Agentura P5

Datum interpelace:
30. 06. 2008
Datum odpovědi:
16. 09. 2008
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

 
Vážený pane starosto,
 
dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Odpověď, že veškeré údaje, které požadujeme, jsou k dispozici na Odboru ekonomickém, evidentně není pravdivá, protože údaje, které jsou na tomto odboru k dispozici, jsou jednoznačně v rozporu s uzavřenými smlouvami. Proto jsem o totéž žádal i v interpelaci ze dne 6. 12. 2007 a v další ze dne 21. 2. 2008. Teprve v dopise ze dne 2. 4. 2008 jste přiznal věc na první pohled zřejmou, že „Ze strany agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení…“ a konstatoval, že prováděná kontrola by měly být dokončena nejpozději do konce dubna t. r. Již je červen, proto již počtvrté žádám o zveřejnění těch samých údajů:
(1)   Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)   Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)   Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)   Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·        částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·        vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·        výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
Dále opakuji i otázku: Jak je zajištěno, aby nedošlo k promlčení pohledávek vzniklých v minulých letech?
 
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 26. 6. 2008
 


Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,
 
Úvodní část Vaší interpelace, která se týká výše a hodnot postoupených pohledávek, vymožených pohledávek a výše odměny pro Agenturu Praha 5, a. s., nelze zatím s přesností zodpovědět. V současné době stále ještě probíhá revize všech postoupených i nepostoupených pohledávek, kterou podle pokynu městské části Praha 5 provádí společnost Centra, a. s. ve spolupráci s Agenturou Praha 5. Podle aktuálního sdělení ekonomické ředitelky společnosti Centra Ing.O.Auespergerové bude revize dokončena nejdříve v  září letošního roku. Podle výsledků revize budou korigovány účetní přehledy, které se týkají postoupených pohledávek.
 
Pokud jde o otázku, jak je zajištěno, aby nedošlo k promlčení pohledávek vzniklých v minulých letech, věc je řešena dvěma usneseními Rady MČ Praha 5:
 
První usnesení bylo přijato na zasedání Rady MČ Praha 5, které se uskutečnilo dne      18. 3. 2008 pod č. 9/293/2008 a RMČ schválila záměr zahájit přípravu podmínek výběrového řízení na partnera, který pro MČ Praha 5 bude zajišťovat správu a vymáhání pohledávek vznikajících v souvislosti s pronájmy bytového a nebytového fondu. Předsedovi bytového výboru bylo uloženo předložit Radě MČ Praha 5 návrh podmínek výběrového řízení na partnera, který pro MČ Praha 5 bude zajišťovat správu a vymáhání pohledávek vznikajících v souvislosti s pronájmy bytového a nebytového fondu. V současné době probíhají konzultace podmínek výběrového řízení s advokátní kanceláří Jansta, Kostka & spol., vybrané usnesením RMČ č. 9/293/2008.
 
Smyslem tohoto usnesení je vybrat nového partnera pro správu a vymáhání pohledávek vzniklých z nájemních vztahů při pronájmech bytů i nebytových prostor v domech svěřených MČ Praha 5, neboť společnost Centra, a. s. na základě nově uzavřených obstaravatelských smluv, podepsaných ve formě dodatků, již dluhy z nájmů nespravuje a také je nevymáhá.
 
Druhým usnesením Rady MČ Praha 5 č. 15/488/2008 ze dne 29. 4. letošního roku bylo schváleno podání žalob o zaplacení na dlužné nájemné za byty, které vzniklo v období od 1. ledna 2007 do 29. února 2008, a to prostřednictvím pověřených advokátních kanceláří. Pověřenými advokátními kancelářemi jsou advokátní kancelář Mgr. Ireny Lazurové se sídlem Otakarova 15 a AK JUDr. Nataši Tuvorové se sídlem V Podluží 679/2, obě kanceláře v Praze 4. Oběma uvedeným advokátním kancelářím byly dne 7. 7. letošního roku předány seznamy dlužníků, kteří dluží za nájmy bytů k podání žalob nebo k rozeslání předžalobních upomínek.
 
S úctou                                                                     
 
 

                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě