Agentura P5

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Datum odpovědi:
10. 07. 2009
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace 1.
 
Vážený pane starosto,
 
již dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentury Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Za téměř dva roky jsem tuto žádost zopakoval ještě sedmkrát. Musím s lítostí konstatovat, že ani po téměř dvou letech a osmi interpelacích nejste schopni mi sdělit šest požadovaných čísel. Zkusím tedy otázky jednodušší:
1.       Jaká byla odměna Agentury Praha 5, a. s. (tedy cena, za kterou akcie koupila)?
2.       Proč pohledávky byly prodány Agentuře Praha 5, a. s. bez vyhlášení veřejné obchodní soutěže, když v té době platný zákon o veřejných zakázkách to vyžadoval?
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 11. 6. 2009
 
 
 

Odpověď:

Vážený pane doktore,
 
K bodu 1:
Odměna Agentuře Praha 5 a.s. náleží dle smlouvy o postoupení pohledávek a dle mandátní
smlouvy o správě:
 
Odměna Agentury dle smlouvy o postoupení pohledávek včetně příslušenství:
celkem                                  11.635.370,80   Kč                              
 
Odměna Agentury dle mandátní smlouvy o správě:
za nebytové prostory:                            0,-    Kč 
za byty:                                     4.364.002,70 Kč
 
 
K bodu 2:
Záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou pro inkaso dlužného nájemného byl zveřejněn dvojím způsobem. Prostřednictvím internetu na oficiální stránce Úřadu MČ Praha 5 dne 20.května 2003 na období do 4. června 2003. Druhý způsob zveřejnění byl proveden prostřednictvím úřední desky ÚMČ Praha 5. Z evidenčního razítka je patrné, že oznámení bylo na desku vyvěšeno dne 20. května 2003 a sňato dne 4. června 2003. Obě oznámení, kterými byl záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou pro inkaso dlužného nájemného, jsou podepsána ing. Janem Matouškem, tehdejším předsedou bytové komise RMČ Praha 5.
 
Na zveřejněný záměr přišly dvě nabídky. Nabídka na odkoupení pohledávek za inkaso dlužného nájemného za byty i nebytové prostory od Agentury Praha 5, a.s. a nabídka od společnosti Creditexpress, s. r. o., která také projevila zájem o vymáhání pohledávek.
 
Otázkou nutnosti zveřejnění záměru na vymáhání pohledávek a mandátní činnost na úseku nájemného za byty a nebytové prostory se zabýval na popud PČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Svým sdělením ze dne 28. února 2008 oznámil PČR i městské části Praha 5, že smlouva o postoupení pohledávek mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5, a.s. není veřejnou zakázkou podle tehdy platného zákona a nevznikla povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a záměr zveřejňovat. Rovněž smlouvu o spolupráci posoudil uvedený úřad tak, že se nejedná o veřejnou zakázku. Mandátní smlouvu o správě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemohl hodnotit, protože od jejího podpisu uplynula doba delší než 4 roky. Kopie všech popsaných dokladů jsou uloženy u odboru správy bytů, kde je možné do nich nahlédnout.
           
S úctou                                                                     
 
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                  
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě