Zasedání dne 31.5.2001

07/08/2002

Na svém 11. zasedání 31.5.2001
projednala komise územního rozvoje tyto materiály:

1. Studie zástavby podél
ulic Holečkova-Švédská

Ve studii je navržena
zástavba podél ulic Holečkova-Švédská po demolovaných objektech v rámci
výstavby Strahovského tunelu. Zástavba je navržena ve dvou variantách :

var. A – objekty třípatrové
+ podkroví se sedlovou střechou,
var. B. – objekty třípatrové + ustupující podlaží s terasami, střech rovné,
event. s malým spádem. Počet bytů 92 o vel. 75 m2.


2. Návrh změny územního plánu na pozemku při ul. Jinonická – stávající
zbořeniště

Dokončení jednání z
minulého zasedání komise. Navrhovatel žádá o změnu územního plánu ze zeleně na
obytné území pro výstavbu rodinného domu. Na pozemku jsou doposud základy původní
rodinné vily. Navržený rodinný dům odpovídá svými rozměry i architekturou
původnímu objektu. Respektuje rovněž i vedení biokoridoru, od kterého zachovává
náležitý odstup.

3. Petice občanů
Wassermannovy ulice na Barrandově proti výstavbě bowlingové haly

Občané této ulice
nesouhlasí s výstavbou haly jako nástavby nad stávajícími garážemi s krytem.
Poukazují na zahušťování zástavby, zvýšený hluk při zajíždění aut uživatelů,
mizivé procento uživatelů a blízkost volně přístupného sportoviště.

Návrh je v souladu se
stávajícím územím plánem, který zde navrhuje funkční využití "všeobecně
obytné", v jehož rámci lze umisťovat sportovní zařízení.

4. Německá škola v
Jinonicích

Dokončení jednání z
minulého zasedání komise.

Pozemek, na němž je škola
navržena, zasahuje do území,na které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby
"Rezidenční čtvrť Nad Zámečkem". Na překrývajícím se pozemku jsou
územním rozhodnutím navrženy 4 rodinné domy, které by nemohly být realizovány.
Realizace německé školy tak, jak je navrhována, by si vyžádala nové
projednávání a změnu rozhodnutí o umístění stavby.

Kromě toho je škola
navrhována na území, určeném pro veřejné vybavení pro školství, bilancované
zejména pro žáky z obytného souboru "Rezidenční čtvrť Nad Zámečkem".
Škola pro tento obytný soubor je stanovena jako stavba veřejně prospěšná.
Vzhledem k tomu, že německá škola je určena především pro děti zaměstnanců
německých firem z celé Prahy, nemůže zajistit místa pro všechny děti ze
souboru. Naskýtá se proto otázka, zda tuto školu lze tedy považovat za stavbu
veřejně prospěšnou.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě