Přestupky: ústní jednání v řízení nebudou dočasně nařizována

Vážení občané,

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5 v souvislosti se současným trváním nouzového stavu sděluje opatření platná po dobu jeho trvání:

 

1. Po dobu trvání nouzového stavu nebudou nařizována ústní jednání v řízení o přestupcích. Již nařízená ústní jednání budou zrušena a svolána na pozdější termíny.

2. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu informujeme adresáty veřejné správy o tom, že v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu,může být trvání nouzového stavu v odůvodněném případě, kdy účastník správního řízení z důvodu nouzového stavu nemohl dodržet lhůtu stanovenou správním orgánem nebo příslušným právním předpisem pro konkrétní úkon, důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu).  Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon.

3. Přestupek fyzické osoby podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizové řízení, kterého se dopustí ten, kdo v době krizového stavu nestrpí omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, projedná příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

4. Strážníci obecní policie nejsou v případě přestupků, které nejsou v rozporu s podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizové řízení, oprávněni projednat věc příkazem na místě a věc oznámí příslušnému orgánu.

I přes shora uvedené, pokud  kterákoli osoba i přes upozornění strážníkem obecní policie pokračuje v jednání, která jsou v rozporu s podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizové řízení a kterým vyhlášená krizová opatření porušuje, může strážník takovou osobu vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována ani v takovém případě svého jednání nezanechá nebo naopak neučiní to, k čemu je vyzvána (např.k nasazení roušky nebo obdobného ochranného prostředku), lze ji postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.