Agentura P5

Datum interpelace:
18. 11. 2010
Datum odpovědi:
15. 12. 2010
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

Městský soud v Praze jako soud odvolací svým rozsudkem č. j. 58Co 235/2009-98 s konečnou platností potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 23 C 191/2007-78 a zamítl žalobu podanou Agenturou Praha 5, a. s., když se snažila soudně vymáhat pohledávku ve výši 167 187,- Kč: Tato pohledávka původně vznikla MČ Praha 5 a byla agentuře prodána smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 15. 12. 2003. Soud toto své rozhodnutí odůvodnil m. j. tím, že postoupení bylo neplatné, protože Zastupitelstvo MČ Praha 5 tuto smlouvu předem neschválilo, jak vyžaduje zákon o hlavním městě Praze. Smlouvu podepsal bývalý starosta JUDr. Milan Jančík, MBA přestože, vzhledem ke svému právnímu vzdělání, měl vědět, že postupuje v rozporu s citovaným zákonem. Nechci spekulovat o tom, zda tento zákon porušil úmyslně, či z neznalosti, v každém případě tím způsobil MČ Praha 5 podstatnou škodu.

Žádám proto, aby:

  1. Byla vyčíslena škoda, která MČ neplatnou smlouvou o postoupení pohledávek vznikla.
  2. Vzniklá škoda byla všemi dostupnými způsoby vymáhána po osobě, případně osobách, která, případně které, ji porušením obecné platných předpisů zavinila, případně zavinily.

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 18. 11. 2010

 

Odpověď:

 

 

Vážený pane doktore,

 

K Vaší interpelaci ze dne 18. 11. 2010 sděluji následující informace:

 

  • soudní případ, o kterém se zmiňujete je Městské části Praha 5 znám, i když Městská část Praha 5 nebyla účastníkem uvedeného sporu a samotného soudního procesu se neúčastnila. Jednalo se o žalobu na zaplacení dlužné částky za pronájem nebytového prostoru proti panu Janu Vebrovi a věc soudil v prvním stupni Obvodní soud pro Prahu 2. Žaloba byla podána Agenturou Praha 5, a. s., která byla ve sporu zastoupena advokátní kanceláří Mgr. Marka Odrobiny. Soud prvního stupně skutečně žalobu na zaplacení dlužného nájemného zamítl a odvolací soud rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 potvrdil.

 

  • Ze stanoviska advokátní kanceláře, která Agenturu Praha 5, a. s. zastupovala bylo zjištěno, že uvedená agentura vymáhá  postoupené pohledávky na základě Dohody o narovnáníV rámci nejrůznějších soudních sporů byla ze strany žalovaných smlouva o postoupených pohledávkách opakovaně napadána, vždy však neúspěšně. Jedinou výjimkou je popisovaný případ pana Vebra. Soud žalobou vznesený nárok zamítl z důvodu  že pohledávka proti panu Vebrovi byla na základě námitky jeho právního zástupce, postoupena při prodeji nemovitosti Městskou částí Praha 5, tedy ještě před uzavřením Dohody o narovnání.

 

  • Ani v případě popisovaného sporu s panem Vebrem se však nejedná o neplatnost celé smlouvy jako takové, ale pouze o neplatnost jednoho konkrétního ustanovení. Soudy se s námitkou případné neplatnosti Dohody o narovnání zabývaly opakovaně a ve všech ostatních případech konstatovaly, že pohledávky byly postoupeny platně.

 

  • Podle českého právního řádu není uváděné soudní rozhodnutí závazné pro rozhodování soudů a tyto se tedy musí s touto otázkou vypořádat v každém jednotlivém případě samostatně, neboť ani ve shora citovaném případě není rozhodnutí o neplatnosti uvedeného ustanovení smlouvy rozhodnutím meritorním. Bylo zjištěno, že soudy opakovaně uznávají Smlouvu o postoupení pohledávek společně s Dohodou o narovnání a postoupení pohledávek jako platné.

 

  • Pokud jde o Váš opakovaný dotaz na vzniklou škodu ze smluv o spolupráci s Agenturou Praha 5, a. s., potenciální výše škody pro Policii ČR byla předběžně vyčíslena ve výši 6 219 560,- Kč. Jak již Vám bylo písemně sděleno, existuje přehled neuhrazených pohledávek. Tyto neuhrazené pohledávky ve shora uvedené výši vymáhá Městská část Praha 5 soudní cestou na základě žaloby podané dne 1. 9. 2010 u Obvodního soudu pro Prahu 5. V tomto soudním sporu je městská část zastoupena advokátní kanceláří Jansta, Kostka spol. s r. o. se sídlem Těšnov 1059/1, Praha 1. V roce 2004 postoupila MČ Praha 5 uvedené agentuře pohledávky za nájem bytů a nebytových prostor od roku 1993, z nichž část v té době byla již promlčena nebo nedobytná. Neuhrazené pohledávky od Agentury Praha 5, a. s. jsou tedy v současné době vymáhány soudní cestou.

 

 

S úctou                                                                     

 

 

 

                                                           MUDr. Radek Klíma            

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě