Dotazníková šetření o potřebách škol na Praze 5 – produkt projektu MAP II

19/12/2019

V červnu 2019 realizační tým MAP II uskutečnil dotazníková šetření sloužící k přenosu informací o potřebách škol do projektu MAP II pro MČ Praha 5, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výsledky šetření byly představeny členům Řídícího výboru projektu MAP II na jeho 2. zasedání dne 23. 10. 2019.

Šetření se zaměřilo na naplňování Kodexu školy, dokumentu MŠMT, který stanovuje kritéria pro podporu dětí a žáků při vzdělávání s ohledem na rovné příležitosti. Dále byly zkoumány potřeby zapojených škol v oblasti rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka, v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti výuky cizího jazyka a dalších dílčích potřeb rozvoje školy. Sledováno bylo také rozložení žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků s odlišným mateřským jazykem napříč třídami v jednotlivých mateřských a základních školách.

Z šetření vyplynulo, že všechny školy vyvíjejí maximální úsilí o rozvoj potenciálu všech dětí a žáků, a to i za podmínek, které pro moderní inkluzivní vzdělávání nejsou mnohdy příznivé. Nejčastěji jde o naplnění kapacit škol spojené s vysokým počtem dětí a žáků ve třídách. Materiální nedostatky se však obvykle daří úspěšně překonávat za pomoci vyšší aktivity a nasazení pedagogů a snahy o účinnou spolupráci s rodiči. Problémy nastávají zejména tam, kde spolupráce s rodinami dětí nefunguje, chybí k ní dobrá vůle, nebo je komplikována odlišným mateřským jazykem rodiny a nemožností domluvit se se školou a s učiteli.

Školy ve spolupráci s realizačním týmem MAP proto usilují o zlepšení celkové situace. Připravují aktivity na podporu čtenářské a matematické gramotnosti dětí a žáků spolu s workshopy a semináři pro rodiče. Usilují také o systematickou podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoj komunikačních dovedností všech dětí a podporu nepostradatelných poradenských pracovišť.

 

https://map.praha5.cz/

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě