Doklady k uzavření manželství

04/01/2024

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který předloží matričnímu úřadu, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno. K dotazníku připojí:

1. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad)
b) rodný list
c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
e) vdovec (vdova) předloží úmrtní list zemřelého manžela/partnera, rozvedení předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

2. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:
Doklady uvedené v odstavci 1 nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.
3. Cizinec:
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost
b) rodný list
c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
i) potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky – tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)

Případně další doklady:
– pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství – nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let
– povolení příslušného krajského úřadu k uzavření manželství zmocněncem
– rodné listy společných dětí snoubenců.

Uzavření církevního sňatku:
Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba předem požádat o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Bez tohoto “osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít (manželství by nevzniklo). Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský sňatek.
Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání, za jeho vystavení se nehradí žádný správní poplatek.

Upozornění pro občany ČR, kteří mají v občanském průkazu uveden osobní stav, nebo u kterých dojde uzavřením manželství ke změně příjmení:
Při uzavření manželství je matriční úřad povinen oddělit občanům ČR vyznačenou část občanského průkazu. Občané ČR musí poté požádat o vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů od převzetí oddacího listu).

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě