agentura

Datum interpelace:
28. 06. 2011
Datum odpovědi:
25. 07. 2011
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

 

Interpelace 2

 

Vážený pane starosto,

 

opět se vracím ke cause Agentura Praha 5, a. s..Dovoluji si zdvořile se dotázat, proč se MČ Praha 5 dosud nepřipojila k trestnímu řízení vedenému proti JUDr. Milanu Jančíkovi, MBA ve vztahu k uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek, když komplexní stanovisko, které si MČ Praha 5 jistě nemalým nákladem nechala zpracovat, toto jednoznačně doporučuje.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 28. 6. 2011

 

Odpověď:

Vážený pane doktore,

ve Vaší interpelaci ze dne 28.6.2011 se ptáte, proč se MČ Praha 5 nepřipojila k trestnímu řízení vedenému proti JUDr. Milanu Jančíkovi, MBA ve vztahu k uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek.

 Vzhledem k ustanovení § 43, odstavce 3) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, který zní:

             „Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2). Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

            z návrhu poškozeného (MČ Praha 5) podaného soudu, aby soud obžalovanému uložil povinnost k náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, musí být zřejmé, v jakém rozsahu je nárok uplatněn.

            Výše nároku, která bude uplatněna, doposud nebyla vyčíslena. Vámi uváděné komplexní právní stanovisko se zabývá analýzou právních vztahů mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5, a.s., zejména s ohledem na existenci nároků na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Přesné vyčíslení výše škody a výše vzniklého bezdůvodného obohacení nebyly předmětem této komplexní právní analýzy.

            Z tohoto důvodu bylo na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 22/776/2011 zadáno radní JUDr. Kratochvílové zajistit zpracovaní znaleckého posudku za účelem stanovení konkrétní výše škody a bezdůvodného obohacení.

            Dále podle citovaného ustanovení trestního řádu je zřejmé, že MČ Praha 5 se nedopustila pochybení, když doposud nepodala návrh dle citovaného ustanovení trestního řádu. Tento návrh je třeba učinit nejpozději při hlavním líčení před zahájením dokazovaní. Předmětné trestní řízení je nyní ve fázi prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, tedy ve fázi před zahájením trestního stíhání podle §§ 158 a následujících.

            MČ Praha 5 podá návrh podle citovaného § 43, odstavce 3) trestního řádu po vyčíslení výše škody a výše nároku z bezdůvodného obohacení a po následném schválení podání tohoto návrhu, s vyčíslením nároku, Radou MČ.

 S pozdravem

MUDr. Radek Klíma

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě