Informace o projektu MAP II pro MČ Praha 5

14/02/2019

Dne 1. ledna 2019 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II pro MČ Praha 5 (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – dále jen MAP II.

MČ Praha 5 získala dotaci na realizaci tohoto projektu v celkové výši 11 148 899 korun na období 2019 – 2022, tj. na 48 měsíců.

Projekt je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání nastaveného během MAP I. Během MAP II budou blíže definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ Praha 5 a v rámci implementace MAP také dojde k realizaci konkrétních naplánovaných cílů. Do projektu je zapojeno 35 škol s RED IZO)* a další subjekty z oblasti předškolního a školního vzdělávání působící na území MČ Praha 5.

Na území správního obvodu Praha 5 působí celkem 37 MŠ a ZŠ a 2 ZUŠ.

Městská část Praha 5 zřizuje 25 škol, jedna škola je zřizována MČ Praha Slivenec, 5 škol je zřizováno MHMP a další školy jsou zřizovány MŠMT nebo soukromými zřizovateli.

Na území správního obvodu Praha 5 dále také působí desítky dalších organizací podílejících se na procesu plánování a rozvoje vzdělávání. Relevantní aktéři jsou nebo mohou být díky projektu různou mírou intenzity zapojeni do procesu akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Do projektu MAP II pro MČ Praha 5 je možnost se zapojit po celou dobu realizace. Díky pokračování spolupráce během MAP II se tento poměr ještě více přiblíží tak, aby bylo dosaženo obecného konsenzu v plánování a rozvoji vzdělávací politiky v území.

MAP II v rámci svých aktivit a nově vytvořených platforem výrazně usnadní komunikaci a umožní pečlivější diskuzi o relevantních tématech. Díky MAP II tak bude nejen zajištěna kontinuita nastavených procesů plánování v oblasti vzdělávání a tvorby strategických dokumentů. Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II, který podrobně zmapuje investiční strategii, neinvestiční aktivity a spolupráci škol, propojení formální a neformální oblasti vzdělávání na našem území.

Projekt řeší problém efektivního a dlouhodobějšího plánování aktivit na daném území, a to aktivit investičního i neinvestičního charakteru v dlouhodobějším horizontu, až do roku 2023.

V obecné rovině, aktivity projektu přispívají ke zvýšení kvality vzdělávání na území MČ.

Historie projektu –  MAP I (15. 6. 2016 – 14. 6. 2018):

https://map.praha5.cz/

*) Označení identifikačního čísla ředitelství školy. RED_IZO bývá uvedeno na webových stránkách škol nebo je dohledatelné v rejstříku MŠMT.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě