Zasedání dne 30. 8. 2001

07/08/2002

Komise územního rozvoje na
svém 15. zasedání dne 30. 8. 2001 projednala následující
materiály:


1. Dokumentace k ÚŘ Radlická Business Park a stanovisko k umístění výjimečně
přípustné stavby/využití území "parkově upravených ploch" pro
účelovou komunikaci.

KÚR nemá námitek k
architektonickému řešení stavby a souhlasí s umístěním výjimečně přípustné
stavby – účelové komunikace – v území s funkčním využitím "parkově
upravené plochy" (PP). Nepřesnosti v průmětu hranic funkčních ploch dle
ÚPN by měl stavebník projednat s ÚRM.


2. Stanovisko KÚR k návrhu na pořízení změny ÚPN HMP na pozemcích č. parc.
1798/24 a 1798/21 k.ú.Hlubočepy z funkčního využití SP "sloužící
sportu" a VVS (6 280 m2) "veřejné vybavení MŠ, ZŠ, SŠ" na
funkční využití SVM "smíšené městského typu". Plocha VVS je určena
pro veřejně prospěšnou stavbu č. 11/VS/5 "Praha 5 Barrandov – mateřská
škola". Navrhovatel hodlá pro mateřskou školu vyčlenit plochu do velikosti
2 500 m2 pomocí tzv. "plovoucí značky"

Komise územního rozvoje
souhlasí s navrhovanou změnou funkčního využití na pozemcích 1798/24, k.ú.
Hlubočepy z "území sloužící sportu" (SP) a "veřejné vybavení –
MŠ" (VVS) na území "smíšené městského typu" (SVM) s tím, že plocha
VVS bude vyznačena "plovoucí značkou" VVS a na této ploše bude
zachována veřejně prospěšná stavba č. 11/VS/5.


3. Stanovisko KÚR k umístění výjimečně přípustné stavby "Integrovaný
dům Klamovka" jako budovy administrativní, na pozemku č. parc. 3997 k.ú.
Smíchov, v území s funkčním využitím "všeobecně obytné" OV.

KÚR souhlasí s umístěním
výjimečně přípustné stavby "Integrovaný dům Klamovka"
(administrativní budova) na pozemku č. parc. 3997 k.ú. Smíchov v území s
funkčním využitím "všeobecně obytné" (OV).


4. Stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení stavby "BOWLINGOVÁ
HALA" v Praze 5 – Barrandov, Wassermanova ul. č. parc. 1798/93 k.ú.
Hlubočepy.

KÚR nemá námitek proti
umístění stavby bowlingové haly na pozemku č. parc. 1798/93 k.ú. Hlubočepy s
tím, že MČ Praha 5 jako účastník územního řízení uplatní zapracování požadavků
na splnění limitů ochrany proti hluku při územním řízení.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě