Zasedání dne 29. 3. 2001

07/08/2002

Komise výstavby na svém
pravidelném 7. zasedání dne 29. 3. 2001 projednávala tyto materiály:


1. Německá škola v Jinonicích u obytného souboru Nad Zámečkem

Záměr výstavby německé
školy představil ing. ARCH. Kotík z ateliéru Omicron spolu se zástupci
investora. Záměr navrhuje výstavbu německé školy zahrnující všechny stupně
školství : MŠ, ZŠ a gymnazium. Školu by mohly navštěvovat jak německé tak české
děti, od 4. třídy má být vyučování společné.

Tato škola však je
specifická a proto ji nebudou navštěvovat všechny děti z nového obytného
souboru Nad Zámečkem. Pro zbývající děti je jediná možnost chodit do škol na
území MČ Praha 13, která však toto řešení odmítá z důvodu naplnění kapacity nejbližších
škol na svém území.

Záměr výstavby byl
projednáván již v roce 1999, byl však pozastaven, nedošlo k oficiálnímu podání.
Proběhlo rovněž jednání mezi MČ Praha 5 a Praha 13, avšak bez závěru. Dle
platného územního plánu je výstavba německé školy zařazena do seznamu veřejně
prospěšných staveb.

Usnesení:
Komise výstavby bere na vědomí záměr výstavby německé školy v obytnému souboru
Nad Zámečkem, doporučuje projednat požadavky na kapacitu navrhované školy
příslušnými odbory a radami obou městských částí vzhledem k tomu, že charakter
této školy neumožní návštěvu všech žáků z budoucího obytného souboru Nad
Zámečkem.

Hlasování: 8 pro/ 0proti /0
se zdržel

2. Žádost o změnu územního
plánu na pozemku č.parc. 953, kat.území Jinonice


Jedná se o pozemek a.s. AERO HOLDING v likvidaci, ležící mezi ulicí Klikatou a
železniční tratí. Dle územního plánu je zde navrženo funkční využití
"přírodní nelesní plochy", přičemž tento pozemek vždy sloužil jako
plocha pro sklady a podobné využití. žadatel proto žádá o změnu na VN
"služby a nerušící výroba".

Usnesení:
Komise souhlasí s uvedenou změnou. Hlasování: 8 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel


3. ?ádost o změnu územního plánu na pozemku č. parcely 1060/1, kat. území
Hlubočepy.

Pozemek ležící na okraji
Klukovic je v současné době hodnocen jako zahrada. Je obklopen z jedné strany
stavebními pozemky , z druhé strany komunikací. Pozemek je napojen na
inženýrské sítě. Územní plán zde navrhuje zeleň, vlastnice pozemku žádá o změnu
na "čistě obytné" z důvodu řešení bytové situace.

Usnesení:
Pozemek leží na začátku souvislého pásu zeleně, povolení změny by mohlo
znamenat postupnou změnu tohoto pásu, což by bylo v rozporu s územním plánem.
Komise proto s touto změnou nesouhlasí.

Hlasování: 3 členové pro změnu,
1 proti, 4 se zdrželi


4. Změny Územního plánu 01

Útvar pořizování podkladů a
dokumentací oznámil veřejnou vyhláškou zahájení veřejného projednávání změn
územního plánu -. ZMĚN 01. Jedná se o tyto změny územního plánu:

– Z 0016/01 "návrh
dostavby okraje Holyně" při ul. Za Knotkem – změna funkčního využití
"přírodní nelesní plochy" ZN na "čistě obytné území";

– Z 0058/01 – změna
funkčního využití území nad usedlostí Turbová – změna využití
ploch z funkce "čistě obytné";
– Z 0104/01 – změna funkčního využití území Na hliníku při ul. Plzeňské –
zahrnutí
zbytkové podměrečné plochy;

– Z 0105/01 – změna
funkčního využití území při komunikaci Zahradníčkova – zahrnutí
zbytkové podměrečné plochy;

– Z 0106/01 – změna
funkčního využití v Hlubočepích – změna využití ploch z funkce
"smíšené obchodu a služeb" SVO na funkci "všeobecně obytné
území" – OV /při ul. Malá Michnovka/.

Uvedené změny spolu s
mapovými podklady jsou zveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 5 a rovněž
jsou k nahlédnutí na odboru územního rozvoje Úřadu.

Usnesení:
Komise bere na vědomí. Hlasování: 8 pro/0 proti/0 se zdržel.


5. Stánek OVOCE-ZELENINA v mobiliáři městské památkové zóny /MPZ/

Návrh na umístění stánku
OVOCE-ZELENINA v městské památkové zóně byl projednáván již v roce 2000, kdy
komise zamítla předložený návrh jako architektonicky naprosto nevhodný do
prostoru MPZ. O nové projednání požádal investiční odbor ÚMČ.

Návrh bude projednán na
příštím jednání komise za účasti autorky návrhu ing.arch.
Gabrielové. S dokumentací stánku je možné se seznámit u investičního odboru.

Usnesení:
Komise bere na vědomí.

Příští jednání komise se
bude konat dne 12. 4. 2001.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě