Doklady k uzavření manželství

10/01/2022

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který předloží matričnímu úřadu, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno. K dotazníku připojí:

1. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)

d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

e) vdovec (vdova) předloží úmrtní list zemřelého manžela (partnera)

f) rozvedení předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

2. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:

Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

3. Cizinec:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost

b) rodný list

c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)

d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)

e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

i) potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky – tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)

j) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem.

Údaje uvedené pod písm. c) až e) mohou být uvedeny v jednom dokladu.

Případně další doklady:

  • pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství – nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let
  • povolení příslušného krajského úřadu k uzavření manželství zmocněncem
  • rodné listy společných dětí snoubenců. 

Uzavření církevního sňatku:

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba předem požádat o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít (manželství by nevzniklo). Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno (nelze jej použít v jiném správním obvodu). Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský sňatek.

Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání, za jeho vystavení se nehradí žádný správní poplatek.

Upozornění pro občany ČR, kteří mají v občanském průkazu uveden osobní stav, nebo u kterých dojde uzavřením sňatku ke změně příjmení:

Při uzavření manželství je matriční úřad povinen oddělit občanům ČR vyznačenou část občanského průkazu. Občané ČR musí poté požádat o vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů od převzetí oddacího listu).

Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav, údaj o registrovaném partnerství nebo jde-li o změnu příjmení, skončí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství  nebo vzniku registrovaného partnerství.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě