Agentura P5

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
22. 02. 2016
Interpelující:
Jan Trojánek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma

Interpelace:

Vážený pan

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

 

Interpelace ve věci: „Kauza Agentura Praha 5, a. s.”

 

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

MČ Praha 5 roku 2003 podepsala smlouvu o vymáhání pohledávek s Agenturou Praha 5, a. s. (dále jen Agentura) a postoupila jí pohledávky vzniklé neuhrazením plateb v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor. Dle platné smlouvy měla Agentura pohledávky městské části zaplatit, nevymožené jí vrátit. Chci od vás obdržet informaci v jaké finanční částce byly pohledávky  Agentuře MČ Praha 5 svěřeny k vymožení, kolik peněz Agentura vymohla a zaplatila a jaké pohledávky dostala MČ Praha 5 od Agentury zpět.  Agentura je dnes v konkurzu a jako zastupitel jsem si zjistil, kdo se přihlásil do konkurzního řízení. Podle mého je největší věřitel MČ Praha 5, ale na seznamu přihlášených není. Protože se jedná o desítky milionů chci vědět, proč se MČ Praha 5 nepřihlásila do konkurzu a jak tyto pohledávky chce řešit.

 

 

 

V Praze dne 26. ledna 2016

 

 

 

Jan Trojánek

Předseda klubu zastupitelů politického hnutí ANO 2011

 

Vážený pan

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

 

Interpelace ve věci: „Kauza Agentura Praha 5, a. s.”

 

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

MČ Praha 5 roku 2003 podepsala smlouvu o vymáhání pohledávek s Agenturou Praha 5, a. s. (dále jen Agentura) a postoupila jí pohledávky vzniklé neuhrazením plateb v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor. Dle platné smlouvy měla Agentura pohledávky městské části zaplatit, nevymožené jí vrátit. Chci od vás obdržet informaci v jaké finanční částce byly pohledávky  Agentuře MČ Praha 5 svěřeny k vymožení, kolik peněz Agentura vymohla a zaplatila a jaké pohledávky dostala MČ Praha 5 od Agentury zpět.  Agentura je dnes v konkurzu a jako zastupitel jsem si zjistil, kdo se přihlásil do konkurzního řízení. Podle mého je největší věřitel MČ Praha 5, ale na seznamu přihlášených není. Protože se jedná o desítky milionů chci vědět, proč se MČ Praha 5 nepřihlásila do konkurzu a jak tyto pohledávky chce řešit.

 

 

 

V Praze dne 26. ledna 2016

 

 

 

Jan Trojánek

Předseda klubu zastupitelů politického hnutí ANO 2011

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Jan Trojánek

 

V Praze dne 22.2.2016

Vážený pane zastupiteli,

 

Agentura Praha 5 a.s. (dále jen “Agentura Praha 5”) vymáhala pohledávky Městské části Praha 5 v období 2003 – 2006. Vzhledem ke skutečnosti, že ze zmíněného období, kdy starostou Městské části Praha 5 byl JUDr. Jančík, nejsou k dispozici oficiální předávací protokoly k předaným pohledávkám, nehodlají představitelé Městské části Praha 5 v roce 2016 uvádět jakákoliv nepodložená data ohledně objemu předaných pohledávek Agentuře Praha 5. Z předaných pohledávek  Městská část Praha 5 neobdržela zpět žádnou pohledávku, neb pro to nebyl ani smluvní, ani jiný právní důvod. Dle smlouvy měla Agentura Praha 5 hradit Městské části Praha 5 60% z vymožených pohledávek, avšak kolik skutečně Agentura Praha 5 vymohla, by musela sdělit sama Agentura Praha 5. Jde však o samostatnou právnickou osobu, která vůči Městské části Praha 5 nemá žádnou informační povinnost, zvláště pak, pokud od roku 2010 nemá žádného statutárního zástupce. Jediné nezpochybnitelné skutečnosti ohledně správy pohledávek Agenturou Praha 5 a jejího vypořádávání vůči Městské části Praha 5 lze vyčíst z rozsudku Obvodního soudu Praha 5 č.j. 8 C 276/2010 ze dne 26.1.2011, který přikládáme v příloze.

Do prohlášení konkurzu na Agenturu Praha 5 podle usnesení č.j. MSPH 98 INS 19593/2015-A-10 byly pohledávky vůči Agentuře Praha 5 vymáhány řádně soudní cestou a následnými exekucemi, kdy k 31.12.2015 bylo v rámci exekučních řízení 147 EX 16/12, 147 EX 463/11, 147 EX 464/11, 147 EX 465/11 vymoženo celkem 969.410,25 Kč, částka dosud v těchto exekučních řízeních neuspokojená aktuálně činní celkem 11.625.342 Kč. V rámci exekučních řízení byl postižen soudním exekutorem veškerý majetek, který postihnout šlo a žádný další majetek v reálné hodnotě jiné než nulové soudním exekutorem již zjištěn nebyl, o čemž svědčí i zjištění majetku nepatrné hodnoty v rámci exekuce na vyklizení nebytových prostor č.j. 147 EX 463/11 provedené dne 26.2.2013.

Vzhledem k tomu, že další pokračování v exekuci by tak bylo zjevně bezvýsledné pro nemajetnost Agentury Praha 5, byly v souladu s § 268 odst. 1) o.s.ř. a § 55 odst. 3 e.ř. exekuční řízení zastavena rozhodnutím soudního exekutora.

Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Agentura Praha 5 (sp.zn. MSPH 98 INS 19593/2015)  vyplývá, že v majetkové podstatě dlužníka jsou zahrnuty dvě položky uvedené pod bodem 1) a 2) s celkovou odhadní hodnotou 56.599, 78 Kč. Pohledávka dle bodu 2) vedená na základě pravomocného titulu 10 C 149/2004 je s velkou pravděpodobností nedobytná, a proto  jedinou majetkovou hodnotou spadající do podstaty je částka ve výši 35.996,38 Kč dle bodu 1) soupisu majetkové podstaty.

Z úvodní zprávy insolvenčního správce  lze dále dovodit, že v insolvenčním řízení byly uplatněny dvě přednostní pohledávky uvedené v bodu a) a b) této zprávy. V bodu a) se jedná o pohledávku ve výši 50 tis. Kč  z titulu úhrady nákladů insolvenčního řízení jinou osobou než dlužníkem, která je tzv. pohledávkou za majetkovou podstatou (viz. např.  KSBR 31 INS 4670/2009, 2 VSOL 119/2009 B- 19). V bodu b) se pak jedná o pohledávku ve výši 129.228 Kč postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou z titulu neuhrazených mzdových pohledávek s příslušenstvím (k tomu např. usnesení Vrchního soudu v Praze 1 VSPH 258/2010-P119-9 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR 29 NSCR 16/2011). Až poté následují pohledávky ostatních věřitelů (k tomu např. KOZÁK, J. a kol.: Insolvenční zákon a předpisy související – Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář, Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008 s. 218-219, s. 397-398). Z uvedeného je zřejmé, že přednostní pohledávky v součtu činní celkem 179.228 Kč a majetková podstata nebude stačit ani k uspokojení těchto přednostních pohledávek. Ostatní věřitelé v rámci konkurzu tudíž nebudou vůbec uspokojováni (k tomu např. KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 716). Městská část Praha 5 proto nevynakládala další zbytečné finanční prostředky na uplatnění pohledávek v konkurzu, když je zřejmé, že výnos z této aktivity by byl nulový.

Pro úplnost je třeba dodat, že likvidátor společnosti Agentura Praha 5 před podáním insolvenčního návrhu podal také trestní oznámení na neznámého pachatele. Z výpisů z bankovních účtů Agentury Praha 5 zjistil, že z nich byly vybrány nemalé částky, aniž by pro tyto výběry existoval zřejmý právní důvod; výběry prováděl zřejmě některý z členů představenstva. Věc však byla v říjnu 2015 odložena. Vzhledem k tomu, že je možné, že alespoň část finančních prostředků, vybraných z účtu společnosti členy jejího představenstva, měla být podle platných smluv poukázána Městské části Praha 5 jako výtěžek postoupených pohledávek, mohla by se Městská část Praha 5 k případnému trestnímu řízení, pokud by bylo podáno nové, úplnější trestní oznámení, připojit jako poškozená, a vymáhat vzniklou škodu (nebo alespoň její část) na fyzických osobách, které byly statutárními orgány Agentury Praha 5, a svého postavení možná zneužily k vlastnímu obohacení.  

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě