Obecné informace o hospodaření

Úvod

V této části internetových stránek městské části chceme občany městské části, ale i širší veřejnost informovat o financích městské části. Městská část Praha 5 hospodaří s nemalým majetkem a toto hospodaření má dopad do života všech obyvatel městské části. Je proto v zájmu vedení městské části a rovněž Úřadu městské části jako výkonného orgánu, aby občané Prahy 5 hospodaření městské části rozuměli a také, aby o něm měli informace. K tomu má posloužit tato část internetových stránek městské části.

Co zde najdete?

V krátkých informativních článcích chceme vysvětlit základní pojmy, objasnit zásady pro tvorbu rozpočtu městské části, jeho sledování a také kompetence jednotlivých orgánů městské části ve vztahu k financím a hospodaření s nimi.

Pokud zjistíte, že Vám v následujících textech něco chybí, napište nám, informace doplníme. Cílem je, aby každý měl možnost porozumět základním ekonomickým kategoriím, se kterými se v oblasti financí městské části může setkat.

Za Ekonomický odbor Úřadu městské části Praha 5

Zdeněk Pechar, vedoucí

zdenek.pechar@praha5.cz

 

Instituce a orgány, které mají vliv na hospodaření městské části

Hlavní město Praha

Hlavní město je základní organizační jednotkou – obcí a dále se člení na městské části. Je též krajem. Z hlediska hospodaření je hlavní město příjemcem sdílených daní vybíraných finančním úřadem, přičemž výše těchto financí je stanovena v zákoně o rozpočtovém určení daní. Zde je definováno jakou část z které vybrané daně město obdrží.

Například u daně z přidané hodnoty obdrželo v roce 2017 hlavní město jako kraj 8,92 % a 21,4 % jako obec. Tyto prostředky využívá hlavní město pro zajištění své činnosti, ale také z nich malou část přenechává svým městským částem. Aktualizace pro rok 2021 a další roky: hlavní město jako kraj 9,78 % a 25,84 % jako obec, pro rok 2024 je to 9,76 % jako kraj a 24,92 jako obec (zdroj: zákon č. 243/2000 Sb., v platném znění). V roce 2017 je to pouze necelých 10 %. Pro ilustraci: v roce 2017 se plánují příjmy ze sdílených daní ve výši 44.280.000 tis. Kč. A 57 městských částí obdrží celkem 4.232.033 tis. Kč. Aktualizace pro rok 2019: očekávané inkaso sdílených daní hlavním městem v roce 2019 je ve výši 54.450.000 tis. Kč, pro městské části se vyčleňuje 8 %, tedy částka 4.356.000 tis. Kč (zdroj: příloha č. 9 usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/18 z 13.12.2018). Aktualizace pro rok 2020: očekávané inkaso sdílených daní je ve výši 59.573.500 tis. Kč, městské části obdrží celkem 4.954.143 tis. Kč (zdroj: příloha č. 9 usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 12/37 ze dne 12.12.2019); aktualizace pro rok 2021: očekávané inkaso sdílených daní je ve výši 55.443.500 tis. Kč, městské části obdrží celkem 5.021.609 tis. Kč (zdroj: příloha č. 8 k usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 22/1 ze dne 17.12.2020); aktualizace pro rok 2022: očekávané inkaso sdílených daní je ve výši 62.188.500 tis. Kč, městské části obdrží 5.144.209 tis. Kč (zdroj: příloha č. 8  k usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/1 z 16.12.2021) aktualizace pro rok 2023: očekávané inkaso sdílených daní je ve výši 70.708.500 tis. Kč, městské části obdrží 5.862.249 tis. Kč (zdroj: Příloha č. 7 k usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1/34 ze dne 15.12.2022, zde k dispozici). Aktualizace pro rok 2024: očekávané inkaso sdílených daní je ve výši 69.384.000 tis. Kč, městské části obdrží 8.326.060 tis. Kč, to je 12 % z očekávaného inkasa (zdroj: usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č.  9/3 ze dne 14.12.2023 k dispozici zde.

Obdobně jako městská část, má i hlavní město ještě další příjmy: z nakládání s majetkem, z poskytování služeb a další. Objektivně je potřeba také připomenout, že hlavní město zajišťuje též pro všechny občany vybrané služby. Například veřejnou dopravu, svoz a likvidaci odpadu, nakládá s odpadními vodami a také zajišťuje velké investiční akce, třeba stavbu Radlické radiály a dalších dopravních staveb, nové linky metra, rekonstrukce komunikací.

Proto vyvážený poměr mezi financemi hlavního města a městských částí je vždy předmětem rozsáhlých diskuzí a mnohdy i sporů. Je třeba poznamenat, že asi nikdy nebude možné zohlednit všechny okolnosti při rozdělení peněz mezi město a městské části. Rozhodující slovo má zastupitelstvo hlavního města, které při schvalování rozpočtu stanovuje finanční vztahy v celém hlavním městě.

Státní rozpočet

Městská část není přímo napojena na státní rozpočet. Přímý vztah má obec, jíž je hlavní město, jak bylo již popsáno. Pro účely rozpočtování však uvažujeme, že finanční prostředky, které jsou určeny na financování výkonu státní správy a jsou poskytovány ze státního rozpočtu i když je městské části poukazuje hlavní město.

Pokud bychom chtěli vyjmenovat činnosti, které městské část vykonává za stát, bude jejich seznam dlouhý. Zajišťujeme evidenci obyvatel včetně vydávání občanských průkazů a pasů. Vedeme matriky narození a úmrtí, rovněž evidujeme manželství. Provádíme sociálně právní ochranu dětí. Vydáváme živnostenské listy, zajišťujeme činnost vodoprávního a silničního úřadu, chráníme přírodu a krajinu. Ukládáme a vybíráme pokuty uložené při výkonu těchto činností.

Za výkon těch to činností obdržíme od státu příspěvek na výkon státní správy který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Ač dochází meziročně k mírnému zvýšení příspěvku, nehradí všechny výdaje, které městská část s výkonem těchto agend má. Dlouhodobý průměr je okolo 60 %, zbývající část výdajů hradíme z našich zdrojů, jedná se o cca 40 mil. korun ročně. Aktualizace pro rok 2019: hlavní město obdrží od státu 1.075.508,6 tis. Kč, městským částem poskytne 905.123 tis. Kč, pro naší městskou část je to částka 64.758 tis. Kč (zdroj: příloha č. 10 usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/18 z 13.12.2018). Aktualizace pro rok 2020: hlavní město obdrží od státu 1.140.915 tis. Kč, městským částem poskytne 949.446 tis. Kč, pro naší městskou část je to částka 66.805 tis. Kč (zdroj: příloha č. 10 usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 12/37 ze dne 12.12.2019). Aktualizace pro rok 2021: hlavní město obdrží od státu 1.210.478 tis. Kč, městským částem poskytne částku 1.009.278 tis. Kč, pro naší městskou část je vyčleněna částka 71.956 tis. Kč (zdroj: příloha č. 9 usnesení zastupitelstva hl. města Prahy č. 22/1 ze dne 17.12.2020). Aktualizace pro rok 2022: hlavní město obdrží od státu 1.236.410 tis. Kč, městským částem poskytne částku 1.011.342 tis. Kč (zdroj: příloha č. 9 k usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/1 z 16.12.2021), aktualizace pro rok 2023: hlavní město obdrží od státu 1.263.511,4 tis. Kč, městským částem poskytne částku 1.036.868,8 tis. Kč (zdroj: Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023, k dispozici zde). Aktualizace pro rok 2024: hlavní město obdrží 1.300.382.700 Kč, městským částem poskytne 885.960,6 tis. Kč zdroj: usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č.  9/3 ze dne 14.12.2023.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem městské části. Členové zastupitelstva jsou voleni ve volbách do zastupitelstev a jejich počet se stanovuje v závislosti na počtu obyvatel. Aktualizace: pro volební období 2022 až 2026 je zvoleno 41 zastupitelů. Členové zastupitelstva předkládají své návrhy na projednání, vznášejí dotazy, podněty a mají právo na poskytnutí požadovaných informací od zaměstnanců městské části. K platnému usnesení zastupitelstva městské části, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Takto se rozhodne pro příslušný rok o investičních akcích, jež se stanou součástí programu rozvoje městské části, který schvaluje právě zastupitelstvo. Finanční stránka programu se zohlední v rozpočtu, následně v závěrečném účtu a účetní uzávěrce. Tyto materiály schvaluje opět zastupitelstvo.

Zastupitelstvo též zřizuje peněžní fondy, kam umisťuje finanční prostředky pro stanovené účely. Z důvodu kontroly a efektivního hospodaření zastupitelstvo zřizuje (a ruší) finanční, kontrolní aj. výbory, kam volí jejich předsedy a další členy. Pro efektivnější hospodaření např. školy nebo správu nemovitostí může zastupitelstvo též zřídit (a zrušit) organizace či právnické osoby, jejichž provoz je zabezpečen buď z příspěvku z rozpočtu (tyto organizace se nazývají příspěvkové) nebo z vlastní činnosti, do jejichž orgánů deleguje své členy.

Při hospodaření zastupitelstvo rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů do (a z) majetku městské části. V případě schválení investičních akcí přesahující finanční možnosti městské části, může zastupitelstvo rozhodnout o přijetí úvěru (s čímž může souviset zastavení nemovitých věcí), či vydání komunálních dluhopisů.

Pro výkon určitých činností zastupitelstvo volí ze svých řad radu, starostu a místostarosty.

Rada městské části Praha 5

Rada je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Počet členů rady je lichý, 5 – 11 členů, přičemž nesmí přesahovat třetinu počtu členů zastupitelstva. Např. rada naší městské části má celkem 9 členů – tvoří ji starosta (který zastupuje obec navenek), 3 místostarostové a dalších 5 členů rady – všichni voleni z řad členů zastupitelstva městské části. Aktualizace pro rok 2020: rada má 4 místostarosty a 4 radní. Pro svou odbornou činnost si rada zřizuje komise. Aktualizace pro rok 2023: rada má starostu, 3 místostarosty a 5 radních.

Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla jednou týdně. K platnému usnesení je třeba nadpoloviční většina všech jejích členů a ze své schůze pořizuje zápis. Na schůzích připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění přijatých usnesení zastupitelstva – hospodaří podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem, v případě potřeby provádí rozpočtová opatření – operativní změny ve schváleném rozpočtu. Při hospodaření rozhoduje mj. o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce a rozhoduje za právnické osoby založené zastupitelstvem (pokud MČ je jediným vlastníkem).

Rada rozděluje pravomoci v úřadu městské části, stanovuje celkový počet zaměstnanců úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení, jejichž vedoucí jmenuje na návrh tajemníka úřadu městské části.

Úřad městské části Praha 5

Úřad městské části tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu, který musí být nepolitický a zaměstnanci zařazeni do úřadu. Aparát úřadu, který pomáhá výborům zřízeným zastupitelstvem a komisím zřízeným radou, je nástrojem tajemníka pro plnění úkolů a povinností. Proto je tajemník šéfem úřadu, který stanovuje úkoly a také určuje platy zaměstnancům úřadu. Úřad je rozdělen dle úseku činností do odborů a oddělení podle vykonávané agendy.

V oblasti samostatné působnosti městské části ukládá úkoly tajemníkovi starosta, zastupitelstvo nebo rada, jejichž zasedání či schůzí se tajemník zúčastňuje s poradním hlasem. Tyto úkoly tajemník plní právě prostřednictvím úřadu MČ, a za jejich plnění je odpovědný starostovi.

V oblasti přenesené působnosti tajemník, opět skrze úřad, vykonává veškerou činnost uloženou dle zákona, např. činnost stavebního úřadu, evidence obyvatel a další. Úřad vybírá správní poplatky za poskytnuté služby a ukládá pokuty za neplnění povinností stanovených zákonem.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě