Zpráva Policie ČR a Městské policie

Z 2/6/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s o u h l a s í
s vyslechnutím zprávy PČR a MP.
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.