Agentura Praha 5, a.s.

Datum interpelace:
21. 02. 2008
Datum odpovědi:
15. 04. 2008
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Vážený pane starosto,
 
děkuji za sdělení ke své interpelaci ze dne 6. 12. 2007 a následně ze dne 13. 9. 2007, že požadované údaje byly k dispozici v materiálech. Já jsem je tam sice nenašel, ale pokud již k dispozici byly, jistě nebude problém mi níže uvedených šest čísel sdělit. Žádám tedy znovu o zveřejnění těchto šesti číselných údajů aspoň za jeden kalendářní rok, komentáře k nim netřeba:
(1)   Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)   Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)   Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)   Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·        částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·        vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·        výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
 
Vzhledem k tomu, že smlouva s Agenturou Praha 5, a. s. již byla k 31. 12. 2007 ukončena, mimo výše uvedených 6 čísel žádám dále o sdělení:
(1)   Jakým způsobem je zabezpečeno vymáhání pohledávek v roce 2008.
(2)   Jak je zajištěno, aby nedošlo k promlčení pohledávek vzniklých v minulých letech.
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 21. 2. 2008

Odpověď:

Vážený pane doktore,
k Vaší interpelaci ze dne 21.2.2008 sděluji následující:
 
V účetnictví MČ Praha 5 byly za jednotlivá účetní období proúčtovány všechny postoupené pohledávky, včetně údajů z „Dohod“ o narovnání mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5. Jedná se o vymožené pohledávky včetně příslušenství za období od 1.1.2004 do 31.12.2006 a o za období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007.
 
Ze strany Agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení, o kterém neměla MČ Praha 5 žádné povědomí. Do převzatých pohledávek byly zahrnuty domy, které nikdy nebyly v majetku MČ Praha 5 a i podílové domy, které nejsou předmětem postoupení pohledávek dle „Smlouvy“. Z tohoto důvodu na základě dohody mezi MČ Praha 5 a firmou Centra a.s. probíhá v současné době kontrola postoupených pohledávek Agentuře Praha 5. Správní firma Centra provedla již kontrolu u bývalého střediska Správy budov a Centry. V současné době provádí kontrolu u bývalé správní firmy ACCT a to od r. 1993 do 31.12. 2006. Dle sdělení zástupce Centry a.s. by měla být tato kontrola dokončena nejpozději do konce dubna t.r.
 Po ukončení této kontroly budou upřesněny a znovu vyčísleny postoupené pohledávky Agentuře Praha 5.
 
 Bude připravena nová „Dohoda“ eventuelně dodatek, který bude napravovat chybné údaje v původně postoupených pohledávkách a který bude řešit i konkrétní termín předání nevymožených pohledávek Agenturou zpět na účet MČ Praha 5. Nová dohoda event. Dodatek budou předloženy ke schválení do příslušných orgánů MČ Praha 5 nejpozději do konce tohoto roku. Tento materiál bude obsahovat všechny vámi požadované číselné údaje. Následně budou v účetnictví MČ Praha 5 proúčtovány rozdíly a vyčísleny vyinkasované poplatky z prodlení.
 
Této problematice se věnuje jmenovaná skupina pracovníků úřadu, která ve spolupráci se zástupci Centry a Agentury se schází a řeší všechny nesrovnalosti , viz přiložený poslední zápis ze dne 16. 1.2008. 
 
S úctou
 
 
                                                            JUDr. Milan Jančík, MBA     

Zápis z jednání dne 16.1.2008
 
Přítomni: (bez titulů)
MČ Praha 5: J.Žežulková, P.Ježdík, Z.Pechar, D.Lebrušková
Agentura Praha 5 a.s.: M.Odrobina, Sedláček, P.Suchan
Centra a.s.: O.Auerspergerová, J.Jánská, L.Pospíšil
 
Jednání navazovalo na schůzky uskutečněné 30.11., 10.12. a 19.12., s cílem pokračovat v krocích směřujících k vyjasnění některých otázek týkající se realizace smluv o spolupráci, o postoupení pohledávek, smlouvy mandátní (všechny z roku 2003) a dohody o narovnání z roku 2007. K tomuto byla projednávána spolupráce Agentury Praha 5 a.s. (dále jen Agentura) správní firmy Centra a.s. (dále jen Centra) a městské části Praha 5 (dále jen MČ).
 
Při kontrole úkolů z posledního zápisu bylo konstatováno, že 14.1. byly MČ doručeny soubory se seznamy k vyjasnění postoupených pohledávek. Šest připojených souborů reprezentuje výstup z kontroly provedené Agenturou na seznamy pohledávek podle smlouvy o postoupení a seznamy pohledávek vyhotovené Centrou. Po diskusi bylo domluveno, že:
 
1.      Stanovuje se cesta toku informací mezi Agenturou, Centrou a MČ takto: M.Odrobina – O.Auerspergerová – Z.Pechar. Pouze touto cestou budou předávány oficiální informace mezi těmito subjekty.
2.      MČ zajistí provedení kontroly doručených souborů a to zda se nejedná o podílové domy nebo o domy prodané v privatizaci a to odborem správy majetku v termínu 21.1.
3.      MČ provede odborem správy bytů v termínu 21.1. kontrolu správnosti seznamů z pohledu správce bytů.
 
K řešení nesrovnalostí mezi jednotlivými seznamy je nezbytné zajistit spolupráci Agentury a Centry, konkrétně pracovnic přímo se touto problematikou zabývajících. Za Agenturu to jsou hl. účetní pí Trolerová a pí Oslerová, za Centru J.Jánská. Od 18.2. zahájí společnou kontrolu s cílem eliminovat omyly a nesrovnalosti. Do doby zahájení kontroly Agentura připraví všechny problémové body k řešení a dohodne se s Centrou na způsobu prezentace připravených dat a tento výstup zašle Centře. Všechny dosud vyhotovené seznamy zatím nebudou použity.
 
Vzhledem k probíhajícím pracem na účetní závěrce roku 2007 MČ k zaúčtování vybraných jistin za období 1.1.2004 až 31.10.2007 obdrží MČ od Agentury spisem sestavu vybraných jistin s termínem doručení 17.1.
 
MČ upozornila Agenturu, že dosud nebyla doručena faktura za služby podle mandátní smlouvy za rok 2007, termín byl stanoven na 10.1., Agentura toto napraví do 18.1.
 
Rovněž zatím není ze strany Agentury plněna dohoda o narovnání a to v čl. 3 ukončení mandátní smlouvy. Zde má MČ obdržet od Agentury všechny doklady a informace vztahující se k předmětu plnění. K tomuto bylo MČ vyhotoveno písemné upozornění na včasné splnění termínu a zároveň navržena osnova předávacího protokolu – převzal P.Suchan 19.12.
 
V otázce fakturace za služby (resp. přílohy k fakturám) Agentury (nebyt. prostory 2005, 2006), které byly vráceny odborem obchodních aktivit a vzájemně konzultovány zašle Agentura písemné stanovisko do 25.1.
 
Další schůzka se uskuteční předběžně 28.2. ve 14:00 hodin v zasedačce rady.
 
Zapsal: Z.Pechar

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě