Agentura Praha 5, a.s.

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
17. 08. 2007
Interpelující:
Jiří Metelec
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Pan

JUDr. Milan Jančík MBA

starosta MČ Praha 5

 

V Praze dne 7.6. 2007

 

Interpelace ve věci nevýhodných vztahů MČ Praha 5 s firmou Agentura Praha 5 a.s.

 

Vážený pane starosto,

 

spolupráci s firmou pro vymáhání pohledávek Agentura Praha 5 a.s. jste označil na únorovém zasedání zastupitelstva za „majstrštyk“ dobrého hospodáře. Vzhledem k současnému mediálnímu víru kolem výhodné mnohamilionové zakázky (firma údajně od dlužníků inkasuje na svůj účet i sankční poplatky ve 100% výši), jenž negativně ovlivňuje pověst nejen Vaši, ale i celého zastupitelstva, považuji za Vaši povinnost sdělit zastupitelstvu a občanům MČ Praha 5 zejména následující důležité skutečnosti:

 

1.      Kdy byly smlouvy (patrně Mandátní smlouva a Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 a.s.) s Agenturou Praha 5 a.s. schváleny v radě MČ Praha 5 a na základě jakého výběrového řízení?

2.      Kdy byly smlouvy (zjevně převyšující objemem částku 5 miliónu Kč, která je vyhrazena radě) s Agenturou Praha 5 a.s. schváleny v zastupitelstvu MČ Praha 5?

3.      Kdy byly smlouvy s Agenturou Praha 5 a.s. podepsány starostou MČ Praha 5 a je jejich text totožný s textem schváleným radou, příp. zastupitelstvem?

4.      Obdržela Agentura Praha 5 a.s. od MČ nějaké nepeněžité plnění (např. slevu na nájemném z nebytových prostor, vybavení výpočetní technikou)?

5.      Jakými podklady (výpis z účetnictví firmy apod.) můžete doložit své tvrzení, že 30% z vybrané částky je nákladem firmy na vymáhání dluhů?

6.      Kteří zastupitelé MČ se zúčastňovali činnosti v orgánech firmy, kdo schválil jejich účast, jaká byla roční výše jejich odměny a jaký užitek přinesla tato činnost MČ?

7.      Která ze srovnatelných MČ Prahy řeší své vztahy s dlužícími nájemníky stejným způsobem?

 

Dále Vás žádám o přiložení všech smluv uzavřených s firmou Agentura Praha 5 a.s. včetně návrhů (viz 3. bod) a příp. dodatků k písemné odpovědi na tuto interpelaci a současně o zveřejnění jejich úplného textu na internetových stránkách MČ Praha 5. Tento krok, kterým se začne naplňovat litera programového prohlášení rady MČ Praha 5 o „otevření radnice občanům“, jistě rád učiníte.

 

S pozdravem

 

Jiří Metelec

člen zastupitelstva MČ Praha 5

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 17. srpna 2007

 

Věc: Interpelace  ve věci smluvních vztahů s Agenturou Praha 5 a.s.

 

Pane kolego,

pokud jde o tzv. sankční poplatek, jedná se o poplatek z prodlení dle ustanovení § 697 obč. zák. Tam je stanoveno, že nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do 5 dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení je stanovena Nařízením vlády č. 142/1994 Sb. a podle § 2 činí výše poplatku 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý, i započatý, měsíc prodlení.

 

Uzavření příslušných smluvních vztahů a jejich následné změny byly opakovaně a kontinuálně projednávány příslušnými orgány Městské části Praha 5, a sice konkrétně usneseními Rady městské části Praha 5 ze dne 13.května 2003,  19.srpna 2003,  17.srpna 2004,  16.srpna 2005,  6.února 2007,  13.března 2007,  28.června 2007a usneseními Zastupitelstva městské části Praha 5 ze dne 12.února 2004, 23.září 2004, 8.září 2005 22.března 2007 a 28.června 2007.

 

Záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou, která pro MČ Praha 5 zajistí inkaso dlužného nájemného včetně příslušenství za byty i nebytové prostory svěřené MČ Praha 5, byl schválen na zasedání Rady MČ Praha 5 dne 13. 5. 2003 usnesením č. 19/700/2003. Rada MČ Praha 5 schválila dne 19. 8. 2003 usnesením č. 32/1133/2003 návrh smlouvy na zajištění inkasa dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agenturou Praha 5, a. s. Současně uložila předsedovi bytové komise informovat o podpisu smlouvy na zajištění dlužného nájemného za byty a nebytové prostory s Agenturou Praha 5, a. s. Zastupitelstvo MČ Praha 5.

 

Záměr uzavřít smlouvy byl zveřejněn na úřední desce, přičemž MČ Praha 5 na základě tohoto záměru obdržela konkurenční nabídky, z nichž byla Radou MČ Praha 5 vybrána nabídka Agentury Praha 5, a.s.

 

Dne 12. února 2004 vzalo Zastupitelstvo MČ Praha 5 na vědomí informaci o podpisu smlouvy na zajištění inkasa dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agenturou Praha 5, a. s. Stalo se tak usnesením č. 12/46/2004 Zastupitelstva MČ Praha 5.

 

Usnesením RMČ č. 10 / 288 / 2004 ze dne 11.3.2004 byli schváleni do dozorčí rady Agentury Praha 5 prof.Bedřich Šesták a  Pavel Erben.

 

Agentura Praha 5 a.s. neobdržela žádné nepeněžité plnění.

 

Při určení výše nákladů na vymáhání  jsme vycházeli z našich dřívějších zkušeností s náklady na právní zastupování ve sporech s dlužníky a z nákladů firem, které spravují obdobné portfolio pohledávek.

 

Nedomnívám se, že by jiné městské části v Praze byly při vymáhání pohledávek spojených s užíváním bytového a nebytového fondu efektivnější. Pakliže takovými informacemi disponujete, uvítám jejich případné poskytnutí. Vaše případné odborné poznatky rádi vezmeme v úvahu při zvažování budoucích koncepčních změn v systému vymáhání pohledávek.

 

Na třech smlouvách s Agenturou Praha 5, a. s. je uveden jako datum podpisu 15. prosinec 2003. Konečný text smluv byl upraven Advokátní kanceláří JUDr. Romana Majera, které byl tento úkol zadán. Smlouvy jsou k dispozici k nahlédnutí na Odboru správy bytů. Všechny dotčené smlouvy, jakož i jejich dodatky, jsou opatřeny doložkou ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterou podepsali k tomu zmocnění členové zastupitelstva. Skrze tuto doložku bylo právně osvědčeno, že všechny interní obligatorní schvalovací procedury byly splněny ve vztahu k těmto smlouvám splněny.

 

O skutečnosti, že smlouvy obsahují doložku důvěrnosti, neboť jejich součástí jsou informace, které podléhají zákonné ochraně, jsem opakovaně hovořil na jednání zastupitelstva a na tento fakt jsem všechny přítomné členy zastupitelstva výslovně upozorňoval. Zřejmě jste nedával pozor nebo jste nebyl přítomen, a tedy si dovoluji zopakovat, že zveřejnění smluv na internetu ani jakýmkoli jiným způsobem není právně možné.

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě