Zpráva z činnosti FV za I. pololetí 2015

10/12/2015

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5

Finanční výbor ZMČ Praha 5 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 jako iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením  § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

 

Jako členové s hlasem rozhodujícím byli Zastupitelstvem MČ Praha 5 jmenováni:

Ing. Karel Klíma (předseda)

Ing. Erika Uchytilová (místopředsedkyně)

Ing. Vít Šorm, Ph. D. (místopředseda)

Ing. Tomáš Adamják

Ing. Hana Dušková

Ing. Martin Frélich

Ing. Libor Galatík

Bc. Jan Kavalírek

Milan Kenický

Ondřej Kreidl

JUDr. Petr Lachnit

 

Jako členové s hlasem poradním byli jmenováni:

Ing. Michaela Havlová

Jaroslav Paták

           

Od jmenování Finančního výboru do 30.6. 2015 proběhlo celkem 13 zasedání.  Schůze probíhaly pravidelně 2x měsíčně, vyjma jedné schůze, byl vždy Finanční výbor usnášeníschopný.

 

Na schůzích byly pravidelně rozebírány a kontrolovány údaje o hospodaření MČ Praha 5. Převážně se jednalo o projednávání:

– rozpočtových opatření

– odpisů či dožalování pohledávek

– žádostí o prominutí příslušenství pohledávek nebo splátkových dohod

– úprav rozpočtu pro rok 2015

– úprav plánu zdaňované činnosti

 

Nejdůležitějším bodem projednávání Finančního výboru za I. pololetí roku 2015 byl návrh a pozdější doporučení rozpočtu MČ Praha 5 a rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2020. Projednání a schválení rozpočtu proběhlo na základě odděleného jednání v zasedací síni ZMČ Praha 5. Z důvodu řádného projednání byla na tomto jednání přítomna kompletní Rada městské části Prahy 5 a jednotliví vedoucí odborů dle příslušných kapitol předkládaného rozpočtu.

Finanční výbor se dále zabýval stavem pohledávek MČ Praha 5. Byla vytvořena pracovní skupina (Klíma, Kavalírek, Kenický), která ve spolupráci s vedoucím Oddělení správy pohledávek Ing. Křepinským podala v závěrečné zprávě doporučení pro zlepšení stavu pohledávek. Tato doporučení byla zapracována do dokumentů, týkajících se pohledávek:

 

–          Zásady o prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytových a nebytových prostor

–          Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů

 

Přehled účasti členů s hlasem rozhodujícím na zasedáních Finančního výboru:

 

Docházka členů Finančního výboru – 2015

Jméno

7.1.

21.1.

4.2.

18.2.

2.3.

18.3.

1.4.

15.4.

29.4.

13.5.

27.5.

10.6.

24.6.

celková účast

Docházka v %

Ing. Klíma

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13

         100   

Ing. Adamják

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10

77   

Ing. Dušková

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13

100   

Ing. Frélich

|

|

2

15   

L. Galatík

|

|

|

|

|

|

|

|

8

62   

J. Kavalírek

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10

77   

M. Kenický

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11

85   

O. Kreidl

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10

77   

JUDr. Lachnit

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11

85   

Ing. Šorm, Ph.D.

|

|

|

|

|

|

6

46   

Ing. Uchytilová

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12

92   

 

Zprávu vypracoval:

                                                                                  Ing. Karel Klíma

                                                                                  předseda Finančního výboru MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě