Zřízení adresy pro doručování

15/02/2013

 

 
            Z ustanovení § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. července 2009, vyplývá, že:
 
– na žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese (doručovací adrese), na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 99/1963 S., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů),
–  doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan  ohlašovně v místě trvalého pobytu,
– doručovací adresu poskytuje ministerstvo správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.
 
Nepovinný formulář hlášení adresy pro doručování naleznete níže na této stránce. Doručovací adresa obyvatele může být do informačního systému evidence obyvatel zavedena těmito způsoby:
 
1. Občan se dostaví na ohlašovnu v místě svého trvalého bydliště, vyplní formulář a podepíše ho, předloží doklad totožnosti k ověření, nebo
 
2. občan vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem podá na podatelně úřadu nebo zašle ohlašovně v místě svého trvalého pobytu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, anebo
 
3. občan pověří zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému na ohlašovně v místě jeho trvalého pobytu.
 
4. Pod pojmem občana je v tomto případě nutno rozumět obyvatele podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě