Agentura Praha 5 – rozesílání dopisů o dlužných částkách

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
25. 01. 2008
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Agentura Praha 5 – rozesílání dopisů o dlužných částkách
         Vážený pane starosto
            rád bych se Vás zeptal:
1)      Kolika občanům rozeslala Agentura Praha 5 (dále jen AP5) ve spolupráci s MČ Praha 5 dopisů, ve kterých jsou informováni, že jsou povinni zaplatit dluh ?
2)      U kolika těchto tzv. dlužníků se zjistilo, že u nich v inkriminovaném období (2005, 2006) nevznikl dluh ?
3)      Jak mohlo dojít k takovýmto pochybením či jak je vůbec možné, že se tito lidé objevili v balíku dlužníků?
4)      Jaká je písemná smlouva mezi MČ a AP5 o ochraně předávaných osobních údajů?
5)      Jak to, že MČ poskytla osobní údaje stovek občanů, kteří nic nedluží a mohla tak porušit zákon 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů.

Předem velmi děkuji za řádnou a včasnou odpověď.

Bc. Lukáš Budín, v.r.

Člen Zastupitelstva MČ Praha 5                                                         V Praze 6.12. 2007

Odpověď:

V Praze dne 25. ledna 2008
Věc: Interpelace ve věci Rozesílání dopisů o dlužných částkách
 
Pane kolego,
na základě Vaší interpelace ze dne 6. prosince 2007, která se týká oznámení o postoupení pohledávek městské části Praha 5 akciové společnosti Agentura Praha 5 se sídlem Plzeňská 167, Praha 5 za nájem bytů a za nájem nebytových prostor, Vám po prošetření u správní společnosti Centra, a. s., uvedené agentury a zdejších odborů správy bytů a obchodních aktivit k jednotlivým otázkám sděluji následující.
           
Dne 15. listopadu 2007 bylo podatelnou Úřadu MČ Praha 5 odesláno 1 372 dopisů, kterými bylo sděleno nájemcům, že pohledávky, vzniklé v letech 2005 a 2006 z důvodu neplacení nájemného za byty a nebytové prostory, byly postoupeny Agentuře Praha 5, a. s. Seznam dlužníků byl sestaven na základě dokladů od správní společnosti Centra, a. s. Přípravu textu oznámení o postoupení pohledávek zajistila akciová společnost Agentura Praha 5. V průběhu měsíce prosince 2007 a v prvních 14 dnech měsíce ledna 2008 obdržel Úřad MČ Praha 5 celkem 35 písemných reklamací, kterými nájemci bytů a nebytových prostor vznesli námitky proti vyčísleným a postoupeným dluhům nebo požádali o vysvětlení vzniklých pohledávek. Počet písemných reklamací činil 2,55 procenta z celkového množství odeslaných oznámení o postoupení pohledávek. Na všechny písemné reklamace neprodleně reagoval odbor správy bytů a zaslal nájemcům bytů i nájemcům nebytových prostor dopis s informací, že reklamace byly předány k překontrolování a vyřízení společnosti Centra, a. s., která pro městskou část Praha 5 zajišťuje správu nájemného. V písemné informaci nájemcům odbor správy bytů současně uvedl, že městská část Praha 5 neeviduje ani nesestavuje seznamy dlužníků za účelem jejich zveřejnění nebo za účelem jejich předání subjektům, které nejsou oprávněny s nimi pracovat.
 
Jakmile se městská část dozvěděla z reklamací o výhradách vůči postoupeným pohledávkám, začala se celou záležitostí neprodleně zabývat. Ze zápisu z porady, která věc dne 19. 12. 2007 řešila, vyplývá, že sama společnost Centra sestavila seznam nájemců, u kterých došlo k chybnému započtení plateb a na pokyn městské části připravila a odeslala omluvné dopisy. Rozesílání omluvných dopisů společnosti Centra, a. s. bylo zahájeno ihned druhý den po poradě t.j. dne 20. prosince 2007. Celkem bylo odesláno 238 omluvných dopisů, za vzniklou chybu se omlouvala společnost Centra, a. s. a omluvné dopisy byly podepsány Romanem Ulčem, ředitelem divize správy nemovitostí II.
 
V průběhu šetření bylo zjištěno, že chyby v účetnictví vznikly při předávání pohledávek společností ACCT společnosti Centra. Podle nálezu účetních odborníků ze společnosti Centra nebyly bohužel zohledněny veškeré platby nájemného a platby na úhradu služeb, které došly do zavedeného účetního systému u společnosti ACCT. Po převzetí správy těchto pohledávek společností Centra, tato vycházela z převzaté evidence pohledávek, která se po kontrole ukázala jako chybná.
 
Městská část Praha 5 nemá s akciovou společností Agentura Praha 5 uzavřenu žádnou smlouvu, která by se týkala zpracování a ochrany chráněných osobních údajů nájemců bytů a nebytových prostor. Taková smlouva není zapotřebí, neboť uvedená agentura splnila povinnost vyplývající z ustanovení § 16 odst. 3 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a je přímo registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00021767/001, datum registrace 9. 3. 2004. Na základě uvedené registrace je uvedená Agentura oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje občanů v mezích svých činností podle obchodního rejstříku.
 
Městská část Praha 5 sama neposkytla osobní údaje stovek občanů někomu jinému. Nezbytné údaje o dlužnících, jejichž pohledávky byly postoupeny, poskytla prostřednictvím účetních seznamů společnost Centra Agentuře Praha 5, a. s. Oba tyto subjekty jsou oprávněny s osobními údaji občanů ve vztahu k nájmu bytů a nebytových prostor nakládat. Městská část Praha 5 má se společností Centra, a. s. sjednánu a podepsánu Smlouvu o zpracování osobních údajů ze dne 30. 6. 2005, evidenční číslo 177/OSB/2005. V tomto vztahu městská část Praha 5 a při činnostech, které se týkají účtování nájemného, vystupuje pouze jako správce a nikoliv jako zpracovatel osobních údajů.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě