Změna kupní smlouvy na pozemek č.parc. 1092/3, k. ú. Smíchov – 7 m2, pí Blanka Kmochová – Z 11/5

8) Změna kupní smlouvy na pozemek č.parc. 1092/3, k. ú. Smíchov - 7 m2, pí Blanka Kmochová - Z 11/5
Z 11/8/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystavením dodatku ke kupní smlouvě zvyšující původní výměru 2 m2 (tzn. celkem 7 m2) za cenu 1.700 Kč/m2, tj. celkem 3.400,- Kč. Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.