Agentura P5

Datum interpelace:
22. 09. 2008
Datum odpovědi:
10. 12. 2008
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 
Vážený pane starosto,
 
dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Odpověď, že veškeré údaje, které požaduji, jsou k dispozici na odboru ekonomickém, evidentně není pravdivá, protože údaje, které jsou na tomto odboru k dispozici, jsou jednoznačně v rozporu s uzavřenými smlouvami. Proto jsem o totéž žádal i v interpelaci ze dne 6. 12. 2007 a v další ze dne 21. 2. 2008. Teprve v dopise ze dne 2. 4. 2008 jste přiznal věc na první pohled zřejmou, že „Ze strany agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení…“ a konstatoval, že prováděná kontrola by měly být dokončena nejpozději do konce dubna 2008. Vzhledem k tomu, že ani v tomto termínu jsem se odpovědi nedočkal, 26. 6. 2008 jsem o požadované údaje žádal znovu. Odpověď, že ani v polovině září nelze na mnou položené otázky „zatím s přesností zodpovědět“, nepovažuji za dostačující. Proto již popáté žádám o zveřejnění těch samých údajů:
(1)   Hodnota postoupených pohledávek ke dni postoupení.
(2)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení.
(3)   Hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení.
(4)   Částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5.
(5)   Částka skutečně odvedená na účet MČ Praha 5.
(6)   Výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s.
Výslovně upozorňuji, že
·        částka, která z vymožených pohledávek přísluší MČ Praha 5 má být podle smlouvy 60 % z hodnoty vymožených pohledávek ke dni postoupení, tedy 60 % z údaje uvedeném na řádku 3.
·        vzhledem k tomu, že Agentura Praha 5, a. s., je povinna vymáhat i penále, které po postoupení dále nabíhá, je evidentní, že hodnota vymožených pohledávek ke dni vymožení (viz řádek 2) musí být vyšší než hodnota vymožených pohledávek ke dni postoupení (viz řádek 3), jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
·        výše odměny z vymožených pohledávek Agentuře Praha 5, a. s., (viz řádek 6) musí být větší než 40 % z hodnoty postoupených pohledávek ke dni postoupení, jinak se Agentura dopouští přestupku, případně trestného činu tím, že nevymáhá příslušenství pohledávek.
 
V této souvislosti se hned nabízejí další otázky:
 
1.      Vyúčtování s Agenturou Praha 5, , a. s., probíhá neuvěřitelně dlouho. Nejsou již některé nároky MČ Praha 5 vůči této firmě promlčeny?
2.      V dozorčí radě Agentury Praha 5, a. s., byli 2 zastupitelé MČ Praha 5 delegovaní zastupitelstvem. Je s podivem, že akcionáři soukromé firmy akceptovali návrh Zastupitelstva MČ a do dozorčí rady je zvolili. Kdo jmenovitě byli akcionáři Agentury Praha 5, a. s. a kdo s nimi za MČ Praha 5 toto sjednal?
3.      S odkazem na ustanovení § 51 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze upozorňuji, že lhůta na odpovědi na interpelace není stanovena „až někdy“, ale 30 dní. Proč není toto ustanovení dodržováno?
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 18. 9. 2008

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,
 
 
K vaší interpelaci ze dne 18.9.2008 sděluji následující :
 
Na mé doporučení o kontrole pohledávek, které spravuje Agentura Praha 5 s Vámi jednala pí.Žežulková koncem června, která Vám vysvětlila stávající situaci s tím, že kontrola postoupených pohledávek bude skončena do konce června a že v září nejpozději do listopadu bude do rady MČ a následně do zastupitelstva předložena zpráva, která bude obsahovat odpovědi na Vašich 6 otázek. Den před jednáním zastupitelstva v odpoledních hodinách obdrželi členové komise, která byla ustavena pro tuto causu, tabulky obsahující přehled zkontrolovaných postoupených pohledávek za byty a nebytové prostory u jednotlivých nájemníků, rozdělené podle jednotlivých správců za roky 1993 – 2003, 2004, 2005 – 2006.
Tabulky obsahují členění jednotlivých plateb včetně data zaplacení, údaj kam platba došla na Agenturu nebo na účet MČ vedený u správce.
O této skutečnosti Vás před jednáním zastupitelstva rovněž informovala pí. Žežulková.
Ujišťuji Vás, že celá komise včetně příslušných pracovníků úřadu se touto causou důsledně zabývá. Dílčí zpráva o stavu postoupených pohledávek městskou částí Praha 5 Agentuře Praha 5, a. s. byla schválena RMČ dne 2.12.2008 usnesením č. 40/1348/2008 a bude předložena na jednání ZMČ dne 11.12.2008.
 
S úctou                                                                     
 
 

                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                  

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě