Agentrua P5

Datum interpelace:
16. 09. 2010
Datum odpovědi:
19. 10. 2010
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Petr Horák
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace č. 1
 
 
Vážený pane 1. zástupce starosty,
 
Městský soud pro Prahu 2 nejméně v jednom případě zamítl žalobu podanou Agenturou Praha 5, a. s., když se snažila soudně vymáhat pohledávku, která původně vznikla MČ Praha 5 a byla agentuře prodána smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 15. 12. 2003. Soud toto své rozhodnutí odůvodnil m. j. tím, že postoupení bylo neplatné, protože Zastupitelstvo MČ Praha 5 tuto smlouvu předem neschválilo, jak vyžaduje zákon o hlavním městě Praze. Smlouvu podepsal bývalý starosta JUDr. Milan Jančík, MBA přestože, vzhledem ke svému právnímu vzdělání, musel vědět, že postupuje v rozporu s citovaným zákonem. Nechci spekulovat o tom, zda tento zákon porušil úmyslně, jak tak činil například při vyřizování interpelací, či z neznalosti, v každém případě tím způsobil MČ Praha 5 podstatnou škodu.
Žádám proto, aby:
1.      Byly zjištěny všechny obdobné rozsudky a byla vyčíslena škoda, která MČ neplatnou smlouvou o postoupení pohledávek vznikla.
2.      Vzniklá škoda byla všemi dostupnými způsoby vymáhána po osobě, případně osobách, která, případně které, ji porušením obecné platných předpisů zavinila, případně zavinily.
 
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 16. 9. 2010
 

Odpověď:

 

Věc: Odpověď na interpelaci ve věci spolupráce MČ Praha 5 s Agenturou Praha 5, a. s.

 

Vážený pane doktore,

na Vaší další interpelaci v této věci mohu sdělit následující informace:

Úřadu MČ Praha 5 nejsou známy žádné rozsudky, ze kterých by bylo patrno, že některý ze soudů by rozhodl o žalobě Agentury Praha 5, a. s. způsobem, který v interpelaci popisujete. Není vyloučeno, že takové rozsudky však vydány mohly být. Městská část Praha 5 není účastníkem těchto soudních sporů, a to ani účastníkem vedlejším, takže se o výsledcích nedozvídá a rozsudky jí nejsou doručovány. V současné době je komunikace se zaměstnanci uvedené agentury velmi obtížná a nelze se domnívat, že by takové rozsudky městské části dala k dispozici.

 

            Schválení uzavřených dohod mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5, a. s. zastupitelstvem MČ Praha 5 proběhlo v podobě Dohody o narovnání mezi oběma smluvními stranami, o čemž jste již byl dříve informován.

 

            Pokud jde o zmínku o vzniklé škodě, žádná vzniklá škoda není vykazována. V současné době existuje pouze přehled neuhrazených pohledávek.

 

            Dále se Vám sděluji, že přes komplikaci s termínem úhrady pohledávek již byla podána ze strany MČ Praha 5 na uvedenou agenturu žaloba na zaplacení částky více jak 6 mil. Kč, které jsou zadržovány. Žaloba je v dispozici k nahlédnutí u zdejšího odboru správy bytů.  Městská část je v tomto soudním sporu zastoupena smluvní advokátní kanceláří JUDr.Jansta a Kostka se sídlem Praha 1, Těšnov 1.

 

            Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování PČR – odbor korupce a ochrany zájmů Evropské unie letos v létě obnovil vyšetřování celé záležitosti, jak městská část spolupracovala s Agenturou Praha 5, a. s. a jak jí byly postoupeny pohledávky z nájemného za byty a nebytové prostory. Úřad MČ Praha 5 jmenovanému útvaru již dvakrát zaslal všechny požadované doklady, včetně smluv a dokladů z účetnictví. Výsledek práce policie zatím není znám, neboť šetření nebylo ještě ukončeno.

 

 

                        S úctou                                                                     

 

 

                                                           Ing. Petr Horák         

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě