohledávky nebyly záměrně vymáhány, protože v tom případě smlouva předpokládala, že budou Agentuře postoupeny bezúplatně. Žádám proto Radu MČ, aby mi předala přehled všech pohledávek s uvedením zda byly či nebyly Agenturou vymoženy, a pokud ano, pak v jaké výši.
7.      Proč při výběru firmy, které budou postoupeny pohledávky usnesením ZMČ dne 28. 6. 2007, nebylo postupováno podle tehdy účinného zákona o veřejných zakázkách?
8.      Postoupením pohledávek Agentuře až dohodou o narovnání ohledně postoupení pohledávek, o ukončení mandátní smlouvy a o ukončení smlouvy o spolupráci, schválenou zastupitelstvem MČ Praha 2 dne 28. 6. 2007 došlo k tomu, že u pohledávek starších 3 let bylo možné namítnout jejich promlčení, žádám o sdělení, kterých pohledávek a v jaké výši se toto promlčení týká.
9.      Vzhledem k výše uvedeným závažným skutečnostem žádám, aby Rada zadala audit a aby mi byly předloženy jeho výsledky, zejména finanční výstupy a vstupy vyplývající ze vzájemné hospodářské spolupráce s Agenturou.
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 8. 12. 2009

Odpověď:

 
Vážený pane doktore,
žádná smlouva o zajištění dlužného inkasa za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agenturou Praha 5 a.s., U Hrabovky 11, Praha 4 podepsána nebyla.
Ve skutečnosti se jednalo o tři smlouvy mezi MČ Praha 5 a AP5 (Smlouva o spolupráci, Mandátní smlouva o správě a Smlouva o postoupení pohledávek).
 
Odměna ve výši 1 % z inkasovaného nájemného podle Mandátní smlouvy o správě nesouvisela se Smlouvou o postoupení pohledávek, kde se výtěžek vymožených pohledávek rozděloval podílem 60 % pro MČ Praha 5 a 40 % pro AP5. Jednoprocentní odměna se vztahovala na práce a činnost provedenou podle Mandátní smlouvy.
 
Pokud jde o vztah smluv k zákonu o zadávání veřejných zakázek, je třeba poznamenat, že záměr na podpis smlouvy byl zveřejněn dvojím způsobem. Jednak prostřednictvím internetu na oficiální stránce ÚMČ Praha 5 dne 20. května 2003 na období do 4. června 2003. Druhý způsob zveřejnění byl proveden prostřednictvím úřední desky ÚMČ Praha 5. Z evidenčního razítka je patrné, že oznámení bylo na desku vyvěšeno dne 20. května 2003 a sňato dne 4. 6. 2003. Obě oznámení, kterými byl záměr na uzavření smlouvy zveřejněn, jsou podepsána ing. Janem Matouškem, tehdejším předsedou bytové komise Rady MČ Praha 5. Na zveřejněný záměr přišly 2 nabídky. Nabídka na odkoupení pohledávek za inkaso dlužného nájemného za byty a nebytové prostory od Agentury Praha 5, a. s. a nabídka od společnosti Creditexpress,   s. r. o., která také projevila zájem o vymáhání pohledávek. Otázkou nutnosti zveřejnění záměru na vymáhání pohledávek a mandátní činnost na úseku nájemného za byty a nebytové prostory se zabýval na popud Policie ČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Svým sdělením ze dne 28. února 2008 oznámil Policii ČR i Úřadu MČ Praha 5, že Smlouva     o postoupení pohledávek mezi MČ Praha 5 a AP5 není veřejnou zakázkou a podle tehdy platného zákona nevznikla povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a záměr zveřejňovat. To se týká i pohledávek, které byly AP5 postoupeny na základě usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 28. 6. 2007 podle Dohody o narovnání. Rovněž Smlouvu o spolupráci posoudil uvedený úřad tak, že se nejedná o veřejnou zakázku. Mandátní smlouvu o správě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemohl hodnotit, protože od jejího podpisu uplynula doba delší než 4 roky. Kopie dokladu od ÚOHS je uložena u odboru správy bytů, kde je možné do ní nahlédnout.
 
U Městského soudu v Praze, na pracovišti ve Slezské ulici, byla dne 18. ledna 2010 podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášku zpracovala smluvní advokátní kancelář Jansta a Kostka. Přihláška pohledávky směřuje proti Agentuře Praha 5, a. s.              se sídlem Plzeňská 452/167, Praha 5. Výše přihlášené jistiny pohledávky činí 6 219 560,- Kč a výše úroku z prodlení činí 366 104,- Kč. V insolvenčním řízení u Městského soudu v Praze bude za městskou část jednat AK Jansta, Kostka, spol. s r. o. se sídlem Praha 1, Těšnov 1059/1.
 
U Obvodního ředitelství Policie ČR – Praha II bylo dne 8. prosince 2009 podáno trestní oznámení. Oznámení o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, zpracovala rovněž AK Jansta, Kostka, spol. s r. o.
 
 
S úctou                                                                    
 
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě