Agentura P5

Datum interpelace:
20. 06. 2013
Datum odpovědi:
22. 07. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

blíží se již 10. výročí podepsání smlouvy s Agenturou Praha 5, a. s., kterou jí MČ prodala pohledávky za nájemníky podivuhodně zvláštním způsobem: Agentura je zaplatí, jen pokud je vymůže. Mám k dispozici doklady o tom, že 4. 11. 2010 byla na účet advokáta Mgr. Odrobiny, dle jeho písemného pokynu, zaslána dlužníkem částka ve výši 183 167,- Kč, kterou získala Agentura na základě soudního rozhodnutí. Lze předpokládat, že takovýchto plateb proběhlo, a nadále probíhá, mnohem více.

Žádám o sdělení, zda a kdy smlouvou stanovený podíl z výše uvedené částky uhradila Agentura Praha 5, a. s. na účet MČ. Vzhledem k tomu, že odpověď na tuto žádost je předem známa (v přehledu hospodaření za roky 2010, 2011 a 2012 jsem žádnou platbu nenalezl), žádám o sdělení, jaké kroky Rada MČ k vymožení této částky učinila. Protože odpověď i na tento požadavek je předem známa (Rada se tomuto problému věnovala naposledy před 2 roky, a to 14. 6. 2011, rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. 1. 2011 se evidentně této platby netýká), žádám Radu MČ, aby podle § 94 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pojednala můj podnět:

  1. Zajistila vymožení výše uvedené částky.
  2. Zjistila, které další částky Agentura Praha 5, a. s. městské části dluží a zajistila jejich vymáhání.

Výslovně upozorňuji, že stávající nečinnost Rady je v příkrém rozporu s požadavkem řádné péče o majetek městské části jak výslovně ukládá zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 20. 6. 2013

 

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2013 ve věci vymáhání pohledávek za Agenturou Praha 5, a.s.

K vymožení pohledávek MČ Praha 5 za Agenturou Praha 5, a.s., byly učiněny následující kroky:

 –          dne 22.3.2011 podána žaloba na zaplacení částky ve výši 348.000,- Kč s příslušenstvím č.j. 25 C 105/2011 (bezdůvodné obohacení – užívání nebytových prostor po ukončení nájemního vztahu), dne 27.9.2011 vydán rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který nabyl právní moci dne 1.11.2011, nyní vymáhána pohledávka v exekučním řízení č.j. EX 16/12 (soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.)

 –          dne 1.9.2010 podána žaloba na zaplacení částky ve výši 6,219.560,20 Kč
s příslušenstvím č.j. 8 C 276/2010 (závazky ze smlouvy o postoupení pohledávek), dne 26.1.2011 vydán rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který nabyl právní moci dne 29.3.2011, nyní vymáhána pohledávka v exekučním řízení č.j. EX 464/11 (soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.), částka ve výši 714.617,05 Kč již byla vymožena a převedena soudním exekutorem na účet MČ Praha 5

 –          dne 29.7.2009 podána žaloba na zaplacení částky ve výši 745.600,- Kč s příslušenstvím č.j. 8 C 434/2009 a 25 Co 457/2010 (dlužné nájemné), dne 31.8.2010 vydán rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který nabyl právní moci dne 22.3.2011 a 23.10.2010, nyní vymáháno v exekučním řízení č.j. EX 465/11 (soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.)

 V rámci výše uvedených exekučních řízení jsou také vymáhány náklady soudních a exekučních řízení.

 V souvislosti s vyklizením pronajatého nebytového prostoru bude předložen do příslušných orgánů MČ Praha 5 návrh na dozažalování bezdůvodného obohacení za užívání nebytového prostoru do okamžiku jeho vyklizení soudním exekutorem, a to po zaslání příslušného vyúčtování celkové dlužné částky exekutorem.

 Zároveň Městská část Praha 5 aktivně spolupracovala s Policií ČR ve věci prošetření,
zda Agentura Praha 5, a.s. nenaplnila svým jednáním skutkovou podstatu některého z trestných činů.

 Z výše uvedeného vyplývá, že MČ Praha 5 nebyla a není nečinná ve věci vyřešení pohledávek za Agenturou Praha 5, a.s., ale učinila a činí veškeré kroky nutné k jejich vymožení.

 Pokud máte soudem uznatelné podklady o tom, že existují další pohledávky za Agenturou Praha 5, které nejsou zažalovány a vymáhány v rámci výše zmíněných soudních řízení, prosím o sdělení této informace, aby mohl příslušný odbor zahájit kroky nutné k jejich vymožení.

 V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace k vymáhání pohledávek, obraťte se, prosím, na příslušné Oddělení správy pohledávek Odboru servisních služeb ÚMČ Praha 5.

 

 S pozdravem 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě