Agentura P5

Datum interpelace:
11. 12. 2008
Datum odpovědi:
17. 02. 2009
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Vážený pane starosto,
 
dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Odpověď, že veškeré údaje, které požaduji, jsou k dispozici na odboru ekonomickém, evidentně není pravdivá, protože údaje, které jsou na tomto odboru k dispozici, jsou jednoznačně v rozporu s uzavřenými smlouvami. Proto jsem o totéž žádal i v interpelaci ze dne 6. 12. 2007 a v další ze dne 21. 2. 2008. Teprve v dopise ze dne 2. 4. 2008 jste přiznal věc na první pohled zřejmou, že „Ze strany agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení…“ a konstatoval, že prováděná kontrola by měly být dokončena nejpozději do konce dubna 2008. Vzhledem k tomu, že ani v tomto termínu jsem se odpovědi nedočkal, 26. 6. 2008 jsem o požadované údaje žádal znovu. Odpověď, že ani v polovině září nelze na mnou položené otázky „zatím s přesností zodpovědět“, nepovažuji za dostačující. Stejně tak ujištění, že „komise s včetně příslušných pracovníků úřadu se touto causou zabývá“, které jsem obdržel na pátou v této záležitosti podanou informaci dne 18. 9. 2008 neposkytuje odpovědi na položené otázky. Proto již pošesté žádám o zveřejnění těch samých údajů:
(1)   Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)   Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)   Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)   Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·        částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·        vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·        výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
 
Dále žádám odpověď na nezodpovězené otázky z interpelace ze dne 18. 9. 2008:
1.      Vyúčtování s Agenturou Praha 5, , a. s., probíhá neuvěřitelně dlouho. Nejsou již některé nároky MČ Praha 5 vůči této firmě promlčeny?
2.      V dozorčí radě Agentury Praha 5, a. s., byli 2 zastupitelé MČ Praha 5 delegovaní zastupitelstvem. Je s podivem, že akcionáři soukromé firmy akceptovali návrh Zastupitelstva MČ a do dozorčí rady je zvolili. Kdo jmenovitě byli akcionáři Agentury Praha 5, a. s. a kdo s nimi za MČ Praha 5 toto sjednal?
3.      S odkazem na ustanovení § 51 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze upozorňuji, že lhůta na odpovědi na interpelace není stanovena „až někdy“, ale 30 dní. Proč není toto ustanovení dodržováno?
 
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 11. 12. 2008

Odpověď:

Vážený pane doktore,
 
            k Vaší další interpelaci, která se týká dřívější spolupráce městské části Praha 5 s Agenturou Praha 5, a. s. a vyúčtování postoupených pohledávek, vzniklých z nájmu bytů a nebytových prostor, Vám sděluji následující.
 
            Základní odpovědi na položené otázky obsahuje Dílčí zpráva o stavu postoupených pohledávek městskou částí Praha 5 Agentuře Praha 5, a. s., která byla společně s Dodatkem k této zprávě předložena dne 11. prosince 2008 k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 5. Dalších odpovědí se Vám dostalo přímo v průběhu zasedání ZMČ Praha 5 téhož dne při projednávání bodu programu     č. 46. Písemný záznam poskytnutých informací obsahuje přepis stenografického zápisu z jednání MČ Praha 5 na stránkách 72 – 77, do kterého je možné nahlédnout v kanceláři MČ Praha 5.
 
            Dále si Vám dovoluji sdělit, že na základě Dohody o narovnání ze dne 11. července 2007 byla spolupráce s Agenturou Praha 5, a. s. ukončena ke dni 31. prosince předloňského roku. V současné době dobíhá vymožení dříve postoupených pohledávek a jejich zúčtování mezi oběma smluvními stranami. Tento proces je pečlivě sledován Úřadem MČ Praha 5 ve spolupráci s ekonomickým útvarem správní společnosti Centra, a. s. Předpokládám, že na příštím, popř. na dalším zasedání ZMČ bude o stavu vymožení postoupených pohledávek a jejich zúčtování opět podána písemná zpráva.
 
           
S úctou                                                                     
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                              

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě