Otevřené finance (informace o rozpočtu)

Úvod

V této části internetových stránek městské části chceme občany městské části, ale i širší veřejnost informovat o financích městské části. Městská část Praha 5 hospodaří s nemalým majetkem a toto hospodaření má dopad do života všech obyvatel městské části. Je proto v zájmu vedení městské části a rovněž Úřadu městské části jako výkonného orgánu, aby občané Praha 5 hospodaření městské části rozuměli a také, aby o něm měli informace. K tomu má posloužit tato část internetových stránek městské části.

Co zde najdete?

V krátkých informativních článcích chceme vysvětlit základní pojmy, objasnit zásady pro tvorbu rozpočtu městské části, jeho sledování a také kompetence jednotlivých orgánů městské části ve vztahu k financím a hospodaření s nimi.

Pokud zjistíte, že Vám v následujících textech něco chybí, napište nám, informace doplníme. Cílem je, aby každý měl možnost porozumět základním ekonomickým kategoriím, se kterými se v oblasti financí městské části může setkat.

Za Ekonomický odbor Úřadu městské části Praha 5

Zdeněk Pechar, vedoucí

zdenek.pechar@praha5.cz

 

Instituce a orgány, které mají vliv na hospodaření městské části

Hlavní město Praha

Hlavní město je základní organizační jednotkou – obcí a dále se člení na městské části. Je též krajem. Z hlediska hospodaření je hlavní město příjemcem sdílených daní vybíraných finančním úřadem, přičemž výše těchto financí je stanovena v zákoně o rozpočtovém určení daní. Zde je definováno jakou část z které vybrané daně město obdrží.

Například u daně z přidané hodnoty obdrží v roce 2017 hlavní město jako kraj 8,92 % a 21,4 % jako obec. Tyto prostředky využívá hlavní město pro zajištění své činnosti, ale také z nich malou část přenechává svým městským částem. V roce 2017 je to pouze necelých 10 %. Pro ilustraci: v roce 2017 se plánují příjmy ze sdílených daní ve výši 44.280.000 tis. Kč. A 57 městských částí obdrží celkem 4.232.033 tis. Kč.

Obdobně jako městská část, má i hlavní město ještě další příjmy: z nakládání s majetkem, z poskytování služeb a další. Objektivně je potřeba také připomenout, že hlavní město zajišťuje též pro všechny občany vybrané služby. Například veřejnou dopravu, svoz a likvidaci odpadu, nakládá s odpadními vodami a také zajišťuje velké investiční akce, třeba stavbu Radlické radiály a dalších dopravních staveb, nové linky metra, rekonstrukce komunikací.

Proto vyvážený poměr mezi financemi hlavního města a městských částí je vždy předmětem rozsáhlých diskuzí a mnohdy i sporů. Je třeba poznamenat, že asi nikdy nebude možné zohlednit všechny okolnosti při rozdělení peněz mezi město a městské části. Rozhodující slovo má zastupitelstvo hlavního města, které při schvalování rozpočtu stanovuje finanční vztahy v celém hlavním městě.

Státní rozpočet

Městská část není přímo napojena na státní rozpočet. Přímý vztah má obec, jíž je hlavní město, jak bylo již popsáno. Pro účely rozpočtování však uvažujeme, že finanční prostředky, které jsou určeny na financování výkonu státní správy a jsou poskytovány ze státního rozpočtu i když je městské části poukazuje hlavní město.

Pokud bychom chtěli vyjmenovat činnosti, které městské část vykonává za stát, bude jejich seznam dlouhý. Zajišťujeme evidenci obyvatel včetně vydávání občanských průkazů a pasů. Vedeme matriky narození a úmrtí, rovněž evidujeme manželství. Provádíme sociálně právní ochranu dětí. Vydáváme živnostenské listy, zajišťujeme činnost vodoprávního a silničního úřadu, chráníme přírodu a krajinu. Ukládáme a vybíráme pokuty uložené při výkonu těchto činností.

Za výkon těch to činností obdržíme od státu příspěvek na výkon státní správy. Ač dochází meziročně k mírnému zvýšení příspěvku, nehradí všechny výdaje, které městská část s výkonem těchto agend má. Dlouhodobý průměr je okolo 60 %, zbývající část výdajů hradíme z našich zdrojů, jedná se o cca 40 mil. korun ročně.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem městské části. Členové zastupitelstva jsou voleni ve volbách do zastupitelstev a jejich počet se stanovuje v závislosti na počtu obyvatel městská část Praha 5 má 45 zastupitelů. Členové zastupitelstva předkládají své návrhy na projednání, vznášejí dotazy, podněty a mají právo na poskytnutí požadovaných informací od zaměstnanců městské části. K platnému usnesení zastupitelstva městské části, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Takto se rozhodne pro příslušný rok o investičních akcích, jež se stanou součástí programu rozvoje městské části, který schvaluje právě zastupitelstvo. Finanční stránka programu se zohlední v rozpočtu, následně v závěrečném účtu a účetní uzávěrce. Tyto materiály schvaluje opět zastupitelstvo.

Zastupitelstvo též zřizuje peněžní fondy, kam umisťuje finanční prostředky pro stanovené účely. Z důvodu kontroly a efektivního hospodaření zastupitelstvo zřizuje (a ruší) finanční, kontrolní aj. výbory, kam volí jejich předsedy a další členy. Pro efektivnější hospodaření např. školy nebo správu nemovitostí může zastupitelstvo též zřídit (a zrušit) organizace či právnické osoby, jejichž provoz je zabezpečen buď z příspěvku z rozpočtu (tyto organizace se nazývají příspěvkové) nebo z vlastní činnosti, do jejichž orgánů deleguje své členy.

Při hospodaření zastupitelstvo rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů do (a z) majetku městské části. V případě schválení investičních akcí přesahující finanční možnosti městské části, může zastupitelstvo rozhodnout o přijetí úvěru (s čímž může souviset zastavení nemovitých věcí), či vydání komunálních dluhopisů.

Pro výkon určitých činností zastupitelstvo volí ze svých řad radu a to včetně starosty a zástupců starosty.

Rada městské části Praha 5

Rada je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Počet členů rady je lichý, 5 – 11 členů, přičemž nesmí přesahovat třetinu počtu členů zastupitelstva. Např. rada naší městské části má celkem 9 členů – tvoří ji starosta (který zastupuje obec navenek), 3 zástupci starosty a dalších 5 členů rady – všichni voleni z řad členů zastupitelstva městské části. Pro svou odbornou činnost si rada zřizuje komise.

Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla jednou týdně. K platnému usnesení je třeba nadpoloviční většina všech jejích členů a ze své schůze pořizuje zápis. Na schůzích připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění přijatých usnesení zastupitelstva – hospodaří podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem, v případě potřeby provádí rozpočtová opatření – operativní změny ve schváleném rozpočtu. Při hospodaření rozhoduje mj. o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce a rozhoduje za právnické osoby založené zastupitelstvem (pokud MČ je jediným vlastníkem).

Rada rozděluje pravomoci v úřadu městské části, stanovuje celkový počet zaměstnanců úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení, jejichž vedoucí jmenuje na návrh tajemníka úřadu městské části.

Úřad městské části Praha 5

Úřad městské části tvoří starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu, který musí být nepolitický a zaměstnanci zařazeni do úřadu. Aparát úřadu, který pomáhá výborům zřízeným zastupitelstvem a komisím zřízeným radou, je nástrojem tajemníka pro plnění úkolů a povinností. Proto je tajemník šéfem úřadu, který stanovuje úkoly a také určuje platy zaměstnancům úřadu. Úřad je rozdělen dle úseku činností do odborů a oddělení podle vykonávané agendy.

V oblasti samostatné působnosti městské části ukládá úkoly tajemníkovi starosta, zastupitelstvo nebo rada, jejichž zasedání či schůzí se tajemník zúčastňuje s poradním hlasem. Tyto úkoly tajemník plní právě prostřednictvím úřadu MČ, a za jejich plnění je odpovědný starostovi.

V oblasti přenesené působnosti tajemník, opět skrze úřad, vykonává veškerou činnost uloženou dle zákona, např. činnost stavebního úřadu, evidence obyvatel a další. Úřad vybírá správní poplatky za poskytnuté služby a ukládá pokuty za neplnění povinností stanovených zákonem.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě