5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

15/06/2023

 

Městská část Praha 5

starosta

 

 

 

 

V Praze dne 5. 6. 2023

 

 

 

S V O L Á V Á M

 

 

 

 

 

  1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 20. 6. 2023 od 9 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

 

 

PROGRAM:

 

 

 

Zahájení

 

 

 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
  Ověřovatelé zápisu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
  Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
  Zpráva Policie České republiky na území MČ Praha 5 o bezpečnostní situaci za rok 2022
  Zpráva Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 o činnosti za rok 2022
  Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2022
 Schválení účetní závěrky za rok 2022
  Návrh na provedení rozpočtového opatření
  Daň z nemovitých věcí-úprava koeficientu
  Žádost o výjimku ze smlouvy o koupi bytu – Janáčkovo nábřeží 1072/29
  Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy, městské části Praha 5, pozemku parc. č. 347/2 o výměře 7 m2, k. ú. Radlice
  Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy, městské části Praha 5, id.3/69 pozemků parc. č. 2043/171, 2043/172, 2043/216, 2043/223, k. ú. Hlubočepy
  Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy, městské části Praha 5,  pozemku parc. č. 1793/115, k. ú. Hlubočepy
  Prodej zastavěného pozemku parc. č. 298/102 v k. ú. Motol  vlastníkovi stavby PREdistribuce, a. s.
  Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy, městské části Praha 5,  pozemku parc. č. 90/7, k. ú. Smíchov
  Žádost o uzavření splátkových dohod s nájemcem nebytových prostor
  Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
  Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
  Návrh MČ Praha 5 na pořízení změny – úpravy ÚP SÚ HMP zkráceným postupem “Buďánka”, na pozemcích parc. č. 4547/1, 4547/2 a dalších v k. ú. Smíchov
  “Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury MČ Praha 5” – aktualizace
 Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 na 2. pololetí 2023
Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 12. 4. 2023 do 6. 6. 2023
 Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci aktivity Parlament dětí a mládeže MČ Prahy 5
  Návrh aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+
  Úprava Zásad řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 5
  Stanovení pravidel pro poskytování plnění dle § 58c a cestovních náhrad dle § 58d zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, členům ZMČ Praha 5
  Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
  Jednostranné odstoupení z účasti na memorandu o spolupráci č. 14/0/OUR/18 ze dne 03.10.2018 – Šemíkův břeh
 Informace z radnice
  Informace z výborů
  Interpelace
  Občané

 

 

 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

—————————————————————————————————-

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit před 16 hodinou dle Jednacího řádu ZMČ Praha 5. Přenos ze zasedání ZMČ P5 bude spolu se stenozáznamem zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě